Tieto Towers (IQ Ostrava) jde do stavební fáze

Na náměstí Republiky blízko centra Ostravy se po tříletém odkládání začne stavět výšková budova IQ Ostrava. Stavbu budovy v roce 2008 zastavila krize. Manažeři developerské firmy CTP Invest spol. s r. o. již ale získali i nájemce, který si pronajme 2/3 plochy a začne se stavět.

POPIS PROJEKTU IQ OSTRAVA

Administrativní objekty IQ Ostrava jsou situovány na Náměstí republiky, na rohu ulic 28. října a Vítkovická. Budova se skládá z věží ALFA a BETA, objekt ALFA má 14 nadzemních podlaží, objekt BETA 10 nadzemních podlaží. Objekty jsou propojeny spojovacím traktem GAMA do 8. NP. Budovy mají společný suterén – 2 podzemní podlaží.

Do objektu vstupujeme přes společnou vstupní halu ve střední části. Vstupní hala je přístupná z úrovně 1. PP z ulice 28. října ze severu a z úrovně 1. NP z jižní strany objektu. Obě podlaží se vstupy tvoří podnož společnou pro obě věže. Tato podnož je tvořena kombinací skleněné fasády a cihelného zdiva. Samotné věže mají fasádu skleněnou, s hliníkovými profily, s neprůhlednými parapetními částmi. Střechy nad prvním podlažím, spojovacím traktem a na úrovni posledních podlaží budou využívány jako terasy. Součástí administrativního parku je výrazná parková úprava na jižní části pozemku, včetně vodní plochy a dřevěných teras. Vjezd do podzemních garáží je po rampě v jižní části pozemku. Stavba byla projektována
v programu Autocad.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Systém členění objektu

Administrativní budova je ve své nadzemní části členěna na dva výškové objekty. Předposlední podlaží obou objektů na šířku jednoho modulu půdorysně ustupuje vůči typickým podlažím pod ním (u objektu ALFA na východní straně a u objektu BETA na straně západní). Poslední – technické podlaží je u obou objektů půdorysně omezeno na plochu stěnového jádra spodních podlaží (s prodloužením na severní straně). Podzemní část administrativního objektu má dvě podlaží, směrem k jihu výrazně přesahuje zastavěnou plochu přízemí. Podzemní část bude členěna na čtyři dilatační úseky.

Vertikální nosné konstrukce

Nosnou konstrukci objektů ALFA a BETA bude tvořit kombinovaný sloupový a stěnový monolitický železobetonový systém. Po obvodu objektů v modulu 7,5 m budou situovány sloupy, uvnitř dispozice budou nosnou konstrukci tvořit dvě stěnová jádra. U objektu ALFA budou jádra doplněna dvojicí vnitřních sloupů na severní straně. U objektu BETA budou jádra doplněna dvojicí vnitřních sloupů na straně severní i jižní a dvojicí sloupů na straně východní (propojovacíkrček).

Profil sloupů bude až na výjimky po výšce objektu jednotný 50/50 cm, úměrně zatížení bude odstupňována třída použitého betonu. Obvodové sloupy na severní straně, pocházející exteriérem přes výšku tří podlaží (1. PP – 2. NP) budou kruhového průřezu Ø 80 cm. Obvodové sloupy na jižní straně, procházející exteriérem přes 1. PP – 2. NP exteriérem budou čtvercového průřezu 60/60 cm. Průřez 60/60 cm je navržen i u sloupů 1. a 2. PP objektu ALFA. V 1. PP a 1. NP bude okraj stropní desky objektů ALFA a BETA půdorysně odsazen od základní modulové sítě. Okraj desky, který je vyložen resp. odsazen od obvodových sloupů bude podepřen subtilními ocelovými sloupky uzavřeného průřezu (svařenec ze dvou profilů U180). Výjimkou jsou tři sloupy na severní straně u vstupu, které prochází přes výšku dvou podlaží. Z tohoto důvodu bude profil sloupů masivnější (svařenec dvou U220).

Sloupy dvoupodlažních garážových suterénů budou rovněž profilu 50/50 cm, ve vazbě na únosnost stropní desky v protlačení. Nosné železobetonové stěny ztužujících jader okolo výtahů a schodišť budou tloušťky 20-25 cm. Po obvodu suterénů (podzemních garáží) proběhne monolitická železobetonová opěrná stěna tl. 25-30 cm. Stěna bude dělena řízenými smršťovacími spárami na úseky délky cca 10 m. V úsecích s paženou stěnou stavební jámy bude vnější líc obvodové stěny odsazen o 50 mm od vnitřního líce pažení. Vzhledem k toleranci polohy pažení ±50 mm bude nutno povrch pažení vyrovnat do líce stěny (vložení vyrovnávací vrstvy např. z polystyrenu resp. nárůst kubatury betonu obvodové stěny). Na líc pažení (výdřevu) musí být osazena separační fólie – po provedení podzemních podlaží se předpokládá vytažení zavibrovaných zápor.

Horizontální nosné konstrukce – zatížení

Stropní deska nad 2. suterénem (2. PP) je navržena na provozní (normové) užitné zatížení 250 kg/m2 (pojíždění a parkování vozidel, jejichž celková hmotnost nepřesahuje 2,5 t), ve strojovnách VZT bude případné vyšší zatížení stanoveno dle technologických požadavků. Stálé zatížení podlahovými vrstvami bylo uvažováno hodnotou 200 kg/m2.

Zatížení stropní desky nad 1. suterénem bude proměnné v závislosti na tom, zda se jedná o plochu vnitřní (interiér) nebo venkovní (exteriér). U venkovních ploch se zatížení dále bude lišit dle tloušťky skladeb podlahových vrstev, dispozici pojízdných a nepojízdných ploch. Stropní deska pod interiéry 1. NP je navržena na provozní (normové) užitné zatížení min. 500 kg/m2, v rámci stálého zatížení bylo uvažováno plošné rovnoměrné zatížení 200 kg/m2 pro variabilní vestavbu vnitřních dělících příček a 200 kg/m2 na skladbu podlah a podhledů, celkem tedy kromě vlastní tíhy stropní konstrukce 900 kg/m2. Úseky stropní desky pod exteriérem budou navrženy na provozní (normové) užitné zatížení 1 500 kg/m2. Pro stanovení hodnoty zatížení bylo uvažováno mimořádné lokální zvýšení zatížení např. nájezdem požárních vozidel na plochu. Stálé zatížení desky souvrstvím teras 1. NP bylo uvažováno hodnotou 1 250 kg/m2.

Stropní deska nad přízemím a patry byla navržena na provozní (normové) užitné zatížení 250 kg/m2,150 kg/m2 pro vestavbu variabilních příček a 250 kg/m2 na skladbu podlah a podhledů. Na okraj stropních desek bude zavěšen obvodový plášť tíhy do 50 kg/m2.

Stropní deska nad posledním podlažím (plochá střecha) bude navržena na provozní (normové) užitné zatížení 200 kg/m2 a skladbu střešního pláště 500 kg/m2. Technologická zatížení budou specifikována místně dle dispozice zde umístěných zařízení.

Schodiště jsou navržena na provozní (normové) užitné zatížení 500 kg/m2.

Z hlediska klimatických zatížení je objekt zařazen do II. sněhové oblasti se základní tíhou zatížení sněhem 1,0 kN/m2 a do III. větrové oblasti se zatížením 0,45 kN/m2 (terén typu A).

Popis konstrukce

Nosnou vodorovnou konstrukci ve všech patrech (s výjimkou stropů posledních technických podlaží a stropní desky nad 1. PP) bude tvořit monolitická železobetonová, obousměrně pnutá deska tl. 26 cm. V oblasti stěnových jader bude deska spojitě pnuta přes nosné stěny, resp. bude okolo instalačních a výtahových šachet do stěn tuze vetknuta. V podzemních podlažích bude okraj desky tuze upnut do obvodových stěn. Stropní deska nad 1. PP bude tl. 35 cm, partie v 1. NP zasahují do exteriéru, budou (vzhledem ke skladbě souvrství) osazeny níže. Přechod mezi vyšší a nižší úrovní desky bude řešen přechodovým žebrem (na jižní straně výšky 60 cm). Na severní straně bude horní líc exteriérových úseků desek vyspádován ve sklonu 2 % směrem k obvodovým stěnám suterénu. Spodní líc desky je plánován vodorovný, což znamená, že u přechodového žebra bude tloušťka desky vyšší. Deska garážových ramp v 1. a 2. PP bude mít rovněž tloušťku 26 cm a bude vetknuta do obvodových stěn rampy.

U stropů nad suterény bude deska ve vazbě na tvar nadzemní části objektů rozdělena na čtyři dilatační celky (ALFA, BETA, GARÁŽE VÝCHOD A GARÁŽE ZÁPAD). Dilatační spáry mezi stropními deskami se váží na tvar nadzemní části objektu. Jsou situovány do poloh přechodných průřezů (polohy s nízkou hodnotou ohybových momentů), pro přenos smykových sil budou jednotlivé desky dilatačních celků po stranách spáry vystrojeny ocelovými smykovými trny.

Okraje desky 1. NP budou ztuženy obrubní žebrem šířky 30 cm, výšky 32 cm. Z horního líce stropní desky 1. NP bude vytažena monolitická atika průřezu 20/120 cm.

U následujících nadzemních podlaží budou stropní desky po obvodu ztuženy obrubním žebrem průřezu 20/112 cm, tvořícím napraží a parapet. Výjimkou bude propojovací krček, kde je plánováno pouze nadpraží výšky 36 cm, parapet zde bude vypuštěn. Západně od osy 6 (cca 1,5 m) proběhne dilatační spára mezi objekty ALFA a BETA, spára bude vystrojena smykovými trny. Z horního líce desky nad posledním typickým podlažím bude vytažena monolitická atika. Stropní deska posledních technických podlaží bude realizována v tloušťce 20 cm.

Schodiště a rampy

Suterénní podlaží mají být propojena šikmou rampou pro vjezd automobilů. Deska rampy tl. 26 cm bude po stranách vetknuta do nosných stěn. Pro napojení desky na stěny se do nich před betonáží vloží vylamovací kotevní lišty. Hlavní schodiště u vstupu do objektu (mezi 1. PP a 1. NP) bude tvořit 2× lomená monolitická deska tl. 27,5 cm, v patě a v zhlaví tuze upnutá do stropních desek.

Podlaží objektu budou propojena dvouramennými deskovými, částečně prefabrikovanými schodišti. Prefabrikované desky ramen tl. 20 cm budou uloženy na ozub stropní a mezipodestové desky. Mezipodestové desky tl. 20 cm jsou projektovány monolitické, po dvou, resp. po třech stranách vetknuté do nosných schodišťových stěn. Pro napojení mezipodestové desky na stěny jádra budou do stěn opět vloženy vylamovací kotevní lišty. Prefabrikáty mají být vyrobeny v kvalitě pohledového betonu včetně nášlapné plochy stupnic.

Prostorové ztužení objektů ALFA a BETA bude řešeno tuhými stěnovým jádry.

Materiály

Nosné železobetonové konstrukce jsou z převážné části navrženy z betonu tř. C25/30 s výztuží z oceli 10505 „R“. Základová deska a obvodové stěny suterénu jsou vzhledem ke zjištěné agresivitě spodní vody navrženy ze třídy C30/37. Ze stejné třídy C30/37 budou provedeny i vertikální nosné prvky spodních čtyř podlaží objektů ALFA a BETA. Ocelové sloupy 1. PP a 1. NP budou provedeny z oceli tř. 37 (S235).

Nosná konstrukce bude provedena monoliticky do systémového bednění, u schodišť se předpokládá užití prefabrikovaných ramen. Stropní desky bude možné odbedňovat po dosažení 70 % pevnosti betonu. Stojky musí být ponechány tak, aby nově betonovanou stropní konstrukci vynášely minimálně dva stropy. Při odbedňování musí být ponechány stojky, není možné odbednit celé pole a potom stojky doplnit. Umístění pracovních spár a jejich úpravu je třeba dohodnout s projektantem. Při ošetřování betonu je nutné postupovat dle ČSN EN 206-1.

Tolerance železobetonových konstrukcí se řídí ČSN 73 0210-2 „Geometrická přesnost ve výstavbě – přesnost monolitických betonových konstrukcí“.

Udržitelnost a zelené budovy

U stavby IQ Ostrava se podaří dosáhnout o 30 % nižší spotřeby energie oproti teoretické srovnatelné budově. Toto je možné mj. díky:

  • Využití vhodné izolace k dosažení dobrých U hodnot
  • Použití osvětlení s výrazně nízkou spotřebou elektrické energie
  • Vhodnému navržení ventilačního potrubí
  • Vyváženému použití prosklených a pevných částí fasády
  • Umístění výkonných topných výměníků
  • Použití vysoce výkonného chladícího zařízení.
  • Využití vnějšího zastínění lehkého obvodového pláště
Společnost CTP zaregistrovala budovu IQ Ostrava do certifikace vyvinuté společností Building Research Establishment’s Method (BREEAM). Tato registrace zajistí, že kanceláře budou:
  • Úsporně spotřebovávat elektrickou energii, vodu a ostatní zdroje
  • Ochraňovat zdraví nájemců a zlepšovat tak produktivitu jejich práce
  • Snižovat produkci odpadů, znečištění a škody na životním prostředí.
Samotná registrace budovy pro CTP ale není dostačující, dalším krokem bude dosažení certifikátu BREEAM.
zdroj:konstrukce.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.