Studie Černé louky – návrh Sial architekti

V únoru 2010 byla vyhlášena urbanistická soutěž o návrh revitalizace území Černá louka. Jednou z oceněných studií pro řešení oblasti Černá louka je dnes prezentovaná práce „Plug-in platforma Černá Louka“. Připomínáme jen, že soutěž vyhrála práce studia Maxwan, kterou jsme zveřejnili už dříve a která je podkladem k realizaci. Tato studie se tedy realizovat nebude, zařazujeme ji pro úplnost.

Návrh č. 49
Ateliér: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Autoři: Ing. arch. Jiří Buček, Jiří Chmelík, Ing. arch. Jan Kadlas, Ing. arch. Pavel Šťastný
Osoby spolupracující: Ing. arch. Linda Novotná, Ing. Jaroslav Míka

Hodnocení poroty:

Platforma vysunutá z městské struktury vytváří otevřený urbanistický systém, který v daných limitech umožňuje postupné zastavění budovami různých funkcí a architektonického výrazu.

Koncentrace hmot a nahuštění aktivit podporuje jejich vzájemný přesah, prolínání a interakci.

Autor nabízí řadu etapizačních variant po kvadrantech či jednotlivých objektech.

Zástavba kulturního fóra propojující stávající centrální část města s řekou a hradem vytváří danou sevřenou formou prostor pro nově založený park mezi jižní hranou města a vodním tokem. Návrh nabízí odlišný pohled oproti ostatním oceněným návrhům.

Autorská zpráva:

Plug-in platforma Černá Louka – otevřený systém, obytná plocha – svobodně rozšiřitelná o jednotlivé funkce, průběžně zahušťovaná, umožňující postupné zastavění budovami různých funkcí. Propojení kvalitních zelených a zpevněných ploch dynamickým, tvarově bohatým městským prostorem. Nová základna pro kulturu, vzdělávání, bydlení, služby uměleckou tvorbu a odpočinek v centru města.

Lokalita Černá louka představuje mimořádně hodnotné 20-ti hektarové území v přímé vazbě na historické jádro města a na soutok řek Ostravice a Lučiny. Navrhujeme vytvoření otevřeného urbanistického systému, který v daných limitech umožní přeměnu a přestavbu území v etapách dle konkrétních stavebních programů jednotlivých staveb ve vazbě na ekonomické možnosti města či soukromých subjektů.

Tento otevřený systém představuje urbanistickou osnovu se základními rozměry 125 x 250 m, návrh její postupné dostavby ve vazbě na město umožňuje ve srovnání s dostavbou klasických bloků řadu otevřených variant. Záměrně území nesvazujeme ani modulově, domníváme se, že každý z postupně realizovaných domů/objektů může žít svým životem dle konkrétního autorského řešení. Jde o vytvoření rámce s danými regulacemi.

Záměrná koncentrace hmot na malém prostoru, nahuštění aktivit podporuje jejich vzájemný přesah, prolínání a interakci. Kompozičně vyjádřeno sdílením prostorových zálivů pro více subjektů najednou.

Objemy jednotlivých domů na platformě vycházejí z orientačního stavebního programu, jejich umístění v rámci konceptu ale není jediné možné. Podstatná je propustnost především v severojižním směru od Masarykova náměstí k nábřeží Ostravice. Platforma je z východu vymezena ulicí Střelniční, ze severu Pivovarskou, dopravně je obsloužena zklidněnou komunikací v prodloužení navrhovaného křížení ulice Na Karolině k Havlíčkovu nábřeží.

ARCHITEKTURA

Platforma/plug-in mřížka zahrnuje objekty kulturního fóra, doplněné o bytový blok, hotel a experimentální divadlo. Západní hrana platformy je vymezena prodloužením ulice Dlouhé, proti loutkovému divadlu je situován objekt Kreativního inkubátoru s multimediálním divadelním sálem, který doplňuje obě stávající divadla o další typ divadelní scény.

Jižně od divadla najdeme hotel, který společně s dostavěným bytovým blokem na východní hraně doplňuje kulturní klastr o další funkci. Nápadná organická měkká hmota vložená mezi oba póly obsahuje hlavní informační centrum, shopy a café.
Podél něj se k jihu dostáváme do centra platformy. Zde je situována zásadní funkční část klastru – budova Filharmonie – koncertního domu.

Objekty Centra moderní hudby v jihozápadním sektoru a Výstavní síň Bottega na východní hraně doplňují kompozici. V jižním sektoru fóra najdeme objekt konferečního zázemí galerie a obytné ateliéry se službami.

Kulturní fórum je otevřeno k jihu k řece Ostravici, která se zapojuje do konceptu. Fórum plynule přechází terasou nad vodu velkorysými schody k vodě a pěším mostem přes vodu. Pěší linie mostu bude prodloužena pod dopravní estakádu Bohumínská do prostoru hradu.
Vzniká silná pěší linie – Masarykovo náměstí – Kulturní fórum – nábřeží Ostravice – Ostravský hrad, na kterou jsou napojeny zelené prostory parku využitelné i pro open air festivalovou činnost.

V západní části, při novém trasování ulice Na Karolině, je vložena do parkového pásu biokoridoru podtrhujícího městskou blokovou zástavbu Waldorfská škola. Spolu s tímto klidným přírodním prvkem dotváří svou formou a nenásilnou členitostí atmosféru a vytváří prostředí pro svou vlastní náplň a způsob užívání, jakožto oáza tvůrčích aktivit nenarušená negativními vlivy městského prostředí a způsobu žití.

Vzhledem k investičním možnostem města či soukromých subjektů se nabízí řada etapizačních variant po kvadrantech či jednotlivých objektech. Předpokládáme vzhledem k časovému úseku realizace i možný funkční či programový vývoj postupné dostavby.

DOPRAVA

Návrh respektuje schválený územní plán města a zajišťuje nové vazby v prostoru Černé louky mezi ulicí 28.října a Frýdeckou. Území je uvažováno jako cílové a netranzitní. Kulturně-společenské fórum bude komunikačně obslouženo komunikací vedenou od ulice Na Karolině k Havlíčkovu nábřeží při křižovatce s ulicí Divadelní, návrh předpokládá provedení dopravně regulační, případně technických opatření, která by omezily dopady u provozu automobilové dopravy – a naopak podpořily dopravu pěší a cyklistickou.

ZELEŇ

Zástavba kulturního fora propojující stávající centrální část města s Ostravicí a Hradem vytváří danou sevřenou formou prostor pro velkoryse založený park mezi jižní hranou města a vodním tokem. Počítáme zároveň s rehabilitací zelených ploch v nivě řeky i na jejím jižním břehu. Městský charakter parku s rozvolněnými skupinami stromů v anglickém stylu bude doplněn pouze o solitery drobné architektury.

(plné rozlišení)

web projektu: sial.cz
zdroj: cenapp.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.