Rozvoj okolí nádraží v Opavě

Na zasedání Zastupitelstva města Opava dne 19.12. 2022 byly projednávány změny Územního plánu č.5.

Jednotliví zájemci o změnu územního plánu (ve většině případů z důvodu výstavby a realizace investiční činnosti) měli možnost podat své návrhy do 30.9. 2022.  Pořizovatel však předkládá k jednání všechny návrhy došlé do 30.11.2022 jednotlivě posouzené a projednané s Komisí pro urbanismus a investice dne 30.11.2022.  

Mezi záplavou žádostí o změnu územního plánu z důvodu individuální výstavby rodinných domů však vyniká několik žádostí o změnu územního plánu v okolí vlakových nádraží Opava-východ a Opava-západ.

Obecně lze lokality nádraží zařadit k těm lukrativnějším, která centra měst ještě nabízejí. Často jsou zde umisťovány hotely či kanceláře, které nejen lokalitu oživí, ale zároveň vytváří hlukovou bariéru a hlukově odstiňují okolí. Zároveň jsou to významné dopravní uzly, které umožňují krátké docházkové vzdálenosti. Je pozitivní vidět, že zájem stavět v blízkosti nádraží je i v Opavě a snad město tohoto zájmu využije, byť v současné době je k jakékoliv realizaci stavby velmi daleko.

Asi nejzajímavější žádosti je od společnosti Optim development a.s., která vlastní pozemky v lokalitě nákladní části nádraží Opava-východ. Urbanistická komise však zatím změnu ÚP prověřit nedoporučuje, jelikož město Opava v lokalitě prověřuje záměr strategické dopravní stavby.

Znění žádosti

Návrh na změnu využití pozemků parc. č. 752/89, 752/90, 752/91, 752/92, 752/93, 752/117, 752/118, vše v k. ú. Opava-Předměstí z plochy dopravní infrastruktury drážní (DD) na plochu
pro výstavbu polyfunkčních domů
tvořících ucelený urbanisticko – architektonický celek. Z hlediska funkce bude obytný soubor zahrnovat malometrážní jednotky občanské vybavenosti, administrativní plochy co-workingového centra, podnikatelského inkubátoru, plochy sdílených komunitních dílen či atelierů, dlouhodobé ubytování (např. studentské bydlení) a dostupné nájemní bydlení v podobě malometrážních startovacích bytů včetně příslušné technické a dopravní infrastruktury ve vazbě na síť veřejné dopravy.

Vlastník dotčených pozemků je ochoten podílet se na úhradě nákladů spojených s pořizováním změny územního plánu na změnu územního plánu.

Návrh je doložen stanovisky dle § 55a odst. d) a e) stavebního zákona pro zkrácený postup pořizování změny územního plánu se závěrem, že navrhovaná změna nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a návrh na změnu nebude posuzován podle § 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhodnocení pořizovatele:

doporučujeme prověřit s ohledem na využití okolních pozemků a bezprostřední sousedství železničního nádraží s přihlédnutím k možnému nežádoucímu působení negativních účinků provozu železniční dopravy na novou obytnou zástavbu (rozpor s republikovou prioritou č. 23 v Politice územního rozvoje ČR, v jejím platném znění).

Vyjádření urbanistické komise:

nedoporučuje zatím prověřovat, vzhledem k tomu, že lokalita patří mezi místa, na které SMO

zpracovává varianty jednoho svého strategického dopravního investičního záměru.

Další žádost byla podána na pozemky v blízkosti od první uvedené žádosti. Přesněji na pozemky při ulici Kylešovská. Návrh však neobsahoval zákonem předepsané náležitosti.

Znění žádosti

Změna funkčního využití v rozsahu pozemků parc. č. 752/3, 752/4, 752/5, 752/6, 752/105, 752/123, 763, 764, 752/46 až 752/54, 752/56 až 752/60, 752/38, 752/11, 752/14, 752/20 až 752/31, vše v k.ú. Opava-Předměstí, na „plochu občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)“. Předmětné pozemky v minulosti sloužily jako funkční a provozní zázemí areálu vlakového nádraží – Opava-východ. V současné době se na pozemcích nachází soubor přízemních garáží pro individuální potřebu a volné plochy využívané převážně k parkování a odstavování vozidel. V současné době nejsou pozemky pro provoz dráhy potřebné. Pořízením změny dojde k vytvoření podmínek pro rozvoj občanské vybavenosti veřejného charakteru, jež do významných funkčních jader území, jímž předmětné území je, neodmyslitelně patří. Přítomnost ploch občanské vybavenosti dále posiluje polyfunkční charakter území, jež je významným rysem městského prostředí. V území s převažující funkcí bydlení posiluje jeho obslužnost a tím významně snižuje nároky na dojížďku a dopravní zátěž území. Platným ÚP stanovené podmínky funkční regulace jsou v oblasti vybavenosti stanoveny natolik „volně,“ že vymezují opravdu širokou škálu činností a záměrů, které lze v dané ploše provozovat a realizovat. S ohledem na tuto skutečnost lze předpokládat, že nejenže změnou ÚP bude přímo podnícen rozvoj území a příchod nových stakeholderů, ale současně pro realizaci jejich činností a záměrů nebude vyžadována další změna ÚP. Na základě stanovené funkční regulace by mohly být realizovány následující záměry (uvedeny jsou zejm. záměry s vysokou pravděpodobností realizace, jež navazuje na individuálních charakteristiky daného území):

administrativní prostory pro státní správu či pro komerční využití;

hotel či jiný druh ubytovaní s přímou funkční návazností na vlakové nádraží;

veřejně přístupná zeleň ve formě parku či jiný druh veřejného prostranství, vč. potřebného mobiliáře;

parkovací dům pro parkování vozidel cestujících přestupujících na vlakové spojení.

S ohledem na plošný rozsah pozemků (8 415 m2) v kombinaci se stanovenými prostorovými regulacemi plochy OV, nelze předpokládat skokové enormní navýšení dopravní zátěže na síť dopravní infrastruktury ani zatížení na dílčí sítě technické infrastruktury. Lze proto vyloučit potřebu následného zkapacitňování dopravní a technické infrastruktury v důsledku pořízení podněcované změny ÚP, jež by generovala zvýšené finanční výlohy ze strany města.

Orientační bilance kapacit:

orientační výměra plochy = 8 415 m2, hrubá podlažní plocha (podlažnost 2 NP) = 11 781 m2.

Předmětné pozemky jsou napojeny na veřejnou síť dopravní a technické infrastruktury.

Platný ÚP na předmětných pozemcích vymezuje koridor dopravní infrastruktury „1/K2-DD: optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava-východ – Krnov v koridoru 1/K1-DD“ Požaduje úpravu hranic předmětného koridoru a její vedení po jihozápadní hranici předmětných pozemků (viz. schéma) – toto řešení je řešení preferované. Možnou alternativou by bylo obdobné řešení jako u plochy OK-Z19, kdy koridor 1/K2-DD překrývá předmětné pozemky. V rámci změny ÚP by šlo s největší pravděpodobností o vymezení nové plochy přestavby, v rámci níž by byla vymezena požadovaná plocha s rozdílným funkčním využitím
ve formě návrhu.

Předmětné podněty nekolidují se stávajícím ani budoucími záměry ČD ani Správy železnic (IČO 70994234). Záměry jsou respektovány.

Mezi další zajímavý záměr patří změna Územního plánu v blízkosti nádraží Opava-západ. Návrh však neobsahoval zákonem předepsané náležitosti.

Změna funkčního využití v rozsahu pozemků parc. č. 2184/132, 2184/134 a 2174/152, vše
v k.ú. Opava-Předmětní, na „plochu občanského vybavení – komerční zařízení velkoplošná (OK) “, popř. na „plochu občanského vybavení – veřejné infrastruktury (OV)“. Předmětné pozemky v minulosti sloužily jako funkční a provozní zázemí areálu vlakového nádraží Opava-západ. V současné době nejsou pozemky pro provoz dráhy potřebné. Dle aktuálního stavu území se v rozsahu předmětných pozemků nachází veřejně nepřístupná (oplocená) zeleň, jež se s ohledem na širší územní vztahy zásadně nepropisuje do celoměstského systému sídlení zeleně a to jak funkčně tak i prostorově. Vzhledem k vyšší míře koncentrace a pohybu lidí je účelné do těchto míst situovat stavby a zařízení vybavenosti.
Na tento princip navazuje i podněcovaná změna ÚP. S ohledem na plošný rozsah pozemků
(2 169 m2) v kombinaci se stanovenými prostorovými regulacemi plochy OK, nelze předpokládat skokové enormní navýšení dopravní zátěže na síť dopravní infrastruktury ani zatížení na dílčí sítě technické infrastruktury. Lze proto vyloučit potřebu následného zkapacitňování dopravní a technické infrastruktury v důsledku pořízení podněcované změny ÚP, jež by generovala zvýšené finanční výlohy ze strany města.

Orientační bilance kapacit:

orientační výměra plochy = 2 169 m2, hrubá podlažní plocha (podlažnost 2 NP) = 5 856 m2.

Předmětné pozemky jsou napojeny na veřejnou síť dopravní a technické infrastruktury.

Platný ÚP na předmětných pozemcích vymezuje koridor dopravní infrastruktury „1/K1-DD: optimalizace a elektrizace celostátní tratě č. 310 v úseku Opava-východ – Krnov v koridoru 1/K1-DD.“ Vzhledem k prostorovému a morfologickému členění nelze předpokládat využití pozemků pro stanovený účel. V rámci změny ÚP by šlo s největší pravděpodobností o vymezení nové plochy přestavby, v rámci níž by byla vymezena požadovaná plocha s rozdílným funkčním využitím ve formě návrhu.

zdroj: opava-city.cz

Související články

 • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

 1. Karlos :

  Urbanistická komise může ověřit investiční záměr přímo se Správcem železnice

  Digitální technická mapa železnice
  Veřejná zakázka – Vznik a rozvoj digitálních technických map železnice (DTMŽ)
  https://www.spravazeleznic.cz/szg/dokumenty-ke-stazeni/dtmz

  Zřejmě si nikdo k jednání zasedání Zastupitelstva města Opava dne 19.12. 2022 byly projednávány změny Územního plánu č.5. – neověřil z katastru nemovitostí co vlastní Optim development a.s, který vlastní pozemky před oplocením Českých drah na Kylešovské ulici v Opavě, tedy pouze parc. č. 752/89, 752/90, 752/91, 752/92, 752/93, 752/117, 752/118.
  Ostatní uvedené parcely vlastní České dráhy – východní nádraží.
  nádraží Opava – západ
  Parc. č. 2184/132, 2184/134 a 2174/152, ( správně je parcel 2184/152 ) vše v k.ú. Opava-Předmětní vlastní České dráhy
  Signalizační domek k obsluze dráhy parc.č. 2184/114 – vlastní Správa železnic
  Parc.2184/6 – vlastní Statutární město Opava
  na parcele stožár parcela č.2184/114 ve vlastnictví ČEZ Distribuce Děčín
  Vyhoví České dráhy k využití svých pozemků pro investiční záměr developera ?

  Thumb up 1 Thumb down 6
 2. Pavel :

  Karlos:
  Mně postup developera připadá logický. Nejdřív žádá o změnu územního plánu (za což takřka nic nedá) a teprve v případě úspěchu začne jednat s nynějšími vlastníky dotčených pozemků. I kdyby jednal v opačném pořadí, těžko si představit, že by vlastník typu ČD či město uzavřel se zájemcem něco jako smlouvu o budoucí kupní smlouvě vázanou na splnění podmínky změny územního plánu. Tak či onak, státní firma by stejně prodala jen formou veřejné soutěže.

  Thumb up 4 Thumb down 2
 3. Karlos :

  Pavel:
  Co připadá, ještě nemusí být správné, Stavebník ( Obchodní jméno: Optim development a.s ; Identifikační číslo : 28261526 za tímto účelem může s vlastníkem pozemku uzavřít smlouvu úplatnou – nájemní či pachtovní, případně smlouvu bezúplatnou – smlouvu o výpůjčce či výprose.
  Ani v tomto případě však stavebník není vlastníkem stavby, stavba i nadále patří vlastníkovi pozemku Českých drah. Navíc existuje riziko, že vlastník smlouvu vypoví či od ní odstoupí.
  Překvapila mě historie – společnosti podle obchodního rejstříku https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=634534&typ=UPLNY
  Sbírka listin , překvapuje nebo spíše schází listiny od 7.11.2014 do 19.8.2021, což o něčem svědčí
  https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=634534
  Spíše bych uvažoval o stavbách v bývalých prostorách uhelných skladů na obou nádražích.

  Thumb up 0 Thumb down 3
 4. Pavel :

  Karlos: Nesprávné by určitě bylo, kdyby ČD nebo město uzavřelo vámi zmiňované smlouvy, a určitě víte proč.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 5. Karlos :

  Ke stavbě zasahující do obvodu nebo ochranného pásma dráhy je nutno kromě souhrnného stanoviska Správy železnic vyžádat si v souladu s ust. § 7 odst. 3) resp. § 9 odst. 1 zákona o dráhách souhlas drážního úřadu jakožto dotčeného správního orgánu, na adrese: Drážní úřad, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

  Thumb up 1 Thumb down 2
 6. Jakub :

  Vlastník pozemku není v tuto chvíli důležitý. Důležité je využití těchto pozemků. To co se v okolí těchto nádraží postavilo na volných plochách je čiré zlo. nejprve nízkopodlažní LIDL u nádraží Opava-Západ. Tato oblast, se zástavbou městských domů z 19.století, vyžaduje efektivnější využití plochy. Stejně tak nové stavebniny DEK u nádraží Opava-Západ. Sklad stavebnin 590 metrů od historického centra města? Pro provozy tohoto typu nabízí Opava jiné, vhodnější brownfieldy, jako např. bývalá drůbežárna na konci Ratibořské ul., areál na konci ul. Přemyslovců, nevyužité skladištní plochy na Karlovci, nevyužité plochy v a kolem areálu býv. sádroven, nevyužité plochy v zóně na ul. Hlavní v Kylešovicích.

  Thumb up 5 Thumb down 2

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.