I/11 – Nové Sedlice – obchvat

Informace k projektu výstavby obchvatu Obce Nové Sedlice na opavsku.

Důvodem pro předložení záměru je potřeba řešení nevyhovujícího stávajícího stavu, kdy hlavní nedělená čtyřpruhová komunikace I/11 prochází středem obce Nové Sedlice a slouží k přímé obsluze obce.
Záměr je součást tahu silnice I/11 mezi městy Opava a Ostrava, kde je s ohledem na významnou a stále stoupající dopravní zátěž nutno zajistit bezpečnost silničního provozu, stejně jako bezpečnost a ochranu zdraví i pobytové pohody obyvatel podél předmětného silnice trasy I/11. Záměr je uvažován v kategorii S 24,5/100 – tedy čtyřpruhová, směrově dělená komunikace bez přímé obsluhy území, což snižuje nebezpečí kolize vozidel s chodci i s jinými vozidly. Stavba na začátku navazuje na uvažovanou stavbu úseku Opava – Komárov a na konci navazuje na už vybudovanou stavbu „Silnice I/11 Mokré Lazce – hranice okresu Opava/Ostrava“.
Pro výběr nejlepšího územního řešení byly zkoumány a v rámci studie zpracovány tři varianty, z nichž projektant posoudil předběžně jako nejvýhodnější variantu.

Varianta Průtahu, která je vedena ve stávající stopě komunikace I/11, byla vybrána na základě předběžného přezkoumání podvariant:

A. Trasa se zachováním zástavby jižně od sil. I/11
B. Trasa se zachováním zástavby severně od sil. I/11
Z nich byla na základě zvažování souvisejících okolností vybrána do dalšího posuzování varianta B.
Jako navrhovaná varianta (v grafických příohách a zákresech označená také jako doporučená varianta) byla po zvážení sociálních a ekologických vlivů vybrána varianta Obchvat – zářez, která má nižší dopady na zemědělský půdní fond, ovzduší, hlukovou situaci, přírodu i krajinu než varianta referenční Obchvat – násyp.

Varianta průtah

Vzhledem ke skutečnosti, že sil. I/11 na území Opavy – Komárova nemá stabilizovanou trasu, byla z řešení úseku v Nových Sedlicích vyloučena výhledová mimoúrovňová křižovatka (MÚK Komárov – východ) a stavba je napojena na stávající sil. I/11. Pro napojení na stávající sil. I/11 je navržen přechodový úsek v délce 370 m (km 0,000 – 0,370) s parametry pro vn=70 km/h. Do prostoru přechodového úseku je umístěna také styková křižovatka pro napojení sil. II/467 na sil. I/11. Vzhledem k intenzitě provozu na sil. I/11 a zkušenostech s fungováním obdobných napojení v blízkosti stavby (např. křiž. I/11 x III/4663) je uvažováno se světelným řízením křižovatky.

Varianta zářez ( doporučená varianta )

Trasa řešeného obchvatu obce Nové Sedlice je navržena do prostoru mezi obce Nové Sedlice a obec Štítinu, pro vedení komunikace bude využito pole mezi souvisle zastavěnými oblastmi obou obcí.
Napojení severního obchvatu se naváže na stávající silnici I/11 v rovném úseku mezi Novými Sedlicemi a Komárovem v pasportním kilometru 257,6. Pokračuje prostorem rodinného domku po levé straně stávající silnice I/11, který bude muset být odstraněn. Výhledově pak bude obchvat Nových Sedlic navazovat v začátku na předpokládanou trasu I/11, která bude vybrána jako konečné řešení pro místní část Komárov.
Pokračuje směrem do prostoru zemědělsky využívané plochy severně od Nových Sedlic ohraničeném na opačné straně zástavbou obce Štítina. Tato zemědělsky využívaná plocha šířky cca 150 až 200 m se svažuje ve směru k severu, tj. k obci Štítina, z toho vyplývající předpokládaný směr odvodnění obchvatu směrem k severu.
Po průchodu tímto koridorem obklopeném oboustrannou vesnickou zástavbou překročí silnici II. třídy číslo 467 s jednostranným chodníkem a poté koryto vodoteče Sedlinky.
Po překonání Sedlinky postupuje trasa obchvatu mírně stoupajícími zemědělskými pozemky, prochází mezi dvěma osadami na obou stranách stávající silnice I/11 až po napojení na nově realizovanou stavbu „Sil. I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava/Ostrava“ v pasportním kilometru 260,1.
Střet s technickým vybavením území spočívá v dotčení inženýrských sítí vedených zájmovým územím – jedná se o veškeré sítě podél sil. I/11, z části sítě křižující I/11 a sítě umístěné v údolí vodoteče Sedlinka. Střet s inženýrskými sítěmi bude řešen jejich přeložkou. Vzhledem k současnému přirozenému tvaru koryta toku Sedlinky, které vede do značné míry v trase obchvatu, je navržena jeho úprava tak, aby bylo usnadněno jeho přemostění.
Negativní účinky budou v maximální možné míře kompenzovány opatřeními pro jejich zmírnění (vedením trasy v zářezu, protihlukové stěny, vegetační úpravy).

Varianta násyp

Vedení trasy ve variantě Obchvat – násyp (varianta alternativní, srovnávací) má shodný průběh jako varianta navrhované (doporučená, obchvat – zářez).

zdroj: EIA

Související články


Komentáře

 1. kutac :

  A realizace? 2030 nebo 2050 ?

  Thumb up 2 Thumb down 4
 2. skelet :

  pod zem s tím

  Thumb up 1 Thumb down 2
 3. FlakY :

  skelet: Tunel tam nikdy nikdo nepostaví…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 4. skelet :

  přitom by se to tam tak krásně nabízelo.. „vyhrabat rýhu“ do ní vložit prefabrikované segmenty a zahrabat. A nahoře může být zas pole

  Thumb up 4 Thumb down 1
 5. Pete :

  Zajimavy, ze na webu RSD neni o tomto useku ani zminka.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 6. Hubinka Jaroslav :

  No to je neskutečné!!! Odvodnění nové komunikace je svázáno s potokem Sedlinka. Celá desetiletí se správce toku toku o potok nestaral- dříve ZVHS, dnes LČR. A tak díky tomu jsme tady i 3x ročně byli zaplavováni. Do toho aby toho ještě bylo málo , vypouští do potoka obec Štítina i Nové Sedlice svoji kanalizaci, do které jsou přečerpávány místní žumpy. Z kdysi z potoka plného ryb je zapáchající stoka. To vše s povolením úřadů a hlavně totálním nezájmem samosprávy a odboru životního prostředí Magistrátu města Opava. Na druhé straně je tady i průtočná kapacita daného toku , zvláště pak pod mostky či mosty. Ty už dnes jsou limitní, při větším průtoku vody tvoří hrdla, kde se tvoří bariéry a voda opouští koryto potoka a jsou tak zaplavovány okolní soukromé pozemky. Tuto zkušenost tady máme z dob, kdy byla postavena retenční nádrž nad Novými Sedlicemi. Ta měla původně ochránit niže položená místa před přívalovými dešti. Neochránila, o nádrž se celá desetiletí nikdo nestaral, vodní plochu ovládli místní rybáři. A tak dno nádrže bylo až 3 m nánosy zvednuto, k odpouštění vody před dešti nedocházelo, protože to znemožnili rybáři a vše odtékalo přepadem. S množstvím vody souvisí i voda, která při deštích spadne i na ploše dřívějších polí, dnes díky zástavbě a kanalizaci pak svedena do potoka. A my ještě do tohoto prostoru svedeme další vodu z nové cesty . Bravo!!!! Tohle je schopen vymyslet člověk , který řeší jedno a o souvislostech nemá ponětí. Já tady píši svůj pohled spojený s odvodem vody. Jaké jsou dopady dopravy spojené s hlukem, ty neznám. Ale když vezmu v úvahu, jak dnes na hluk pohlíží příslušné instituce ( hluk spojený s provozem na železniční trati Opava – Ostrava Svinov) je mi jasné, že i když bude hluk za limitem, bude vše v pořádku. O zamýšlené přeložce silnice jsem se dozvěděl dnes a to náhodně. Nikde jsem nezachytil informaci o této změně. Asi to je i záměrně. Mne se přímo hluk z dané komunikace netýká, já jsem jí dostatečně vzdálen. Mne se určitě bude týkat problémy spojené s vodou. A pokud vím, nikdo neřeší zvětšení kapacity průtoku v potoku Sedlinka.

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.