Renaturace Hukovické údolnice

Projekt, který by měl vznikat v každé obci. Obec Bartošovice vypsala veřejnou zakázku na realizaci „Renaturace Hukovické údolnice“. Záměr spočívá v obnově vodního toku do podoby co nejbližší té přírodní a vzniku nových tůní a nádrží. Opatření zároveň brání erozi půdy.

Zájmové území, ve kterém je stavba (soubor biotechnických opatření pro protierozní ochranu půdy a
zvýšení retenci vody v krajině) navržena se nachází v obci Bartošovice, v nezastavěném území místní
částí (k. ú. ) Hukovice, jižně pod silnicí č. 46428 Kunín – Bartošovice, nad zástavbou, v polní trati Krátká
strana a Lapač. Osu území tvoří údolnice začínající pod sedlem, resp. pod polní cestou k lokalitě Lapač a zaústěna je do stávajícího rybníku v zastavěné části s odtokem vyústěným pravobřežně do Hukovického potoka (číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1060), tvořícího spolu se silnicí osu zastavěné části obce. Do řešeného území byla zahrnuta i protierozní a retenční opatření v zázemí horního toku Hukovického potoka pod lokalitou Lapač. Údolnice je tvarována přirozeným zvlněním terénu a hospodářskou činností, přináležící k pravobřežní částí dílčího povodí Hukovického potoka.

Staveniště je tvořeno převážně ornou půdou, odvodněnou systematickou drenáží z let 1958-1961 a
plošným odvodněním z roku 1971, kdy byl i původní povrchový drobný tok zatrubněn a drenážní vody
svedeny hlavním melioračním zařízením z betonových trub DN400 (HMZ „A“ Hukovice) s vyústěním nad rybníkem. V dolní části údolnice nad rybníkem se nachází povolená „skládka PDO“ (pevného domovního odpadu) realizovaná 1986, zpevněná ve dně a po obvodu betonovými panely, v současnosti používaná jako manipulační plocha pro dočasné uložení stavebního odpadu. Stavební úřad Studénka vydal souhlas s odstraněním této stavby dne 22.6.2022 pod Čj. MS 5651/2022/SŘÚPaR/Kl.

V celé délce údolnice bude realizováno pro odvedení srážkových a drenážních vod Hukovickou údolnicí 1 514 m dlouhé mělké zemní přirozeně meandrujícího koryto povrchového toku (SO 1) bez opevnění břehů, které bude podléhat přirozenému korytotvornému vývoji ve všech směrech proudění a umožní vodě při zvětšených průtocích rozliv do okolní nivy. V trase obnoveného toku bude v celé délce 488 m eliminována funkčnost zatrubnění hlavního svodného melioračního zařízení HMZ „A“ Hukovice. V údolnici je rovněž navržen soubor eliminačních opatření k omezení funkčností dílčích částí plošného odvodnění za současného zachování jeho funkčností na sousedních obhospodařovaných pozemcích (SO 2).

Na obnovovaném povrchovém toku (SO 1) je navržena úprava stávající tůně na plochu mokřadu (SO 3.1) a vyhloubení 7 průtočných retenčních tůní (SO 3.2 až 3.8) o celkové vodní ploše 2 542 m² a objemu zadržené vody 1 552 m³. Tůně budou sloužit k podchycení přerušených stávajících svodných drénů plošné drenáže, vzdutí drenážních vod a převedení na povrchový odtok obnovenou nivou s nově vytvořeným korytem. Liniové retenčně vsakovací biotechnické prvky pro􀆟erozní ochrany zemědělských pozemků ve formě vegetačních pásů (SO 4.1 a SO 4.2) v celkové délce 1 273 m a ploše 16 189 m² byly převzaty z Projektu společných zařízení KPÚ.

Celá plocha údolnice a vegetačních pásů bude zatravněna (94 033,53 m²) a doplněna v ploše renaturované údolnice výsadbou ostrůvkovitých ploch zeleně, výsadbou dřevin podél vegetačních pásů a stromořadí podél přístupové polní cesty (SO 5). Křížení polní cesty s obnovovaným povrchovým tokem je řešeno brodem z kamenné rovnaniny pro přejezd zemědělské techniky.

Celková situace

Detaily situace

V současné době je vodní tok zatrubněn

zdroj: vhodne-uverejneni.cz

Související články


1 komentář

  1. tjov :

    to jsou tedy termity, jeden by si řekl, že denaturace bude opakem renaturace :-). Jinak i přes tu renaturaci palec nahoru, že se vracíme k přirozenému hospodaření s vodou v krajině…

    Thumb up 6 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.