Regenerace sídliště Mírová osada

Slezská Ostrava vypsala veřejnou zakázku na „Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrské činnosti stavby Regenerace sídliště Mírová osada.

Pojízdné komunikace
Důraz návrhu je kladen na pohyb pěších, úpravy šíře profilu nevyhovujících komunikací a zároveň na doplnění kapacit odstavných stání. Návrh zahrnuje kompletní rekonstrukci a reorganizaci komunikace Chrustova s vytvořením podélných a kolmých odstavných stání, v této významné komunikaci i za cenu nutnosti realizace přeložky stávajícího vodovodu. V souladu se soudobými trendy v oblasti zklidňování dopravy bude celý uliční prostor opticky i stavebně rozčleněn na menší rytmické celky, kdy dochází ke změně směrového vedení umístěním šikan v podobě ostrůvků zeleně, jež tvoří zklidňující prvky dopravy. Mají za následek snížení rychlosti, tím i hlučnosti a zvýšení bezpečnosti. Návrh dále zahrnuje vytvoření nové obslužné jednosměrné komunikace residentů polosoukromého charakteru jižně od domů podél Koněvovy s kolmým parkovacím stáním, úpravu trasy ul. 8. Března u ústí do ul. Koněvovy, rozšíření profilu pro obousměrný provoz v severní části ul. Zapletalova a dále implementaci dvou nových průjezdných parkovacích kapes mezi domy u ul. Koněvova. Ulice 8. Března a Sionkova budou přebudovány v dopravně zklidněné ulice se zdůrazněním pobytové funkce tak, aby se ulice staly neatraktivní pro průjezdní dopravu a naopak atraktivní pro chodce. Návrh zde předpokládá optické akcentování charakteruobytné ulice v materiálovém provedení.

Statická doprava
Na základě dosavadních zkušeností zpracovatele a z provedené analýzy území vyplývápotřeba se v návrhové části věnovat maximálnímu využití vhodných potenciálních parkovacích ploch na terénu. Zároveň vzhledem ke snaze obyvatel odstavovat vozidla co nejblíže bytů se jeví jako velmi důležité kriterium navrhového řešení přiřazení odstavných ploch v blízkosti obytných domů. Řešení, které by předpokládalo návrh umístění odstavných stání čistě kvantitativně v území bez ohledu na blízkost domů s sebou nese nebezpečí, že tato stání nebudou v budoucnu využívána a obyvatelé budou nadále parkovat “divoce“ jinde. Tyto předpoklady potvrzují také zkušenosti z již některých dříve regenerovaných sídlišť. Zvolený návrh řešení dopravy v klidu vychází tedy z principu bezprostředního odstavování vozidel u obytných domů. Velká část ploch nových odstavných stání v území bude rozmístěna i nadále jednak jako podélná, kolmá nebo šikmá stání při komunikaci, jednak jako nově vzniklá stání výstavbou 2 průjezdných parkovacích kapes. V návrhu byla pro parkovací kapsy využita plocha mezi domy v přímé návaznosti na komunikaci ul. Koněvova s minimálním zásahem do vzrostlé zeleně. Návrh řešení dopravy v klidu v celém území předpokládá konečný stav 189 odstavných stání (z toho 63 stání v oblasti Koněvova), stav se po realizaci zvýší o cca 1/3. Návrhem tedy dochází k nárůstu o 66 stání oproti 123 stávajícím stáním. Organizace parkovacích stání výrazně přispěje k větší přehlednosti a tedy bezpečnosti v uličním prostoru. Počítá se s výstavbou odstavných stání pro vozidla občanů tělesně postižených v souladu s platnou vyhláškou.

Komunikace pro pěší, chodníky
Stávající nedostatečná síť chodníků bude doplněna v souladu s potřebami obyvatel a se zmapovanými vyšlapanými stezkami. Bude provedena drobná úprava tras stávajících chodníků a dojde k jejich přestavbě spojené s úpravou povrchů. Nedostatečné pěší propojení mezi vstupy do škol bude i za cenu zmenšení plochy mateřské školky ( návrh byl odsouhlaseno provozovatelem) rozšířeno a vizuálně akcentováno cílenou výsadbou zeleně jako prostorotvorného elementu a doplněním mobiliáře. Z hlediska bezpečnosti všech účastníků provozu v uličním prostoru v bezprostředním okolí vstupů do základní i mateřské školy je provedeno důrazné opatření k bezpečnějšímu a pohodlnějšímu pohybu pěších – zásadní přestavba obou vstupních prostor do škol.

Mobiliář
V celém sídlišti se umístí vhodný městský mobiliář, především lavičky. Zálivy s lavičkami budou u chodníků u jednotlivých vstupů do domů a podél hlavních pěších tahů vybudovány v pravidelném rytmu jak na slunci, tak ve stínu. Umožňují především starším občanům odpočinek a posezení při procházce a zajišťují dobrý přehled o dění v uličním prostoru. Mobiliář bude svým materiálovým provedením odpovídat významu této lokality.

Zeleň
Návrh počítá s kácením některých neperspektivních stávajících stromů především ze zdravotního hlediska, v menší míře ze stavebních důvodů. Stávající zeleň bude ozdravena tak, že se odstraní suché, nemocné a poničené stromy a keře ve špatném stavu. Neboť celkový dojem z obytného prostoru dotváří správně kompozičně umístěná zeleň, bude tato stávající kostra doplněna novými cílenými výsadbami tak, aby akcentovala důležité pěší tahy, dotvářela pohledové linie a opticky oddělila jednotlivé prostory v území. Samozřejmostí je také návrh cílené výsadby v okolí odstavných stání. Při úpravě profilu komunikace ul. Chrustova budou parkovacími místa doplněna soliterními stromy v pravidelném rytmu, které ulici pohledově zklidní, dodají ji jasnou linii a odstavná stání pohledově rozčlení. Hlavní vjezd do území z ul. Koněvovy do ulice Chrustovy bude zdůrazněn branou nově vysazených 6 stromů. Při návrhu výsadeb stromů byl brán zřetel na stávající inženýrské sítě v území, které cílené výsadby zeleně značně omezují.

V rámci veřejné zeleně v předprostoru základní školy jsou navrženy kompoziční půdopokryvné záhony k dotvoření celkové kompozice i příjemného pobytového prostředí. Zeleň zahrádek ve dvorech mezi domy a v předzahrádkách u vstupů do domů lze definovat jako polosoukromou zeleň, jejíž dosavadní péče občanů by se měla dále podporovat, neboť tvoří i výrazný společenský aspekt v sídlišti.

Trávení volného času
Stávající možnosti trávení volného času obyvatel kromě intenzivního využívání zahrádek ve dvorech mezi domy tvoří především dětské hřiště Beruška, jež je určeno pro děti cca do 13-ti let. Pro starší děti, ale i mládež a dospělé, je před realizací záměr výstavby multifunkčního sportoviště v areálu školy, jež bude v odpoledních hodinách sloužit veřejnosti. Návrh tyto stávající aktivity doplňuje o vybudování workoutového hřiště/ venkovního cvičiště pro dospělé v severovýchodní okrajové části území v blízkosti objektu tiskárny, v jehož blízkosti bude umístěn také Fitpark obsahující několik posilovacích strojů pro seniory. Jako potřebné se jeví v území vybudování oploceného prostoru pro bezpečný volný pohyb psů, tzv. psí louky s překážkami, jež zamezí v sídlišti konfliktům mezi pejskaři a nepejskaři a umožňuje výchovu psů. Zároveň slouží jako místo setkávání pejskařů. Tato louka je navržena rovněž v severovýchodní okrajové části území se vzrostlými stromy. Využívá částečně stávajícího oplocení objektu tiskárny, které doplňuje o habrový plot tak, aby byla dostatečně rozlehlá a zároveň celá oplocená.

Situace:Budoucí podoba předprostoru ZŠ Chrustova:

Současná podoba předprostoru ZŠ Chrustova:

Současná podoba sídliště:

zdroj: slezska.cz

Související články


Komentáře

 1. Stanislav Dvořák :

  Uvádíte, že dojde ke zvýšení parkovacích míst – nárůst o 66. Když se podívám na detail před školou Chrustova odeberete 10 stávajících míst a přesunete na ul.Obrovského 10 míst. Kde je ten nárůst ? Řeší plán zákaz parkování nákladních vozidel a rozměrných podnikových dodávek – např. vodorovným značením ? V propojení Chrustova-Zapletalova nevidím žádné parkovací místa. Dle mého v oblasti Chrustova u školy a okolí není parkování řešeno.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 2. davidb :

  Stanislav Dvořák:
  Tento web, aspoň si myslím :-), nic neuvádí, ani nic nebude odebírat a přesouvat.
  Tento web pouze informuje o veřejné zakázce Slezské Ostravy.
  Pokud máte připomínky k dané stuii, tak je směrujte na radnici SO.

  Thumb up 2 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.