I/11 – Nové Sedlice – obchvat

Informace k projektu výstavby obchvatu Obce Nové Sedlice na opavsku.

Důvodem pro předložení záměru je potřeba řešení nevyhovujícího stávajícího stavu, kdy hlavní nedělená čtyřpruhová komunikace I/11 prochází středem obce Nové Sedlice a slouží k přímé obsluze obce.
Záměr je součást tahu silnice I/11 mezi městy Opava a Ostrava, kde je s ohledem na významnou a stále stoupající dopravní zátěž nutno zajistit bezpečnost silničního provozu, stejně jako bezpečnost a ochranu zdraví i pobytové pohody obyvatel podél předmětného silnice trasy I/11. Záměr je uvažován v kategorii S 24,5/100 – tedy čtyřpruhová, směrově dělená komunikace bez přímé obsluhy území, což snižuje nebezpečí kolize vozidel s chodci i s jinými vozidly. Stavba na začátku navazuje na uvažovanou stavbu úseku Opava – Komárov a na konci navazuje na už vybudovanou stavbu „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava/Ostrava“.
Pro výběr nejlepšího územního řešení byly zkoumány a v rámci studie zpracovány tři varianty, z nichž projektant posoudil předběžně jako nejvýhodnější variantu.

Varianta Průtahu, která je vedena ve stávající stopě komunikace I/11, byla vybrána na základě předběžného přezkoumání podvariant:

A. Trasa se zachováním zástavby jižně od sil. I/11
B. Trasa se zachováním zástavby severně od sil. I/11
Z nich byla na základě zvažování souvisejících okolností vybrána do dalšího posuzování varianta B.
Jako navrhovaná varianta (v grafických příohách a zákresech označená také jako doporučená varianta) byla po zvážení sociálních a ekologických vlivů vybrána varianta Obchvat – zářez, která má nižší dopady na zemědělský půdní fond, ovzduší, hlukovou situaci, přírodu i krajinu než varianta referenční Obchvat – násyp.

Varianta průtah

Vzhledem ke skutečnosti, že sil. I/11 na území Opavy – Komárova nemá stabilizovanou trasu, byla z řešení úseku v Nových Sedlicích vyloučena výhledová mimoúrovňová křižovatka (MÚK Komárov – východ) a stavba je napojena na stávající sil. I/11. Pro napojení na stávající sil. I/11 je navržen přechodový úsek v délce 370 m (km 0,000 – 0,370) s parametry pro vn=70 km/h. Do prostoru přechodového úseku je umístěna také styková křižovatka pro napojení sil. II/467 na sil. I/11. Vzhledem k intenzitě provozu na sil. I/11 a zkušenostech s fungováním obdobných napojení v blízkosti stavby (např. křiž. I/11 x III/4663) je uvažováno se světelným řízením křižovatky.

Varianta zářez ( doporučená varianta )

Trasa řešeného obchvatu obce Nové Sedlice je navržena do prostoru mezi obce Nové Sedlice a obec Štítinu, pro vedení komunikace bude využito pole mezi souvisle zastavěnými oblastmi obou obcí.
Napojení severního obchvatu se naváže na stávající silnici I/11 v rovném úseku mezi Novými Sedlicemi a Komárovem v pasportním kilometru 257,6. Pokračuje prostorem rodinného domku po levé straně stávající silnice I/11, který bude muset být odstraněn. Výhledově pak bude obchvat Nových Sedlic navazovat v začátku na předpokládanou trasu I/11, která bude vybrána jako konečné řešení pro místní část Komárov.
Pokračuje směrem do prostoru zemědělsky využívané plochy severně od Nových Sedlic ohraničeném na opačné straně zástavbou obce Štítina. Tato zemědělsky využívaná plocha šířky cca 150 až 200 m se svažuje ve směru k severu, tj. k obci Štítina, z toho vyplývající předpokládaný směr odvodnění obchvatu směrem k severu.
Po průchodu tímto koridorem obklopeném oboustrannou vesnickou zástavbou překročí silnici II. třídy číslo 467 s jednostranným chodníkem a poté koryto vodoteče Sedlinky.
Po překonání Sedlinky postupuje trasa obchvatu mírně stoupajícími zemědělskými pozemky, prochází mezi dvěma osadami na obou stranách stávající silnice I/11 až po napojení na nově realizovanou stavbu „Sil. I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava“ v pasportním kilometru 260,1.
Střet s technickým vybavením území spočívá v dotčení inženýrských sítí vedených zájmovým územím – jedná se o veškeré sítě podél sil. I/11, z části sítě křižující I/11 a sítě umístěné v údolí vodoteče Sedlinka. Střet s inženýrskými sítěmi bude řešen jejich přeložkou. Vzhledem k současnému přirozenému tvaru koryta toku Sedlinky, které vede do značné míry v trase obchvatu, je navržena jeho úprava tak, aby bylo usnadněno jeho přemostění.
Negativní účinky budou v maximální možné míře kompenzovány opatřeními pro jejich zmírnění (vedením trasy v zářezu, protihlukové stěny, vegetační úpravy).

Varianta násyp

Vedení trasy ve variantě Obchvat – násyp (varianta alternativní, srovnávací) má shodný průběh jako varianta navrhované (doporučená, obchvat – zářez).

zdroj: EIA

Související články

 • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

 1. kutac :

  A realizace? 2030 nebo 2050 ?

  Thumb up 2 Thumb down 4
 2. skelet :

  pod zem s tím

  Thumb up 1 Thumb down 2
 3. FlakY :

  skelet: Tunel tam nikdy nikdo nepostaví…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 4. skelet :

  přitom by se to tam tak krásně nabízelo.. „vyhrabat rýhu“ do ní vložit prefabrikované segmenty a zahrabat. A nahoře může být zas pole

  Thumb up 3 Thumb down 1
 5. Pete :

  Zajimavy, ze na webu RSD neni o tomto useku ani zminka.

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.