Arch.-urbanistická studie sportovního areálu Nový Jičín

Město Nový Jičín schválilo na Zasedání zastupitelstva 15. 11. 2021 Architektonicko-urbanistickou studii sportovního areálu.

Autor studie: MS plan

V návaznosti na usnesení č. 220/Z10/2020 z 10. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne 15.06.2020, byla zpracována architektonicko-urbanistická studie sportovního areálu v Novém Jičíně (studie je přílohou č. 1 tohoto usnesení). Zpracovatelem, který vzešel z výběrového řízení, byla projekční společnost MS Plan s.r.o. (součást skupiny MS Group), která se pod vedením prof. Ing. arch. Šourka zabývá mj. veřejným prostorem a urbanistickými koncepty.

Předmětem studie bylo navrhnout architektonicko-urbanistické řešení veřejných prostranství a vnitroareálových ploch. Studie navazuje na výše uvedeným usnesením Zastupitelstvem města schválenou variantu č.1 Zastavovací studie Sportovního areálu (PPS Kania, 2020). Studie zohledňuje také závazný dokument Adaptační strategie na změnu klimatu pro Nový Jičín, schválenou Zastupitelstvem města usn. č. 296/14Z/2021 ze dne 15.03.2021, která v Analýze zranitelnosti sportovní areál vyhodnocuje jako místo zatěžované vlnami veder. Katalog adaptačních opatření na změnu klimatu pro Nový Jičín (2020) doporučuje pro takováto místa minimalizování podílu nepropustných ploch, vsakování dešťové vody a vytváření nových ploch zeleně.

Cílem studie bylo vytvořit logické a funkční propojení okolní městské struktury a sportovního areálu, díky čemuž dojde ke smazání hranic areálu a města a k vytvoření nových vazeb. Veřejné prostory města se rozšíří o prostory v současné době využívané zejména k údržbě sportovišť, budou odstraněny bariéry mezi městem a areálem a plochy budou transformovány do podoby přívětivé pro trávení volného času. Cílem bylo navrhnout kvalitní veřejné prostranství ve sportovním areálu tak, aby umožňovalo užívání jak organizovaným sportovcům tak široké veřejnosti k aktivní každodenní rekreaci. Účelem studie je stanovení jednotlivých funkčních, provozních a kompozičních vazeb na jednotlivá sportoviště v areálu. Studie definuje systém dopravy, parkovacích ploch, zeleně, sítí technické infrastruktury, mobiliáře a dalších prvků. Studie upřesňuje urbanistickou koncepci celého řešeného území v návaznosti na okolní zástavbu a širší vztahy v rámci města.

Studie byla v průběhu zpracování konzultována se zástupci dotčených odborů (Odbor rozvoje a investic – zadavatel, Odbor správy majetku, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Odbor životního prostředí, Odbor bytový, Odbor dopravy), Pracovní skupiny pro rozvoj sportovišť a odborných komisí Rady města (Komise architektury a rozvoje města, Komise sportovní, Komise životního prostředí, Komise dopravní). Zástupci uvedených subjektů měli možnost projednat v komisích nebo zaslat své připomínky a podněty k úpravám studie. O kolizních bodech a dalších požadavcích na úpravu studie bylo informováno vedení města, které je schválilo, materiálem ze dne 12.05.2021, předloženým ORI, jakožto zadavatelem studie. Studie byla po úpravách a dokončení zaslána všem výše zmíněným dotčeným subjektům a projednána Komisí architektury a rozvoje města dne 04.10.2021. Komise architektury a rozvoje města vzala na vědomí předloženou architektonicko-urbanistickou studii a doporučila ji jako podklad k další projektové přípravě revitalizace sportovního areálu. Zápis z jednání Komise architektury a rozvoje města je přílohou č. 3 tohoto materiálu. Studie byla projednána také Pracovní skupinou pro rozvoj sportovišť dne 14.09.2021, zápis je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Dopad na rozpočet města: V návrhu rozpočtu města na rok 2022 jsou zařazeny náklady na zpracování projektové dokumentace – část prodloužená ulice Divadelní – demolice stávající nefunkční brány, úprava parkoviště, pruh pro cyklisty atd., v návrhu rozpočtu pod ORJ 610. Další  části veřejných prostranství budou řešeny v rámci zpracování projektových dokumentací příslušných sportovišť (víceúčelová hala – ORJ 615, tenisová hala – ORJ 639). 

Vizualizace pochází z přílohy materiálu k jednacímu bodu.

zdroj: novyjicin.cz

Související články


Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.