Lesopark Benátky – část A. Benátky

Přehled projektů v části A revitalizace Lesoparku Benátky.

Benátky v návrhu představují funkčně nejbohatší část řešeného území, která využívá stávající funkce. Posiluje je a vytváří atraktivní celek. Revitalizace rybníků spolu s obnovenými rybářskými kiosky a občerstvením vrací do území dřívější kulturně rekreační funkci. Otevřený sportovní areál policie ČR spolu s novým volnočasovým centrem a malým BMX parkem představují silný cíl každodenního života obyvatel a především mladých lidí a dětí. Obnovená vila, sídlo animoterapie, a sousední kynologické centrum představují edukativní a rehabilitační zázemí. Benátky se svojí dobrou dostupností MHD představují bránu do Lesoparku z Mariánských Hor.

Nově navržené rybníky nejsou jen rekreační, ale budou plnit funkci také retenční. Kapacita odtoku vodárny je menší než objem sanačního čerpání z vodního zdroje Nová Ves. Okolí je tak dvakrát do roka destabilizováno zvýšenou hladinou spodní vody. Retenční nádrž akumulovanou vodu postupně upouští do potoka, který je včetně svého okolí celoročně stabilní.

Občané celé Ostravy se mohou aktivně zapojit do výběru připravovaných projektů hlasováním na webových stránkách http://benatky.ostrava.cz, v období od 10. ledna do 30. března.

benatky

A.1 Rekultivace rybníků

Zpřístupnění rybníků, jejich vyčištění a úprava břehů formou přírodě blízkou až parkovou. Lokálně budou zrealizována dřevěná mola, aby bylo možno přistoupit přímo k vodě. Rekultivace rybníků zajistí funkční ekologickou stabilitu území a zvýší atraktivitu území.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 31,2 mil. Kč

A.2  Rekreační rybaření

Úprava stávajících rybářských stanovišť a okolních objektů. Zázemí rybářů umožní úpravu úlovků, případně skladování potřebného náčiní či materiálu, potřebného k údržbě.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 4,37 mil. Kč

A.3  Volnočasové centrum

Společensko-kulturní centrum s klubovnou, zaměřené na sport a volný čas. Projekt počítá s využitím stávajících budov a návaznosti na projekt komunitního centra při Terminálu Hulváky.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 14,04 mil. Kč.

A.5  Centrum animoterapie

Projekt využívá stávající vilu pro práci s pohybově a mentálně postiženými dětmi. Aktivně využívá nový zookoutek (domácí zvířata) a blahodárného vlivu přímého kontaktu se zvířaty v místě stávajícího areálu kotců.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 5,46 mil. Kč

A. 6 Rozšíření kynologického cvičiště

Stávající kynologické centrum bude rozšířeno o lékařskou a poradenskou pomoct pro psy.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 7,07 mil. Kč

A.7  Hulvácké jezero

Nové retenční jezero bude tvarem i řešením břehových partií přírodě blízkým prvkem, s kulturně estetickými vlivy, silný krajinotvorný a ekologickým vlivem. Jeho břehy budou sloužit především pro individuální lehkou rekreaci (procházky, běh, jízda na kole). Samotný záměr je vhodný pro soukromého investora.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy pro ochranu a péči o přírodu a krajinu. Výše podílu dotace v současné chvíli není specifikována, ovšem s ohledem na dosavadní zkušenosti by se mohla pohybovat v rozmezí 70 až 100%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 245,44 mil. Kč

benatky

A.8 BMX park

Zářez současné uzavřené zahrádkářské kolonie je využit jako lehká BMX aréna přímo napojená na MHD a je tak snadno a rychle dostupná pro mladé lidi. Díky svahu jsou přilehlé rodinné domky i park odstíněné a nerušené.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli přesně specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,31 mil. Kč

A.9 Sportovní park ( Fit park )

Areálu víceúčelových hřišť Policie ČR (fotbal, basketbal, volejbal, streetball) bude včetně zázemí rozšířen o půjčovny a možné ubytování. Současné parkoviště areálu bude z části využito jako SK8 park s rampami.

Dotační prostředky se budou průběžně hledat z fondů Evropské unie, z Národních fondů, soukromých nadací a veřejných rámcových programů se zaměřením na volnočasové aktivity. Podíl dotace není možné v současné chvíli specifikovat, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 26,20 mil. Kč.

A.10 Terminál Hulváky 

Jedná se o rekonstrukci trolejbusové smyčky s možným návrhem měnírny pro provoz trolejbusů a tramvají, kdy základním předpokladem je spoluinvestice města Ostrava s možným uplatněním dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. V případě nalezení soukromého investora se ve studii nachází návrh soukromého komerčního objektu vytvářejícího zajímavou dominantu území. Projekt terminálu Hulváky je v současné chvíli zařazen do integrovaného plánu rozvoje města Ostravy a připravuje se k realizaci. Jeho přínosem je zlepšení dopravní infrastruktury a zvýšení tak dostupnosti a atraktivity území.

Projekt bude dotován z Regionálního operačního programu, zařazeno v Integrovaném plánu rozvoje města Ostrava – Pól rozvoje. Maximální výše dotace činí 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru rekonstrukce dopravní infrastruktury: 103,34 mil. Kč

benatky

A.11 Komunitní centrum 

Areál péče pro těžce tělesně postižené osoby ve věku od 16 – 64 let byl již statutárním městem Ostrava realizován. Návrh ve studii uvažuje s funkčním propojením s dalšími projekty v území Lesoparku Benátky na úrovni spolupráce a zpříjemnění pobytu nynějším uživatelům.

Dotace byla úspěšně čerpána z regionálního operačního programu ve výši 92,5%

Předpokládané investiční náklady záměru: 86,49 mil. Kč

A.12 Domov důchodců

Areál domů s pečovatelskou službou s přímou návazností na území lesoparku Benátky a v něm navržených klidových záměrů, které návštěvníkům zpříjemní pobyt a čas strávený odpočinkem a relaxací.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro zkvalitnění služeb a podmínek života pro obyvatele regionů. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli přesně specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 5,46 mil. Kč

A.13 Cyklostezka F 

Návrh cyklostezky v území lesoparku Benátky a s možným napojením na celoregionální síť cyklostezek zajišťující propojení v jeden celek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

A.14 Inline okruh a běžecký okruh

Stávající zpevněné a nezpevněné cesty v sektoru budou renovovány a doplněny o chybějící mobiliář. Systém cest bude doplněn novými a uzavřou se tak okruhy různých délek.

Čerpání dotace pro projektový záměr se předpokládá z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osy pro konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony. Podíl dotace z uznatelných nákladů není v současné chvíli specifikován, ovšem z dosavadních zkušeností čerpání z podobných programů by mohl činit až 85%.

Předpokládané investiční náklady záměru: 11,70 mil. Kč

zdroj: benatky.ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. Houbelec :

  Právě tehdy a jen tehdy, pokud z toho vystříhají zbytečné módní blbiny, jako všechna ta „centra“, mohla by to být relativně rozumná investice ve smyslu, že se ty peníze úplně neutopí. Na druhou stranu by bylo vhodné kromě nákladů na stavbu vyčíslit i náklady na údržbu, hlavně u vodních děl.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 2. marian :

  Houbelec: ano

  Thumb up 0 Thumb down 0
 3. Rumcajz :

  To je úplně zmatečné, nepropracované, celé mi to připomíná jako zakázka pro nějakého kamarádíčka z magistrátu…
  …kde blbeček architekt zapomněl územní rezervu pro MÚK Nová Ves – vodárna, co ten terminál Hulváky, vždyť někde ho má a jinde ho zase úplně zapomněl zakomponovat… a to nemluvíme o ignoraci stacionáře, který už tam stojí… :D

  Thumb up 1 Thumb down 5
 4. Martin [msstavby.cz] :

  Rumcajz: Nepropracované, četl jsi to vůbec? A s tím kamarádičkem to máš nějak podložené? Jestli jo, tak já klidně za nim půjdu a za nápad obnovení Benátek mu podám ruku a budu gratulovat. Frázi jako „blbeček architekt“ si laskavě odpusť, + vypovídá to něco o tvé mentalitě.

  Jsem rád, že se nepočítá s MÚK uprostřed města a jsou upřednostňováni lidí, cyklisté, MHD a ne individuální automobilová doprava.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 5. skelet :

  tak mimoúrovňová křižovatka, díky níž by se zrychlila tramvajová doprava by se tam šikla

  Thumb up 1 Thumb down 1
 6. Houbelec :

  martin [msstavby.cz]: Částečně mimoúrovňová křižovatka je i pro nemotorizované osoby rozhodně příjemnější, než jak to tam funguje teď. Slovní spojení „uprostřed města“ beru jako ironickou poznámku, jelikož to samozřejmě geograficky uprostřed je, ale funkčně je to tranzitní místo, které zjevně je a ještě stovky let bude úplně mimo město. Je žádoucí maximální propustnost této křižovatky v trojúhelníku sever-západ-jih. Jestli to znamená pár ramp, staniž se. Pro vás s vašimi motorfobickými názory by to měla spíše být příležitost, jak co nejvíce aut dostat na Mariánskohorskou a Plzeňskou, místo na 28. října. Ale rozumím, že panický strach znemožňuje komplexnější úvahy.

  Thumb up 0 Thumb down 2
 7. Tomas T. :

  Houbelec: No ja osobne bydlim kousek od Plzenske, a aut tam chci co nejmene. Cili soucasny stav krizovatky u vodarny mi vyhovuje. Jediny problem krizovatky je vzdy rano , a to ve smeru z Poruby na Marianskohorskou. Opacny smer ne, protoze to je pouze doprava a to muze svitit zelena mnohem casteji. Kazdopadne teto krizovatce se hodne ulevi az bude severni spoj. Cili pokud nekde invetovat finance do infrastruktury, tak rozhodne na dobudovani severniho spoje, a nikoli na prestavbu krizovatky na mimourovnovou.

  Tyto programy na revitalizaci jednotlivých lokalit budou hrazeny z jiných operačních programů, takže peníze použít na stavbu komunikací nepůjde (to jen pro ty argumenty, ze nez stavet rybniky tak radeji udelat tu krizovatku).

  Jinak projekty mi prijdou hodne dobre, a diky nim se ty jednotlive lokality propoji a natahne se do nich zivot. Ano, musim dat za pravdu, ze na nekterych vizualizacich opravdu ten terminal chybi, ikdyz na jinych snimcich se s nim pocita. Ale myslim ze je vsem srejme, ze se jedna o chybu pohledu na komplex z ptaci perspektivy. A pokud se podivate na detaily jednotlivych projektu, tak ty jsou uz zakresleny sprave. Nehledal bych v tom zadny kseft pro kamarada. Kor dnes, kdy se vse prideluje jako verejna zakazka formou souteze.

  Thumb up 4 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.