Dostavba Mariánského náměstí

V tichosti, bez architektonické soutěže se připravuje jedna z nejdůležitějších staveb od roku 1989 na území ostravského obvodu Mariánské Hory.

Pod pracovním názvem „Vzdělávací a školící centrum“ by málo kdo čekal výstavbu několikapatrové administrativní budovy na jednom z ostravských náměstí. Stavba by měla vyrůst na místě proluky a náměstí stavebně uzavřít. Je předem nemožné hodnotit vzhled, jelikož není veřejností znám. Bohužel na projekt nebyla vypsána architektonická soutěž a vše je vlastně připravováno v tichosti.

Všechny zveřejněné dokumenty můžete nalézt na stránkách obvodu ZDE. Současně také bez veřejné architektonické soutěže byl zadán projekt na rekonstrukci samotného Mariánského náměstí.

Místo výstavby:

mariánske namesti

Popis stavby z dokumentů:

Poloha, výchozí situace Celková plocha řešeného území je 3508,91 m2 a rozkládá se na parcelách v k. ú. Mariánské Hory, p.č.: 183/1-část, 188/6. Území se nachází na rohu ulice 28.Října a Přemyslovců a dále se rozprostírá až k ulici Slavníkovců. Lokalita (křížení ulic 28. Října a Přemyslovců) byla i v historii významná, zde vznikl v 80. letech 19.stol. známý hostinec “U koule “ s dominantní věžičkou a vstupem z nároží.

Popis navrhovaného řešení

Z urbanistického hlediska návrh vychází z požadavku na umístění nového polyfunkčního objektu s občanskou vybaveností tak, aby se vhodně začlenil do stávající struktury okolí a charakteru městské části a zároveň její centrální část nárožím objektu urbanisticky zdůraznil. Nový objekt by měl zhruba respektovat stávající blokovou strukturu zástavby a již založenou komunikační síť.

Prostorová struktura

Prostorově byla navržena hmota o max. pěti podlažích, jež podtrhuje urbanistickým výrazem význam křížení dvou důležitých dopravních tras. První podlaží v části půdorysu ustupuje, čímž je vytvořen parter atraktivní pro výlohy obchodních prostorů. Jsou zde rovněž dva průchody do vnitrobloku tvořeného parkovou úpravou. Také poslední dvě patra objektu nekopírují půdorysy nižších pater.

Dopravní napojení území

Jižní hranici řešeného území tvoří rušná ulice 28. Října. Na nadřazenou komunikační síť je lokalita napojena prostřednictvím ul. Přemyslovců a Kaštanovou. Dopravní řešení bylo zvažováno v několika variantách. Dopravní napojení řešené parcely je nakonec z ulice Kaštanové příjezdovou (výjezdovou) komunikací do (z) vnitrobloku, odkud obslužná komunikace umožňuje příjezd ke stávající zástavbě, dále do parkovacího domu navržené zástavby a ve velmi omezené míře i k vlastnímu objektu.

Trasy pro pěší ¡sou řešeny jednak jako veřejné chodníky podél jednotlivých křídel budovy v návaznosti na stávající uliční síť a jednak jako vhodná pěší propojení vnitrobloku s okolím. Odstavná rezidenční stání a parkovací stání jsou soustředěna v parkovacím domě, který tvoří zcela oddělenou část objektu a je s ním spojen pouze uliční fasádou v ulici 28. října. Celkové množství odstavných a parkovacích stání bylo stanoveno na 120 a bude ověřeno výpočtem v dalších fázích projektové dokumentace podle přesného počtu ploch občanské vybavenosti podle platné normy ČSN 736110.

POPIS DISPOZIČNÍHO A PROVOZNÍHO ŘEŠENÍ:

Objekt je koncipován jako veřejná administrativní budova s výraznou převahou vzdělávacích a školících prostor a služeb. Cílovou skupinou se v tomto případě rozumí občan či občané Mariánských Hor bez rozdílu věku. Zahrnuje tak děti, mládež, lidi v produktivním věku i seniory. Na mysli je v popředí nabídka různorodých služeb počínajíc službami dalšího vzdělávání po rozšíření možností a podporu volnočasových aktivit občanů, spolků a neziskových organizací, které v současnosti probíhají v neodpovídajícím prostředí nebo jsou vlivem neadekvátního prostředí zásadně omezeny. Lze se právem domnívat, že realizací záměru dojde k posunu úrovně životního prostoru občanů Mariánských Hor a v dané lokalitě k dobudování důstojného centra tohoto městského obvodu.

Budova je členěna do čtyř dilatačních sekcí. Nejméně důležitá, ale zcela podmiňující je sekce parkovacího domu navazující na stávající bytový dům v ulici 28. října. Jde o autonomní prostory jak ze stavebního tak provozního hlediska. S vlastní budovou je spojena pouze uliční předsazenou fasádou zajišťující pohledový kontakt bytového domu a novostavby. Kapacita parkovacího domu je 120 parkovacích a odstavných stání. Podle platné normy ČSN 736110 je pro potřeby budovy nutných 81 parkovacích stání, rozumí se pro zaměstnance a služební auta úřadu a jeho návštěvníky. Zbylá kapacita je věnována zvýšení možností parkování v dané lokalitě. Příjezd k parkovacímu domu je po nově navržené obslužné obousměrné komunikaci v šířce 6 m napojené na ulici Kaštanovou.

Hlavní vstup do budovy v přízemí je veden z nároží ulic 28. října a Přemyslovců. Nároží ulic vytváří ostrý úhel. Tento je ztupen vložením nárožní fasády vytažené vertikálně nad úroveň střechy budovy. Vstupní prostory začínají venkovním prostorem krytým stříškou s první čistící zónou. Pokračují zádveřím s dostatečnými plochami úřední desky. V zádveří je položena druhá čistící zóna. Vstupní hala za zádveřím je plošně členitá, v centrální části plochy je vedena přes dvě podlaží. Bezprostředně za třetí čistící zónou je návštěvník směrován k místu prvního kontaktu nebo k hlavní vertikální komunikaci tvořené dvěma výtahy a schodištěm v provedení chráněné únikové cesty. Místo prvního kontaktu má funkci jednak informační, jednak funkci czechpointu. Symetricky k tomuto místu je situováno informační centrum Mariánských Hor. V bloku vertikální komunikace jsou dále umístěny toalety včetně WC pro tělesně postižené a úklidová 8 komora. Hlavní chodby vycházející ze vstupní haly jsou od ní odděleny požárními uzávěry. Popsané prostory vymezují střední dilatační celek budovy.

V pravém křídle objektu je umístěn stavební archív, univerzální lékařská ordinace s plným zázemím, předsálí před obřadní síní se šatnou a sociálním zařízením návštěvníků, místnost matrikářky a pomocné schodiště do 2. a 3. podlaží.

V levém křídle je k uliční fasádě situována výstavní a muzejní galerie občanů MH a dále kavárna s výdejovou kuchyní a hospodářským zázemím. Návrh předpokládá využití prostor kavárny i jako jídelny zaměstnanců v budově ve vyhrazených hodinách. Chodbou jsou prostory kavárny propojeny do víceúčelového sálu s primární funkcí obřadní síně, který je umístěn mezi obě křídla budovy. Sál je doplněn skladem nábytku. Sociální zařízení přístupné z chodby je společné pro sál i kavárnu. Za kavárnou je navržen průchod z ulice 28. října do vnitrobloku s parkovou úpravou.

V druhém nadzemním podlaží pokračují vstupní prostory galerií, na kterou navazují hlavní chodby křídel budovy. Komunikační jádro obsahuje shodné prostory jako v přízemí a totéž se pak opakuje ve všech podlažích. Z galerie jsou přímo přístupné nejvíce občany frekventované kanceláře odboru vnitřních věcí a odboru finančního (např. pokladna). V pravém křídle pokračují kanceláře odboru finančního a odboru hospodářských činností, vedle komunikačního jádra se nachází denní místnost s kuchyňkou a archív. V levém křídle je umístěn odbor výstavby a odbor vnitřních věcí. Vedle hlavního schodiště je archív.

Ve třetím nadzemním podlaží jsou obě chodby propojeny okolo komunikačního jádra. Prostor před stykem chodeb je věnován víceúčelovému sálu s primární funkcí jednání zastupitelstva s předsálím a skladem nábytku. V pravém křídle jsou kanceláře odboru sociálních věcí a odboru sociální ochrany dětí, vedle komunikačního jádra se nachází denní místnost s kuchyňkou a archív. V levém křídle je umístěn odbor bytový a odbor majetkový. Vedle hlavního schodiště se opakuje archív.

Ve čtvrtém nadzemním podlaží jsou obě chodby propojeny okolo komunikačního jádra. Prostor před stykem chodeb je věnován víceúčelovému sálu se skladem nábytku. Sál je začleněn do komunitních prostorů, které pokračují v pravém křídle objektu. Toto podlaží již neobsahuje pomocné schodiště. V půdorysu kuchyňky o podlaží níž jsou navrženy šatny a sociální zařízení pro gymnastický sál přiléhajícímu k sálu víceúčelovému. V levém křídle je situováno vedení úřadu obsahující kanceláře starosty, tří místostarostů a tajemníka úřadu. Dispozice je doplněna dvěma sekretariáty s čajovou kuchyňkou a archívem. K levému křídlu náleží a pro potřeby vedení úřadu je určená malá zasedací místnost umístěná vedle víceúčelového sálu.

V pátém nadzemním podlaží jsou rovněž obě chodby propojeny okolo komunikačního jádra. Prostor před stykem chodeb je věnován technickému zázemí objektu ve dvoupodlažním uspořádání, především strojovnám vytápění a vzduchotechniky. 9 V pravém křídle pokračují komunitní prostory a je zde dále byt správce budovy a jedna ubytovací buňka hotelového typu. V levém křídle jsou umístěny víceúčelové prostory mateřské školy zaměstnanců fungující i jako denní či večerní stacionář pro předškolní děti, je zde rovněž možnost konání akcí pro maminky s dětmi. Na denní prostory mateřské školy navazuje rozsáhlá střešní terasa s funkcí obytné zahrady.

Související články


Komentáře

 1. Jiřík :

  Ta dostavba se tam i historicky hodí. Ale bez soutěže ?? Liano, Liano, ty že jsi architektka ?

  Thumb up 10 Thumb down 0
 2. aggu :

  Ostuda. A to ještě ani nekopli do země.

  Thumb up 9 Thumb down 0
 3. Crazym :

  „Příjezd k parkovacímu domu je po nově navržené obslužné obousměrné komunikaci v šířce 6 m napojené na ulici Kaštanovou.“ To bude radosti :-)
  Jinak u soudružky antiromské aktivistky v Mariánských Horách se nic nezměnilo, pěkně potichoučku, polehoučku si prosazuje své zájmy už hodně dlouho a čirou náhodou je o ní vždy slyšet před nějakými volbami a voliči jí to žerou hlavně pokaždé, když označí s razantností jí vlastní viníky všeho špatného co se v obvodu stalo a vypíchne své zásluhy a nepostradatelnost pro prostý lid :DD
  Navrhuji pro ten objekt co možná vznikne nějaký dobře srozumitelný mezinárodní název, třeba Liana’s House a pro ty přespolní bych ještě umístil na průčelí její bystu samozřejmě v nadživotní velikosti s kompletním životopisem a ještě v QR kódu s cizojazyčnými mutacemi :DD

  Thumb up 11 Thumb down 8
 4. jirka :

  Jo jasi říkal proč tam vrtali vzorkyna začatku roku, a tet se bude stavět a kdy určitě fajn stavba ja bych postavyl vedle větší hříště nebo rybník i ten parking se hodí.

  Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.