Opava má klimatický štítek

Město Opava se v letech 2020 – 2022 zapojilo do testování nástroje Klimasken, který na základě „ostrých“ dat hodnotí připravenost města na změnu klimatu. V následujících desetiletích bude město ohrožováno zejména vlnami veder, přehříváním povrchů, suchem a extrémním počasím. Proto město musí odpovídajícím způsobem reagovat, obdobně jako jiná evropská i domácí města.

Hodnocení bylo provedeno nástrojem Klimasken, což je je nástroj na hodnocení příspěvku měst, městských částí, respektive obecně sídel bez ohledu na jejich velikost, a jednotlivých budov ke změně klimatu a jejich adaptace na její dopady. Nástroj byl sestaven z 63 ukazatelů a nyní je testován v ČR a SR. Jeho vývoj byl součástí projektu LIFE DELIVER Odolné sídliská financovaného EU. Partnerem projektu je společnost CI2, o.p.s.

Klimasken sleduje účinnost krátkodobých i dlouhodobých úkolů a opatření, která mají přispět k zachování kvality života občanů v době měnícího se klimatu. Jde hlavně o ochlazování budov i veřejných prostor zelení, správné nakládání se srážkovou vodou, ale také o snižování emisí skleníkových plynů.

Aby bylo možné město ohodnotit, je zapotřebí shromáždit velké množství pokud možno co nejpřesnějších dat z veřejných zdrojů, od odborných institucí, z databází a podkladů samotného úřadu a z vlastních pozorování, měření a analýz.

Klimatický štítek města

Kompletní klimatický štítek Opavy ZDE

Výsledkem hodnocení, které zpravidla trvá i několik měsíců, je „klimatický štítek města“. Tento štítek se skládá ze 4 oblastí a odpovídá na řadu otázek:

 1. Expozice města dopadům změny klimatu, aneb jak moc se již dnes projevuje ve městě změna klimatu?
  Jak v posledních letech roste ve městě průměrná teplota? Jak se mění délka období beze srážek? Jak se projevuje sucho a naopak jak často hrozí povodně a záplavy?
 2. Citlivost města na dopady změny klimatu a jeho adaptivní kapacita, aneb jak moc je město připravené a jak se dokáže bránit?
  Kolik je ve městě kvalitní zeleně a jak je dostupná občanům? Jak se daří ve městě zadržovat vodu, jaké povrchy zde převažují? Jaký je podíl populace ohrožené negativními dopady? Jaký je stav lesů a půdy? Jaká je kvalita zdrojů vody?
 3. Připravenost vedení města, úřadu a odpovědných institucí na změnu klimatu, aneb jak město mění to, co měnit může?
  Jakou má město klimatickou strategii a politiku? Kolik peněz vynakládá na vhodná opatření? Jak staví a opravuje svoje budovy, aby byly odolné a nízkoenergetické? Má vlastní produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů? Jak se stará o důležité sítě?
 4. Emise skleníkových plynů ve městě
  Jaké jsou emise skleníkových plynů ze spotřeby energií, z dopravy a produkce odpadů ve městě?

Během testování byly provedeny první orientační výpočty ve 4 českých a 4 slovenských městech. Klimatický štítek použilo ve svém Klimatickém plánu také hlavní město Praha.

V celém štítku je použito 5 barev (červená, oranžová, žlutá, světle zelená a tmavě zelená), které svým vyjádřením indikují negativní (červená) nebo pozitivní (tmavě zelená) stav či vývoj daného systému, který použité indikátory popisují. Na jednom štítku je tedy možné zhodnotit stav/vývoje dílčích indikátorů (například spotřeby elektřiny na hlavu nebo dostupnosti zeleně), každé ze 4 oblastí popsaných výše, až po celkový stav systému. Ten je vyjádřen středovou hodnotou nazvanou CReLoCaF (Climate Resilient Low Carbon Factor). Výsledky v jednotlivých oblastech a celková hodnota je také vyjádřena hodnotou v %. 0 % znamená, že v dané oblasti (v celém systému) jsou vykazovány nejhorší možné hodnoty indikátorů. 100 % naopak znamená, že všechny indikátory vykazují nejlepší možné hodnoty. S velkou opatrností by se dalo říci, že výsledná středová hodnota vypovídá o tom, jak daleko je město na cestě k odolnosti vůči změně klimatu (chápané v rozsahu současných poznatků) a také k omezování produkce skleníkových plynů.

Orientační porovnání výsledků měst ČR z testování v letech 2019 – 2022

V České republice byl klimatický štítek v rámci testování poprvé vystaven městům Holice, Opava, Praha a Třebíč. V případě Prahy je štítek i součástí Klimatického plánu přijatého v roce 2022. Následující výsledky jsou založeny na prvním ověřovacím testování na čtyřech městech různých velikostních kategorií. Z těchto výsledků nelze činit obecné závěry, jen odhadnout citlivost nástroje.

První graf ukazuje porovnání celkového faktoru. Ten se pohybuje v rozmezí 49 – 57 %. Nejlépe z hodnocení vychází město Opava. Přispívá k tomu hlavně dobrý výsledek v oblasti emisí skleníkových plynů. Obrazně můžeme konstatovat, že naše města jsou nyní „na půl cesty“ ke stavu, který by odpovídal současným potřebám a poznatkům.

Druhý graf znázorňuje porovnání ve čtyřech hlavních oblastech. Pokud jde o expozici, tedy vnější klimatické podmínky, pohybují se výsledky v rozmezí 46 – 70 %. Nejlepší situace je v Třebíči, nejhorší v nejmenším městě ze 4, v Holicích. Tento stav město nemůže ovlivnit. Záleží pouze na jeho poloze, nadmořské výšce a klimatickém regionu.

Druhá hodnocená oblast, adaptivní kapacita, vypovídá o současném vnitřním potenciálu města potřebném pro jeho odolnost. Zde jsou podle očekávání největší rozdíly. Nejmenší Holice zde vykazují nejlepší hodnotu 72 %, nejhůře je na tom Praha s 33 %, středně velká města mají hodnoty 58, resp. 59 %. Nízká hodnota Prahy je částečně způsobena nedostatkem dat. Ve velkém městě je obtížnější např. stanovit plochy zelené infrastruktury nebo dostupnost zeleně. I tak budou velká města v určité nevýhodě v důsledku velmi husté zástavby, velkého množství nepropustných povrchů a velkým vzdálenostem obyvatel od plošné zeleně. Menší města budou mít výsledky příznivější, což také znamená, že zvyšování jejich adaptivní kapacity bude finančně relativně méně náročné, než u velkých měst.

Oblast zaměřená na připravenost vypovídá o stavu věcí tam, kde vedení města musí projevovat vlastní iniciativu a aktivně se klimatu věnovat. Tato oblast je celkově nejhůře hodnocena. Ačkoliv všechna hodnocená města již mají zavedenu nějakou formu klimatické politiky, pohybují se výsledky od 21 do 45 %. Do připravenosti infrastruktury a institucí a také do konkrétních projektů například v oblasti obnovitelných zdrojů bude potřeba investovat největší úsilí tak, jak například popisuje nedávno přijatý klimatický plán hlavního města Prahy.

Poslední oblast hodnotí emise skleníkových plynů. Nejlépe dopadla Opava s příznivými hodnotami spotřeby fosilních paliv, dopravních výkonů a produkce odpadů. Ale i ostatní 3 města zde dosahují hodnot nad 50 resp. 60 %. Zde je zapotřebí vzít v úvahu vliv vývoje technologií i státní či evropské energetické politiky. Ten bude nutit města k neustálému zlepšování a bude docházet k zpřísňování norem. Proto se i v tomto ohledu bude v budoucnu muset upravit nastavení nástroje KLIMASKEN.

Porovnání vybraných indikátorů

Kde mají testovaná města silné a kde slabé stránky? Co je třeba zlepšit a za co města chválíme? To ukazuje následující tabulka.

Levý sloupec obsahuje slabé stránky, pravý sloupec zahrnuje silné stránky.

zdroj: ci2.co.cz

Související články

 • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Komentáře

 1. Karlos :

  O mnohých problémech občan ví, jenže je neovlivní
  KLIMASKEM prověřit opavské pěší zóny, které místo závsaku mají odvodňovací žlaby Hauraton napojené přímo do dešťové kanalizace bez záchytu dešťových vod například na zadlážděné Ostrožné ulici s minimální zelení bez mlatových úprav, plošně zadlážděné Horní náměstí s minimální zelení bez mlatových úprav, náměstí Republiky bez mlatových úprav, Hrnčířskou, kde aspoň část zeleně je na vyvýšené úpravě s možností posezení pěších návštěvníků města. Pestrosti výsadby díky Technickým službám Opava je vždy prostor vhodně obsazen krásně zasazenými květinami pro je příjemné podívání i prospěchu včel a hmyzu.
  Cesty v městských sadech zatím asfaltové bez možností mlatových úprav z vhodné frakce přírodního drceného kameniva s rychlým vstřebáním za deště s podpovrchovou drenáží se záchytem dešťových vod pro zpětné ochlazování prostoru. Vsaky se požaduji , ale v městě jich je velice málo.
  Města měří stromy, posuzují tak jejich bezpečnost. Stromy mohou mít poškozené kořeny, skryté dutiny nebo dřevo narušené hnilobou a houbami i vlivem nedostatečného prostoru kolem stromu v zabetonovaném prostoru. Loni proběhly tyto zkoušky u 4 stromů. Jednalo se o památný buk na náměstí Míru v Krnově, který je napaden vějířovcem, a 3 lípy pod cvilínskými schody. U tahových zkoušek je nutné korunu stromu zatížit silou až 3200 kilogramů, což simuluje rychlost větru při vichřici.
  Zeleně a vhodné zastínění není nikdy dost.

  Thumb up 0 Thumb down 3
 2. Alan :

  Upřímná gratulace k úspěchu
  Opava patří mezi tři nejlepší města pro podnikání v Moravskoslezském kraji.
  V regionálním kole soutěže Město pro byznys stálo město mnohokrát na bedně

  Thumb up 2 Thumb down 0
 3. ja :

  Klimasken může vyhodnotit z dat, srážkovou vodu pro OPAVU, což znát nemůžeme,
  jak se posunula výstavba přehrady v Nových Heřminovech ? https://prehradanoveherminovy.cz/vizualizace/
  s ohledem na periodické povodně jak v roce 1903 tak v roce 1997 , ale i v 2005, 2007 a 2010.
  Mimořádná povodeň v srpnu r. 1880 dosáhla katastrofických rozměrů ale i předcházející menší povodeň v r. 1872 vyvolaly ve Slezsku zvýšení zájmu o povodňovou ochranu.
  Povodeň 05.-29. květen 1940; 27. červen – 13. červenec 1958
  – ukázka video přímo na ulici Válečkovou ( s výpadkem zastínění, kdy byla vrtulníkem vyzvednutá handicap osoba za stálého natáčení )
  autentický záznam. Výška hladiny povodně oplocení u domu v ulici Kateřinky – Valečková 29 ( výška 160 od chodníku po vrch oplocení ), 33,35,37,39,41( proto mají obytné místnosti v takové výšce ) ulice směr toku na Malé Hoštice,( v obci pan ministr Stanjura bydlí ) a kolmo na ulici U Lučního mlýna 47 Kateřinky. Dobová ukázka v uvedené ulici video k odbornému posouzení https://www.youtube.com/watch?v=eiVqfPJmbiE
  Klimasken určitě musel kladně vyhodnotil lokalitu nové výstavby ulice Holasická – Zelná, jinak by nemohl být spuštěn odpovědně projekt ,
  lokalita HOLASICKÁ – PLOCHA KA – P6 http://jdem.cz/fg5n65

  Thumb up 0 Thumb down 1
 4. Jakub :

  Karlos:
  Mlatové úpravy jsou v centru města (náměstí, Ostrožná) pohroma, která napadna jen ekofanatika. V Městských Sadech, v parcích a na cyklostezkách mají samozřejmě své místo. Hlavní náměstí ale musí být dlážděné, s vodními prvky, kašnami a fontánami. Problémem Opavy jsou poválečné proluky a zástavba nerespektující uliční čáru. Úzké ulice s vyšší zástavbou vytvářely stín. Proluky, široké ulice a nízké domy naopak pomáhají slunci ulice rozpalovat. Dalším špatným krokem z hledika mikroklimatu je zatrubnění náhonu. Další chybou je použití asfaltu a betonové dlažby namísto žulových kostek. Zde už je to ovšem složité – asfalt potřebují těžké trolejbusy, zde byla výhoda tramvají jedoucí po kolejích. Po žulových kostkách se pak dámám, čili chodcům v podpatcích, špatně chodí.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 5. Karlos :

  Jakub
  První sníh v pracovním dni určí převahu cest chůze přes plochy náměstí.
  – Zde souhlas s dlažbou na odvodněném podloží s možností zadržení dešťové vody
  – Horní náměstí mnohým se špatně chodí po velké dlažbě kolem koule
  – malé žulové kostičky bruntálské firmy na Dolním náměstí páteř žen trpí zvolenou obuví
  – zapomnělo se na víc stromů, zeleně, víc květin a třeba myslet na opylovače
  – zapomnělo se na vegetaci na plochých i šikmých střechách nejen ve středu náměstí
  – co brání k provedení vertikální zahrady, ochrana před sluncem – architekt Patric Blanc
  – příjemné jsou prostory mezi cestou a chodníkem s množství různých květin, stromů
  – asfalt ničí úřednicím vzduch z jihu na Krnovská 431/71b, 746 01 Opava bez stromů a trávy
  – vnitřní areál Krnovská 431/71b, 746 01 Opava = výheň v letních měsících
  – Rozdíl mezi mlatovým povrchem a MZK. Způsob konstrukce mlatových povrchů navazuje na tradici. Povrch je však propustný vůči vodě a má jinou povrchovou vrstvou (tzv. obrusnou). Mocnost obrusné vrstvy je 4 cm a je tvořena z lomové výsivky. Mechanicky zhutněné kamenivo (MZK) vychází z tradice kalených štěrků, není vodě propustný, je také označované jako “minerální beton”. Má aktuálně normu ČSN 73 61 26 – 1:2006. Není vhodné pro soukromé, historické ani zámecké zahrady a parky.

  Zatrubnění náhonu provozně chápu,
  ale překvapuje mne, vtok před prodejnou PENNY a na Mlýnské téměř nic nevytéká do řeky.
  Kde se voda ze zatrubněného náhonu ztrácí ?

  Thumb up 0 Thumb down 1
 6. Martin [msstavby.cz] :

  Jakub: Mlátové povrchy v centrech měst jsou poměrné běžné. Samozřejmě to místo musí být vhodně vybráno. Ale místo se vždy najde. Paříž je v tom příklad. Nebo i Unter den Linden v Berlíně je pěší promenáda z mlátu.
  Se zbytkem souhlasím.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 7. Karlos :

  Jakub:
  Patrick Blanc Style Green wall Vertical Garden
  https://www.youtube.com/watch?v=t6V6sXqNWRs&list=PLavLtjsBGoSf7MwGpC4UL_oPvlreJvgqN
  Střechy ploché a šikmé http://www.zinco.de

  Mlaty např. na náměstí ve Vsetíně nedopadly dobře, ale mnohé chyby vznikají tou nejlevnější nabídkou, což se většinou někde chce ušetřit

  Thumb up 0 Thumb down 1
 8. Dastin :

  Dastin
  PROPAST kuriozita v Opavě – Kateřinkách, tajená nejspíš před 2.světovou válkou v katastrálních mapách města Opavy. PROPAST má být zaplavená podle uvedení v záznamu textu jsem v Kanadě. Můžeme spekulovat, že to mohla být nějaká značka pro eventuální zahraniční výsadek v 2. světové válce. Co je nyní objeveno v katastrální mapě si mohou ověřit i ti, kteří Opavu a okolí neznají a nikdy tady zatím nebyli.
  Katastr nemovitostí – nahlížení tedy, kdo chce, tak si tu adresu najde nebo si to vygooglí. Katastrálním území Kateřinky a parcely PROPASTI 2698/2 a 2698/3 označené jako vodní plocha. V současnosti jsou obě parcely ve vlastnictví Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 74601 Opava.
  Když si ověříte ještě okolní parcely, tak zjistíte, že obě parcely nemají žádný přítok ani odtok zapsaný jako vodní plocha. Voda v PROPASTI může být propojená s vzdálenou řekou OPAVA, což je v Opavě podobné jak na Stříbrném jezeře, které je rovněž propojené s vodním tokem

  Thumb up 0 Thumb down 2
 9. Dastin :

  DASTIN
  PO BOX 1104
  150 MILE HOUSE B.C.
  VOK 2GO
  CANADA

  Thumb up 0 Thumb down 2

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.