CÉRKA

Obec Trojanovice pokročila v přípravě projektu CÉRKA – revitalizace bývalého dolu Frenštát.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavební záměr – „PROJEKT CÉRKA“ – REVITALIZACE BROWNFIELDU DOLU FRENŠTÁT – PRIORITNÍ INVESTIČNÍ OBLAST.
Jedná se o tzv. jádrovou oblast areálu dolu Frenštát v Trojanovicích vymezenou přílohou č. 9, 11, 12, 13 a 20 s tím, že vyjma samotných stavebních objektů v Jádrové oblasti a parkoviště, bude předmětem veřejné zakázky projekt rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních řadů splaškové kanalizace do ČOV ve Frenštátě pod Radhoštěm a vodovodů jak pro pitnou vodu, tak technickou (požární) jak v areálu dolu včetně stávající úpravny vody, tak také vodovody z vodní nádrže Lubina do vodojemu na Kozinci a vodojemu Helštýn dle přílohy č. 14. Pro samotné objekty bude navržena v areálu dolu tzv. LDS (lokální distribuční soustava) s vodovodními přípojkami a přípojkami splaškové kanalizace. Projekt dešťové kanalizace bude v souladu s modrozelenou infrastrukturou.
Napojení na elektrickou síť je nutno navrhnout ze stávající rozvodny ČEZ Distribuce a.s., kde je volná kapacita pro celý areál dolu, což je specifikováno a popsáno v příloze č. 19 včetně řešení jednotlivých přípojek a FVE v rámci udržitelnosti a energetické koncepce budov v přílohách č. 23 a 24 (předložené pro II. fázi JŘSU). Pro samotné objekty bude navržena v areálu dolu tzv. LDS (lokální distribuční soustava) sloužící pro veškeré napojení, zejména vodovody, kanalizace, elektropřipojení NN, datové rozvody a rozvody tepla.
Představa zadavatele o měření jednotlivých médií je v jednom centrálním „velíně“, budově s dálkovým přístupem a monitoringem a dále měřením objemu splaškových vod předávaných na rozhraní prioritní investiční oblasti a stávající splaškové kanalizace.
Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž dopravní infrastruktura, která bude řešit jak dopravu v klidu – rekonstrukce parkoviště, tak vnitřní dopravní infrastrukturu Jádrové oblasti a napojení na okolní komunikace definované v rámci dopravní studie, viz příloha č. 13.
Níže je přehled plnění po jednotlivých fázích, uchazeč je povinen tyto fáze nacenit jednotlivě v rámci přílohy č. 5 – Přehled nabízených cen jednotlivých částí plnění.

Cílem veřejné zakázky je na základě poskytnutých podkladů, provedených průzkumů a pokynů zadavatele navrhnout projektovou dokumentaci CÉRKA dle architektonické studie CÉRKA. Projektová dokumentace by měla představovat detailně zpracovanou dokumentaci pro povolení stavby a provádění stavby, která bude obsahovat technické řešení staveb, specifikaci jednotlivých materiálů, položkový rozpočet, technické detaily atd. Zpracovaná dokumentace bude sloužit jako podklad pro stavební dozor v navazující realizační fázi projektu. Projektová dokumentace bude klíčovým podkladem pro zadávací dokumentaci při výběru dodavatele stavby. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je konzultační činnost se zadavatelem v průběhu zpracování projektové dokumentace.
Vypracování veškerých uvedených fází předmětu plnění veřejné zakázky v rámci zpracování projektové dokumentace musí být zpracováno v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., v platném znění nebo ve znění pozdějších předpisů a příslušných příloh.
Vypracování projektové dokumentace musí splňovat Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 2021-2027 SFŽP ČR.
Vybraný uchazeč bude muset v rámci zpracování projektové dokumentace veškerých fází spolupracovat a plně koordinovat svoje projektové práce se souvisejícími, níže uvedenými projekty:
– Spolupráce s projektanty projektu “Cyklostezka”
– Spolupráce s projektanty projektu “Přírodě blízká opatření”

Z příloh veřejné zakázky je patrný urbanistický návrh celé lokality včetně několika staveb.

Autor architektonické studie: Kamil Mrva Architects, s.r.o.

Projekt CÉRKA

Projekt CÉRKA má za cíl přeměnit dlouhodobě veřejně nepřístupnou zónu v majetku státního podniku Diamo na otevřené živé místo, které se stane dobrou adresou pro práci, bydlení i volný čas. Jedinečná lokalita areálu CÉRKA na úpatí Beskyd v území CHKO předurčuje budoucí charakter lokality, kde velkou roli hraje příroda. V souladu s principy Chytrého venkova (Smart Village) je moudrý „smart“ přístup v pojetí tohoto projektu nejen o aplikaci moderních technologií, udržitelného stavitelství v parametrech EU Taxonomie, udržitelné mobility či komunitní energetiky. Jedinečnost zvoleného způsobu revitalizace brownfieldu spočívá v komplexním řešení, v aplikaci ekologicky i ekonomicky udržitelných přístupů a v chytré kombinaci funkcí v jednom místě (občanská a komunitní vybavenost, komerční, vzdělávací, rezidenční i volnočasová). To vše navíc ve specifickém prostředí malé venkovské obce. Vytvoření ukázkové Živé laboratoře „Living Labu“ inovativních technologií a přístupů, může být inspirací pro rozvoj dalších obcí venkovského charakteru. Vznik diverzifikované funkční lokality navržené podle potřeb místních obyvatel a firem může podpořit transformaci a rozvoj udržitelné ekonomiky širší spádové oblasti Frenštátska, Rožnovska a jižní části Moravskoslezského kraje.

Záměrem projektu je doplnit chybějící potřeby a zázemí pro místní komunitu, malé a střední firmy i návštěvníky a podpořit vybudování kvalitní infrastruktury, včetně dobudování znatelně potřebných úseků cyklostezek, které umožní nadregionální propojení Trojanovic a areálu CÉRKA a podpoří udržitelnou mobilitu i turismus v nových lokalitách vedle dnes již „přelidněných“ tradičních cílů – Pusteven, Radhoště nebo Javorníku.

Návrh funkčního využití nové místní části obce byl vytvářen ve spolupráci s odbornými partnery, místní komunitou a veřejností i se subjekty z akademického a podnikatelského prostředí. Expertní platforma ThinkTank CÉRKA realizovala v první polovině roku 2022 několik tematických workshopů, bylo svoláno veřejné projednání k návrhu využití území, obec intenzivně konzultuje obsahovou náplň projektu s partnery (mj. PricewarethouseCoopers, CzechInvest, ČVUT) i s vědeckými centry čtyř univerzit, se kterými má obec podepsány memoranda o spolupráci (Vysoká škola Báňská – Technická univerzita v Ostravě, Mendelova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita T. Bati ve Zlíně). Klíčovým partnerem projektu je Moravskoslezský kraj i státní podnik Diamo.

Koncepce projektu plně respektuje zasazení lokality do podhorské přírody. Plánovaná zástavba je rozvolněnou kombinací nedominantních objektů pro podnikání malých a středních podniků, lehké výroby a služeb občanské vybavenosti ve spojení s prostory pro showroomy, kancelářským zázemím a ateliérovým bydlením. Model tradiční venkovské chalupy obklopené zahradou, sady a pastvinami se promítá do celkové urbanistické koncepce, kdy centrální volně zastavěnou část území bude obklopovat výsadba místních druhů dřevin, keřů, divoké louky i ovocné sady složené ze starých krajových odrůd.

Důraz je kladen na vysoce kvalitní architektonické pojetí staveb, v nadstandartním ekologickém povedení. Maximalizace využití obnovitelných zdrojů pro potřeby provozu areálu bude řešena kombinací např. zelených střech a fasád, zařízení pro zachytávání a opětovné použití dešťové vody se zadržováním v retenčních nádržích. Zdrojem pro výrobu energie budou fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, případně doprovodné zařízení pro využití větrné energie. Smart infrastrukturu bude dotvářet napojení lokality na vysokorychlostní internet.

Komplexní řešení v oblasti energetiky definuje vznikající energetická koncepce, která pomůže nalézt ideální řešení pro kombinaci jednotlivých zdrojů OZE, propojení chytrých budov pomocí lokální distribuční sítě i aplikaci udržitelných přístupů ve stavitelství. Ambicí obce je postupně rozšiřovat chytrá řešení na celé území obce – například zvyšovat počet objektů v obci zapojených do komunitní energetiky. Konečným cílem je zvyšování odolnosti obce vůči vnějším rizikům, rozvoj udržitelnosti v ekonomické, sociální i environmentální rovině a zvyšování kvality života obyvatel.

Projekt vnímá jako zásadní pro rozvoj lidského potenciálu a podnikatelského prostředí propojení vědy, vzdělávání a podnikání. V lokalitě proto najde sídlo Terénní experimentální pracoviště Ostravské univerzity, odnož Inovačního centra Moravskoslezského kraje, byly navrženy prostory pro soukromou mateřskou a základní školu s inovativním přístupem ke vzdělávání i coworkingové centrum s hlídáním dětí. Záměr zasídlení v nově vznikající lokalitě plánuje také Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která mimo své administrativní sídlo zvažuje v CÉRCE vybudování edukativního ekologického centra.

Návštěvnické centrum CARBON, které je součástí projektu CÉRKA, nabídne celoroční alternativu k nynějším turistickým cílům, tzv. mokrou variantu, která zajistí prodloužení turistické sezóny a také podpoří rozptýlení návštěvnosti v oblasti. Multimediální interaktivní centrum bude prezentovat atraktivně edukativní formou dějiny území od pravěkého karbonu až po bezuhlíkovou budoucnost. Součástí turistické trasy bude výstup na těžní věž, která bude rekonstruována do podoby moderní rozhledny s kavárnou.

Bohatství obce Trojanovice spočívá také v rozmanitosti folklórních, občanských a komunitních aktivit, které však pro svůj rozvoj neměly adekvátní zázemí. Komunitní centrum bude reprezentativním prostorem pro pořádání obecních, firemních i spolkových akci. Zároveň lokalita nabídne nové možnosti pro sportovní vyžití, koncept obsahuje nové dětské hřiště i multifunkční hřiště a propojuje lokalitu se stávajícím zázemím fotbalového hřiště.

zdroj: trojanovice.cz / vhodne-uverejneni.cz

Související články


Komentáře

  1. vojta :

    Jak tam člověk vidí pojmenování „věž budoucnosti“, tak hned ví, že je zle :D Takové typicky moravskoslezské.

    Thumb up 7 Thumb down 1
  2. Jan Kurovec :

    Tleskám, nejen vše zdemolovat, parádní.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.