Lučina, revitalizace toku – zpřístupnění řeky

Na území Ostravy proběhne revitalizace další řeky. V rámci úprav po důlní činnosti má být pro veřejnost zpřístupněna řeka Lučina. Město Ostrava vypsalo veřejnou zakázku.

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je zpracování zadání pro veškeré nezbytné průzkumy či jejich dopracování, zpracování architektonické studie (vč. rámcového odhadu realizačních nákladů), dokumentace pro provádění stavby (vč. výkazu výměr a položkového rozpočtu) a autorský dozor po dobu výstavby, to vše v rámci realizace projektu „LUČINA, REVITALIZACE TOKU PO DŮLNÍ ČINNOSTI – ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŘEKY LUČINY PRO VEŘEJNOST“ v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava.

Předmět projektu

Předmětem projektu je zpřístupnění/zatraktivnění a úprava veřejného prostoru na pozemcích v majetku SMO (případně pozemcích v majetku Povodí Odry):
– podél obou břehů řeky Lučiny
– v úseku od tramvajového mostu po soutok s Ostravicí v celkové délce cca 870 m
– a ve vazbě na stávající cyklostezku (v souladu s plánovanou změnou dopravního značení na společnou stezku pro chodce a cyklisty)

Součástí projektu bude zpřístupnění téměř neznámé lokality „LOMU V ZÁMECKÝCH SLEPENCÍCH“ ve svazích řeky Lučiny mezi Hranečníkem a Slezskoostravským hradem na pozemcích SMO.
Návrhová opatření budou koordinována s připravovaným projektem Povodí Odry: „LUČINA, REVITALIZACE TOKU PO DŮLNÍ ČINNOSTI Ř. KM 0,000-3,262, STAVBA Č. 5657.

Součástí příloh veřejné zakázky jsou i námětová řešení pro možné využití lokalit. Přesné využití lokalit a jejich samotný návrh bude znám po dokončení projektové dokumentace.

MODRÁ ZÓNA I – OD LODĚNICE AŽ PO SOUTOK A LÁVKU PŘES LUČINU

Náměty pro návrhové řešení:

 • provedení citlivé probírky břehových porostů, podpora přirozené obnovy, různověkosti a biodiverzity, odstranění nevyhovujících dožívajících, zdravotně a provozně nebezpečných dřevin
 • doplnění vhodné vybavenosti/venkovního mobiliáře do stínu pod stromy (posezení, lavičky – dubové
 • hranoly, odpočinková dřevěná plata, přírodní materiály – dřevo, kámen, kov)
  herní a interaktivní naučné prvky, úvodní informační tabule, doplnění mobiliáře
 • nově navrhované pěšiny, nezpevněné pochozy či dopadové plochy situovat přednostně mimo průměty korun a nelze-li jinak, tak v dostatečné vzdálenosti od pat kmenů stávajících stromů (povrchová úprava – mlat, kůra, štěpka ze sanace břehových porostů, případně zhutněné drcené kamenivo drobné frakce)
 • vyhlídka a posezení u krasohledu na soutoku Lučiny s Ostravicí (dřevěná odpočinková plata, masivní dubové hranoly v horní části, masivní sedací kamenné schody zapuštěné do svažujícího břehu s výhledem na řeku, areál Černé louky a univerzitní kampus na protějším břehu Ostravice
 • podpora přirozené obnovy, různověkosti a případné dosadby geograficky původních dřevin (duby, vrby, javory apod.)
 • sanace a obnova izolační zeleně v náspu a svazích pod ul. Frýdeckou – odstranění nevyhovujících dožívajících, zdravotně a provozně nebezpečných dřevin
 • vyčištění náspu od komunálního odpadu
 • prověření dalšího využití zchátralých nástupních ramp a zábradlí od zastávek na ul. Frýdecká a zvážit zpřístupnění sochy „Pochodeň“ od V. Gajdy
 • prověření možnosti pojednání sloupů silničního mostu uměleckými graffiti, instalace výstavních panelů/stojanů pro open air výstavy či implementace jiných nápaditých prvků (prostor pod mostem je potřeba zkultivovat – vyčistit a osvětlit – a kreativně využít k novému účelu, čímž se místo zatraktivní nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky hradu či turisty – např. zábavní, herní nebo umělecké prvky, mobiliář)
 • sanace břehových porostů mezi silničním mostem a lávkou přes Lučinu a doplnění druhově vhodné náhradní výsadby za odstraněné dřeviny, případně zvážit ponechání ležících kmenů k rozkladu pro zvýšení biodiverzity
 • ve spolupráci s Povodím Odry zbudování obslužné komunikace a zpřístupnění bermy

ČERVENÁ ZÓNA II – NÁBŘEŽÍ A SVAHY POD SLEZSKO-OSTRAVSKÝM HRADEM

Náměty pro návrhové řešení:

 • zvážit dosadby geograficky původními dřevinami (duby, vrby, javory apod.) jednotlivě nebo ve skupinách v návaznosti na plánované kompletní kácení břehových porostů pod Slezskoostravským hradem (Povodí Odry) tak, aby se do budoucna zachovaly vyhlídky na řeku z hradeb
 • na vhodných místech navrhnout zastavení a vyhlídky nad terénem formou rozšiřujících dřevěných plat navazujících na pěší komunikaci (použití přírodních materiálů – dřevo, kámen, kov)
 • ve spolupráci s Povodím Odry zbudování obslužné komunikace a zpřístupnění bermy
 • prověřit možnost umístění sedacích schodů do plánovaného kamenného opevnění břehů pod Slezskoostravským hradem a dřevěných odpočinkových plat na zarovnané ploše pod zpevněným břehem (případně jiných vhodných prvků)
 • využití kamenných nik pod hradbami pro umístění mobiliáře (posezení formou dřevěných stupňů, masivní dubové hranoly, trvale zavěšené konstrukce umožňující instalaci výstavních panelů a exponátu v rámci open air výstav, informační tabule a interaktivní naučné prvky)
 • citlivá sanace svahů pod hradbami a návrh vhodných vegetačních úprav, pro větší souvislé udržované plochy navrhnout luční společenstva nebo pokryvné keřové výsadby
 • citlivá sanace porostního pásu podél ulice Podzámčí a navazujícího na areál Slezskoostravského hradu
 • navrhnout využití dochovaného kamenného podstavce po historickém kamenném kříži (u mostu), případně zvážit jeho obnovení

ZELENÁ ZÓNA III – OD UL. PODZÁMČÍ PO TRAMVAJOVÝ MOST PŘES LUČINU

Náměty pro návrhové řešení:

 • dopravní řešení přechodu pro chodce přes ul. Podzámčí (prověřit nutnost stavebního povolení)
 • využití přírodního potenciálu stávajícího vlhkého břehového porostu (lužní charakter)
 • doplnit venkovní mobiliář (masivní dubové sedací hranoly, informační tabule a interaktivní naučné prvky s tématikou flóry a fauny v lužních lesích)
 • důsledná herbicidní likvidace invazivní křídlatky (dle standardů péče o přírodu a krajinu)
 • doplnit venkovní mobiliář na stávající prosvětlené travnaté plochy ve vazbě na řeku (odpočinková dřevěná plata, masivní dubové sedací hranoly, dřevěná mola)
 • doplnění druhově vhodné výsadby solitérních dřevin do stávajících travnatých ploch jednotlivě či do malých skupin (duby, vrby, javory apod.)
 • ve spolupráci s Povodím Odry zbudování obslužné komunikace (sjezdu) a zpřístupnění bermy
 • provedení citlivé probírky břehových porostů v úseku od ul. Podzámčí po tramvajový most, podpora přirozené obnovy, různověkosti a biodiverzity, odstranění nevyhovujících zdravotně a provozně nebezpečných dřevin, preference ořezů na torza či ponechání dřevin k dožití a rozpadu před kácením s ohledem na závěry a doporučení biologického hodnocení, případné dosadby geograficky původních dřevin

ŽLUTÁ ZÓNA IV – LOM V ZÁMECKÝCH SLEPENCÍCH

Náměty pro návrhové řešení:

 • zpřístupnění téměř neznámé lokality „Lom v zámeckých slepencích“ ve svazích řeky Lučiny mezi Hranečníkem a SO hradem
 • navržení přístupové/naučné stezky pro pěší od cyklostezky u řeky Lučiny ke skalnímu defilé (ve variantním řešení)
 • nově navrhované pěšiny, nezpevněné pochozí plochy situovat přednostně mimo průměty korun a nelze-li jinak, tak v dostatečné vzdálenosti od pat kmenů stávajících stromů (povrchová úprava – mlat, kůra, štěpka ze sanace břehových porostů, případně zhutněné drcené kamenivo drobné frakce)
 • stezka bude mít nezpevněný povrch a bude prověřen stav dochovaného historického schodiště pro jeho případné využití v rámci stezky
 • při realizaci mohou být využity jako označníky bloky karbonského světlého pískovce z některého z důlních odvalů – místní hornina, nebo pražce původní báňské dráhy (dostupné posbíráním v terénu)
 • prověřit možnost osazení uzamykatelné mříže pro omezení volného vstupu do podzemního protileteckého krytu s výhledem na možné budoucí zpřístupnění podzemí s průvodcem (možnost vyčištění přisypaných cihlových základů vstupu do krytu)
 • prosvětlení a sanace porostů v okolí skalní stěny (odstranění nevyhovujících dožívajících, zdravotně a provozně nebezpečných dřevin) a doplnění druhově vhodné náhradní výsadby za odstraněné dřeviny
 • odstranění provozně nebezpečných dřevin hrozících pádem v bezprostřední blízkosti přístupové/naučné stezky
 • vyčištění území od komunálního odpadu a důsledná herbicidní likvidace invazivní křídlatky (dle standardů péče o přírodu a krajinu)
 • doplnění vhodné vybavenosti/venkovního mobiliáře podél naučné stezky (posezení, lavičky – dubové hranoly, informační tabule, přírodní materiály – dřevo, kámen, kov)
 • doplnění úvodní informační tabule a uzamykatelného stanoviště pro kola (u vstupu z cyklostezky)
 • využití přírodního i historického potenciálu místa pro informační tabule s uplatněním QR kódů, případně audioprůvodcem (historii – zbytky původních staveb, schodiště, lom, geologie – skalní stěna z pískovcových slepenců, místní flóra – sněženky, česnek medvědí, fauna apod.)
 • možné využití lokality pro tréninkový výzkum studentů Katedra fyzické geografie a geoekologie Ostravské univerzity (sukcese rostlin, podzemní vody v podzemním krytu, biota podzemí, geologie, geomorfologické mapování)

HNĚDÁ ZÓNA V – BŘEHOVÉ POROSTY OD TRAMVAJOVÉHO MOSTU PO HRADNÍ LAVKU

Náměty pro návrhové řešení:

 • provedení citlivé probírky břehových porostů a podpora přirozené obnovy, různověkosti a biodiverzity
 • odstranění nevyhovujících zdravotně a provozně nebezpečných dřevin, preference ořezů na torza či ponechání dřevin k dožití a rozpadu před kácením s ohledem na závěry a doporučení biologického hodnocení
 • případné dosadby geograficky původních dřevin do břehových porostů (v úseku od tramvajového mostu přes Lučinu až po hradní lávku přes Lučinu)
 • vyčištění území od komunálního odpadu a důsledná herbicidní likvidace souvislých porostů invazivní křídlatky (dle standardů péče o přírodu a krajinu)
 • v návaznosti na plánované snížení bermy odtěžením, terénní úpravy a opevnění vybraných úseků břehů kamennou rovnaninou zpřístupnit levý břeh Lučiny nezpevněnou stezkou (mlat, drcené kamenivo) v úseku od tramvajového mostu přes Lučinu až po hradní lávku přes Lučinu a s návazností na tramvajovou zastávku Důl Zárubek
 • založení nových trávníků a případné doplnění druhově vhodné výsadby solitérních dřevin do stávajících travnatých ploch jednotlivě či do skupin (duby, vrby, javory apod.)
 • doplnit venkovní mobiliář na stávající prosvětlené travnaté plochy ve vazbě na řeku (odpočinkové dřevěné platformy, masivní dubové sedací hranoly, sedací kamenné schody, dřevěná mola)
 • doplnit venkovní mobiliář (masivní dubové sedací hranoly, informační tabule – historie Důl Zárubek a interaktivní naučné prvky s tématikou flóry a fauny)

FIALOVÁ ZÓNA VI – OD HRADNÍ LÁVKY PO SOUTOK

Náměty pro návrhové řešení:

 • návrh vyhlídky a posezení „Na špici“ na levém břehu Lučiny u soutoku s Ostravicí
 • prověřit možnost úpravy sklonu břehu a sestupu k vodě a štěrkovým náplavům u vyhlídky (masivní sedací kamenné schody zapuštěné do svažujícího břehu s výhledem na řeku a areál Černé louky a univerzitní kampus na protějším břehu)
 • doplnit venkovní mobiliář (v horní části – krytý altán, odpočinkové dřevěné plato, masivní dubové sedací hranoly, informační tabule)
 • zpřístupnění levého břehu Lučiny nezpevněnou okružní stezkou (mlat, drcené kamenivo) v úseku od tramvajové zastávky U hradu podél levého břehu Lučiny k vyhlídce „Na špici“ a s napojením pod tramvajovým mostem přes Ostravici zpátky na cyklostezku (situovat přednostně mimo průměty korun a nelze-li jinak, tak v dostatečné vzdálenosti od pat kmenů stávajících stromů)
 • provedení citlivé probírky břehových porostů a podpora přirozené obnovy, různověkosti a biodiverzity v úseku od hradní lávky přes Lučinu po soutok s Ostravicí
 • odstranění nevyhovujících zdravotně a provozně nebezpečných dřevin, preference ořezů na torza či ponechání dřevin k dožití a rozpadu před kácením s ohledem na závěry a doporučení biologického hodnocení
 • vyčištění území od komunálního odpadu a důsledná herbicidní likvidace souvislých porostů invazivní křídlatky (dle standardů péče o přírodu a krajinu)
 • založení nových trávníků a případné doplnění druhově vhodné výsadby solitérních dřevin do stávajících travnatých ploch jednotlivě či do skupin (duby, vrby, javory apod.)
 • doplnit venkovní mobiliář podél nezpevněné okružní stezky na stávající prosvětlené travnaté plochy ve vazbě na řeku (dřevěné povalové chodníky, odpočinková dřevěná plata, masivní dubové sedací hranoly, informační tabule)
 • prověření možnosti pojednání sloupů silničního mostu uměleckými graffiti, instalace výstavních panelů/stojanů pro open air výstavy či implementace jiných nápaditých prvků (prostor pod mostem je potřeba zkultivovat – vyčistit a osvětlit – a kreativně využít k novému účelu, čímž se místo zatraktivní nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky hradu či turisty – např. zábavní, herní nebo umělecké prvky, mobiliář)
 • prověření možnosti úprav okolí bývalé čerpací stanice OKD (soukromý majetek), případné odclonění

pramen: tenderarena.cz

Související články


Komentáře

 1. Crazym :

  Bylo mi to divné a tušil jsem, že to nebude jen tak https://www.msstavby.cz/glamping-u-luciny-na-slezske-07-02-2024/ aneb, když pracuješ na projektech pro město a dostaneš se v práci k informacím, které ostatní nemají 😉

  Thumb up 9 Thumb down 11
 2. Vítek :

  Crazym: nebo si prosadíš co ti vyhovuje. Každopádně úklid lokality je vhodný. Ovšem není nutné to přeplácat množstvím drahého mobiliáře, který se pak nebude údržovat a postupně se rozpadne.

  Thumb up 12 Thumb down 7
 3. Porubites lotari :

  ZELENÁ ZÓNA III – OD UL. PODZÁMČÍ PO TRAMVAJOVÝ MOST PŘES LUČINU = stručně někdejší PODSKALÍ.

  Název projektu „ZPŘÍSTUPNĚNÍ ŘEKY LUČINY PRO VEŘEJNOST“ je úsměvný. Lucina teď přece není veřejnosti nepřístupná. Každý nepotřebuje ke zpřístupnění dlažbu a lavičky. „Téměř neznámý“ lom zná každý, kdo jel tramvají na Hranečník.

  Na kamenném podstavci u mostu nebyl kříž, ale socha sv.Jana Nepomuckého.

  „Přibylec nadutý národa jazyk psuje: / on švarné Lucině sází háček na hlavu…“

  Thumb up 12 Thumb down 1
 4. Petr Rumpertesz :

  Lučina má mezi Havířovem a ústím do Ostravice neskutečný potenciál. Chce to ale osvícené politiky a ne tupce, kteří alibisticky zmršili cyklostezku kolem Lučiny v Havířově. V Ostravě i Havířově je spousta sportovců lačnících po kvalitní inline stezce a co lepšího, než rovina podél řeky v atraktivním prostředí meandru Lučiny může východ Ostravy nabídnout?

  Thumb up 6 Thumb down 4
 5. Hans :

  Souhlasím s předchozím komentářem v tom nevyužitém potenciálu. Okolo Lučiny by se dalo jezdit na kole po téměř perfektní rovině v klidném, relativně čistém prostředí. Bohužel, pokud dnes člověk jede z Havířova/Šenova/Suché apod. na kole do Ostravy, v mnoha úsecích musí překonávat velké převýšení a jet po předimenzovaných silničních průtazích, což není žádná příjemná zkušenost. Osobně si myslím, že celistvá kvalitní cyklostezka „od Hradu“ alespoň někam k nádraží v Havířově a možná ještě dál by byla daleko smysluplnějším a efektivnějším vynaložením dotačních prostředků než vlakotramvaj do Karviné. U té cyklostezky je potenciál jak pro volnočasové vyžití (velká část toho propojení jsou nádherné louky a lesíky), tak potenciálně pro běžnou cyklodopravu za prací apod.

  Thumb up 9 Thumb down 3
 6. davidb :

  Hans: Petr Rumpertesz:
  Chápu a váš názor a v podstatě s ním souhlasím.
  Jen by mě zajímalo, kde byste tu cyklostezku vedli? https://mapy.cz/s/kenubalara

  Thumb up 0 Thumb down 6

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.