Dopravně-urbanistické řešení Černé louky

Studentská práce zpracovávající lokalitu Černé louky v centru Ostravy.

Z celkových více jak 50 stran průvodní zprávy byly vybrány důležité body popisující záměr.

Autor: Bc. Jiří Slowik

Celková situace

Koncepce dopravy
Celková dopravní koncepce vychází především z požadavku na navrácení obyvatel, turistů a kvalitních služeb do centra města. Tento požadavek souvisí s podílem veřejného prostoru, který je věnován lidem a dopravě a dále s možnou distribucí toku obyvatel či turistů tak, aby se co nejlépe rozprostřel v rámci řešeného území a začal exponovat i místa, která jsou v současnosti bez života.
Z tohoto důvodu byly nejprve definovány směry, které by lépe začlenily a provázaly území Černé Louky a centra s širším okolím. Zároveň bylo potřeba definovat, jak budou směry provázány vzájemně mezi sebou. Cílem bylo vytvořit pěší a cyklistické propojení všech významných míst, budov a území, která se v blízkosti centra a Černé louky nachází, což by umožnilo rozvoj jak jádra centra, tak jeho širšího okolí. Na základě zohlednění významných styčných bodů území byly stanoveny 3 základní směry:

Směr 1
Karolina – Nábřeží
Směr 1 propojuje momentálně nejvíce navštěvovaný objekt obchodního centra Nová Karolina s nábřežím řeky Ostravice. Tento směr dále vede kolem bývalého obchodního domu Ostravica, studentských kolejí hotel Palace, domu Knihy (bývalý Librex), Divadla Antonína Dvořáka, Divadla loutek, pavilonu A výstaviště a protíná území Černé louky až k zmiňovanému nábřeží.

Směr 2
Husův sad – Slezskoostravský hrad
Směr začíná v parku Husův sad a postupně protíná Jiráskovo a Masarykovo náměstí, Černou louku, překonává řeku Ostravici přes stávající lávku Unie a končí u Slezskoostravského hradu.

Směr 3
Dolní oblast Vítkovice – Most Miloše Sýkory
Tento směr začíná u Mostu Miloše Sýkory dále pokračuje po ulici Kostelní, stáčí se ke kostelu sv. Václava, následně protíná Černou louku, poté pokračuje kolem pavilonu A a administrativní budovy za Divadlem Antonína Dvořáka, navazuje na území Karoliny a končí v Dolní oblasti Vítkovice.

Všechny směry vytvořily přirozený průsečík stezek pro pěší a cyklisty ve středu Černé louky. Tyto stezky tak vytvoří síť tras, která obslouží všechna důležitá místa kolem centra, včetně Slezskoostravského hradu a Dolní oblasti Vítkovice. Směr 1 zároveň jasně definuje nový pěší bulvár mezi Novou Karolinou a centrem.

Pěší zóna
Bulvár má charakter pěší zóny, která začíná bezprostředně za odsazenou křižovatkou, jejíž paprsky tvoří ulice Nádražní, 28. října a Na Karolině. Pěší zóna pokračuje kolem bývalého obchodního domu Ostravica až do prostor Smetanova náměstí a je prostředkem pro navrácení skutečné funkce Smetanova náměstí jako veřejného prostoru určeného především pro jeho návštěvníky či obyvatele.
Zřízením pěší zóny jsou definovány další dvě nutné změny, které jsou pro správnou funkci území nezbytné, a to úprava nepřehledné odsazené křižovatky (ulice Nádražní, 28. října, Na Karolině) tak, aby vozidla nemohla odbočit do prostoru nové pěší zóny před obchodním domem Ostravica a zároveň odklonění ulice Vojanova, jež ústí do Smetanova náměstí jako jednosměrná komunikace.

Pěší zóna Smetanovo náměstí – 28. října
Začátek pěší zóny (funkční skupina D1) je vymezen pravým jízdním pruhem (při pohybu z paprsků A a B do D) nové stykové křižovatky (viz obr. 27) a bude zdůrazněn dlážděným krytem tramvajových pásů, který začne od místa průniku tramvajových pásů z prostor křižovatky do prostor pěší zóny. Pěší zóna bude zřízena na celou šíři ulice 28. října a bude pokračovat kolem obchodního domu Ostravica až do prostor Smetanova náměstí, kde zahrne i část ulice Žofinská, a to před Hotelem Palace. Konec pěší zóny vymezí ulice Nová Vojanova. Stávající tramvajové pásy budou v pěší zóně ponechány beze změny. Tramvajové pásy budou zvýrazněny pouze odlišnou dlažební úpravou oddělenou od zbývajícího zadláždění pěší zóny vizuálně a hmatově vnímatelnými varovnými pásy.

Pohled na vzniklou pěší zónu mezi Kampusem Palace a OD Ostravica.

Dlažba pěší zóny a specifická dlažba tramvajových pásů bude ve stejné výškové úrovni, což umožní volný a bezbariérový pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Stejně tak bude odlišnou dlažbou vyznačena plocha původního jízdního pásu ulice Žofinská před Hotelem Palace, a to z důvodu zvýraznění příjezdové trasy pro dopravní obsluhu a složky integrovaného záchranného systému. Pěší zóna bude doplněna o vhodně rozmístěnou zeleň a prvky městského mobiliáře. V místě vjezdu/výjezdu z pěší zóny bude snížený obrubník hmatově vyznačen varovným pásem tak, aby byl vyloučen náhodný vstup osob s omezenou schopností pohybu a orientace do jízdního pásu.

Zpevněné plochy Černá louka
Na území Černé louky dojde ke zrušení většiny stávajících objektů. Tyto objekty jsou již neperspektivní pro budoucí užívání a neodpovídají současným energetickým, stavebním a výrazovým požadavkům. Konverze nebo rekonstrukce by znamenala vydání obdobných finančních prostředků jako při zbudování objektů nových. Z těchto objektů zůstanou zachovány pouze pavilon A výstaviště, budova Divadla loutek, a vila Tereza architekta Felixe Neumanna z roku 1896. Podkladem pro návrh nové podoby Černé louky zůstalo prázdné území, na kterém bylo nutné definovat novou podobu uličních čar a zpevněných ploch, které vytvoří prostor pro umístění budov plánovaného vysokoškolského kampusu a zároveň podnítí vznik kvalitních veřejných prostor, sloužících jak občanům centra, tak jeho návštěvníkům.

Základní koncepce definovala tři základní směry, které spojují všechny důležité oblasti v rámci centra i jeho širšího okolí. Tyto směry se střetávají ve středu Černé louky a položily základ pro ztvárnění zpevněných ploch v území. Od tohoto středu se do šesti ramen rozbíhají společné stezky pro chodce a cyklisty, které vytvářejí komunikační spojky centra města a širšího území. Stezky reprezentují „černé žíly uhlí“, které se symbolicky střetávají právě ve středu Černé louky, kde generují tvar vnitřního náměstí. Tento tvar odpovídá triangulaci půdorysu města Ostrava. Průsečík jednotlivých směrů definuje střed kružnic, které jednak navazují na zaoblenou severovýchodní fasádu pavilonu A, a zároveň vytvářejí radiální členění nových uličních čar, budov a zpevněných ploch. Šířka společných stezek pro chodce a cyklisty se mění se vzdáleností od středu náměstí.

V blízkosti odpojení od centrálního obrazce náměstí je šířka stezek proměnná a představuje spíše abstraktní ztvárnění „žil uhlí“. V místě styku černých stezek s obslužnou komunikací na ulici Střelniční, Pivovarská a Nová Vojanova mají jednotnou šířku 6,0 m z důvodu vjezdu vozidel s povolením a složek integrovaného záchranného systému, která se mohou dostat až do prostor nového náměstí. Zamezení vjezdu ostatních vozidel zajistí výsuvné sloupky (pollery) na vjezdu do černých stezek. Vnitřní území bude řešeno jako pěší zóna. Šířka stezek se bude s rostoucí vzdáleností od náměstí zmenšovat (z 6 na 5 m; z 5 na 4 m; ze 4 na 3,5 m).

Povrch náměstí a černých stezek bude z cementobetonového krytu, který bude probarvený černým pigmentem. Tato alternativa byla zvolena z několika důvodů. Bylo potřeba vybrat materiál vhodný pro cyklisty, in-line brusle, či skateboard s požadavkem na dlouhou životnost a snadnou opravu. Vzhledem k tomu, že jsou stezky vytvořeny z jednotlivých trojúhelníkových dilatovaných dílců, lze tyto dílce v případě poškození individuálně odstranit a dobetonovat trojúhelník znovu. Výsek území, které se nachází mezi stezkami vedoucích do Dolní oblasti Vítkovice a k Slezkoostravskému hradu, bude nově řešen jako tzv. „Aktivity park“, zahrnující různá hřiště a aktivity jak pro děti, tak dospělé. Páteřní komunikací tohoto parku bude stezka z probarvovaného modrého asfaltu šířky 3,0 m. Park bude dále protkán sítí menších stezek šíře 1,5 m a 1,0 m. Povrch těchto stezek bude tvořit ztužující štěrková rohož, která je vhodná i pro pojíždění vozíčkáři. Okružní křižovatka na styku ulic Střelniční a Havlíčkovo nábřeží bude mít jeden „falešný“ výjezd, který povede do středu náměstí Černé louky a zajistí obsluhu objektu číslo 7 a 4. Výjezd z okružní křižovatky do prostoru pěší zóny umožní snížená obruba.

Městská hromadná doprava
Řešené území bude nově propojeno s Dolní oblastí Vítkovic novou linkou veřejné dopravy. Město plánuje spojit tato území pomocí nové dvoukolejné tramvajové trati. Při zvážení této možnosti však vyvstává otázka, zda je tramvajová doprava a s ní spojena finančně náročná infrastruktura skutečně vhodným řešením.
Mnou preferovanou možností je vytvoření rychlé linky s vysokou frekvencí odbavení cestujících, která využije plný potenciál stávající infrastruktury a vyloučí potřebu budování infrastruktury nové. Proto bylo přistoupeno ke zřízení linky kyvadlového parciálního trolejbusu, který bude operovat mezi centrem města a Dolní oblastí Vítkovice. Parciální trolejbus je opatřen zásobníkem energie v podobě baterií, a tak může v elektrickém ekologicky šetrném módu obsluhovat i místa bez trolejového vedení. V případě vhodného zapojení do stávající infrastruktury odpadá nutnost zbudování nového trolejového vedení, a tím pádem ušetření nemalých finančních prostředků. Nová linka parciálního trolejbusu byla navržena ve dvou alternativách.

Ohraničení čárkovanou červenou čárou umožňuje budoucí plochy zastavět.

Urbanistická koncepce
Urbanistická koncepce je založena na propojení všech důležitých míst centra pomocí černých stezek, jež znázorňují „žíly uhlí“, které se symbolicky střetávají právě na Černé louce, kde generují „černé náměstí“, jehož tvar vznikl triangulací půdorysu města Ostrava. Zatravněné plochy kolem černého náměstí budou volně přístupné a budou oproti povrchu náměstí zvednuty o tři schody (60 cm). Vznikne tak dojem, že vstupujeme do praskliny, která vznikla v důsledku srážky „žil uhlí“. Černé zbarvení má vytvořit psychologickou hru: vždy, když se po černé stezce vydám, zavede mě na zajímavé místo. Do náměstí vtéká pomyslně řeka Ostravice a protíná půdorys města Ostrava (reprezentován náměstím) přesně v místě, kde skutečná řeka Ostravice vtéká do Ostravy. Přítok vody do náměstí je veden ze svahové úpravy, která znázorňuje Lysou horu, v jejíž blízkosti řeka Ostravice pramení.

Pozice svahové úpravy „Lysé hory“ vůči „černému náměstí“, odpovídá pozici Lysé hory vůči Ostravě. Páteřní komunikace Aktivity parku (modrá stezka) reprezentuje řeku Odru a její meandry. Řeka Odra při průchodu územím tvaruje jeho topologii a v zákrutách vytváří štěrkové lavičky tzv. meandry. V Aktivity parku jsou v těchto „meandrech“ umístěna sportovní hřiště. Radiální členění kolem nového náměstí umožňuje umístění plaket všech měst Moravskoslezského kraje, které budou v poměru k velikosti „černého náměstí“ situovány v přesné pozici a vzdálenosti od půdorysu města Ostrava (černého náměstí). Na plaketách bude název města a zajímavosti, jež město nebo jeho okolí nabízí.

Celá koncepce tak spojuje nejen centrum města Ostrava, ale i celý Moravskoslezský kraj. Stupňovitý charakter náplavky bude využit jako hlediště pro tzv. divadlo na řece „River Theatre“, jehož pódium bude umístěno na protějším břehu řeky Ostravice (divadelní i jiná představení můžou využit potenciál řeky a zakomponovat ji do děje). Mezi náplavkou a „černým náměstím“ bude vybudován protihlukový val v podobě zatravněného kopce, který tak rozšíří hlediště divadla, využije vytěženou zeminu z tunelu a zároveň odhluční pódium na protějším břehu řeky Ostravice. Kopec bude pro přímý přístup na „černé náměstí“ uprostřed rozetnut ve dví a v jeho útrobách bude umístěno muzeum Moravskoslezského kraje.

Související články


Komentáře

 1. Pepper :

  Než mi došlo, že se jedná jen o studentský návrh, tak jsem se docela vylekal.

  Thumb up 2 Thumb down 6
 2. Xavier :

  Pepper: Přesně, ten člověk buď v centru Ostravy nikdy nežil, nebo je prostě úplně mimo. Ale tak sám vím, co občas studuje na VŠ za individua. I proto je trochu škoda, že to vysokoškolské síto nějak přestává fungovat :-(

  Thumb up 3 Thumb down 16
 3. Marián Kyral :

  Jsem si říkal, co to jsou za podivné černé čáry. A ony to žíly.

  Thumb up 1 Thumb down 6
 4. Martin [msstavby.cz] :

  Pepper: Že se jedná o studentskou práci je napsané hned v první větě celého článku…

  Chápu, že navazující bloková zástavba, definovaná zeleň a silnice v tunelu je pro mnohé něco velmi děsivého.

  Thumb up 5 Thumb down 6
 5. Pepper :

  Martin [msstavby.cz]: Ano, neříkám, že není, špatně čtu. A s prominutím, tady nejde o detaily tohoto typu, zní samozřejmě super. Nerozumím ovšem tomu, jak chce někdo propojit Karolinu s centrem tak, že udělá pěší zónu na 28. října, mezi rozpadlou Ostravicí a polorozpadlým Palácem, která vlastně nevede do centra, ale na Smetanovo náměstí a na nábřeží, takže v podstatě nikam. Nechápejte mě špatně, jako studentská práce moc pěkné, ale nevidím ji jako v dnešní době realistickou studii – za presumpcí daných v práci řekněme (opravena Ostravica a Palác, dostavena lokalita Karoliny, Černá louka, na které se děje), ale jako dopravní studii na současný stav nikoliv.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 6. acdlcia [msstavby.cz] :

  Je to pecka. Jak je možné že studenta napadne zapustit komunikaci kolem řeky pod zem a ty architekty co dělali studie stejné lokality za těžké prachy ne. A ta pěší zóna k divadlu je taky super, ta lokalita si o to vyloženě říká. Už není třeba dělat další studie, je potřeba ty nekompetentní architekty kopnout do … a konečně pustit ke slovu někoho kdo to má v hlavě v pořádku.

  Thumb up 14 Thumb down 3
 7. nototo :

  Já bych na rozdíl od některých jiných panu studentovi rád pogratuloval, jeho práci jsem si přečetl, a třebaže s některými body nesouhlasím, není to nic, co by mne pobuřovalo, ale naopak mi to jen potvrdilo, že někteří mladí, na rozdíl od různých vedoucích představitelů, prostě nemají tu kebuli jen na ozdobu. S pěší zónou u Ostravice bych plně souhlasil, pochopitelně by zóna žila jen tehdy, kdyby byl objekt Ostravica plně funkční a rekonstruovaný a u zastávky nám neslintali opilci se psem. Na Černou louku se dá myslím dobře dostat i jinak a je to malé území. Několikrát jsme si už potvrdili, že centrum nekolabovalo ani po uzavření hlavních komunikací, takže tato uzávěra by trvale nic neznamenala. Smyčka na Výstavišti má být stejně zrušená. Určitě se mi to líbí více než další kapacitní silnice za muzeem nebo protahování Místecké stůj co stůj, protože někteří usnuli v době, kdy se plánovala přestavba celé Ostravy.

  Thumb up 9 Thumb down 2
 8. Adam :

  Je vidět, že student chtěl splácat a naspat něco smysluplného. Ale v půlce mu došlo, že pokud nezahrne umělecké nesmysly, nedostane dobrou známku – tkže začal totálně blábolit.

  Thumb up 2 Thumb down 4
 9. Hynek [msstavby.cz] :

  *offtopic, ktery nesouvisel s tematem jsem s dovolenim promazl (fakt diskuzi o pravopisne chybe, ktera prechazela v osobni napadani, si s klidem odpustme a zkuste se vzdycky soustredit na to, o cem clanek je radsi :)

  Thumb up 2 Thumb down 0
 10. aggu :

  Je to dobré čtení. I když na některé části mám jiný názor. Meritum studie – průhledy, pěší koridory a bulváry centrem města – jsou alfa a omega všeho. Nevím ale, proč posouvat a vytvářet jejich epicentrum někde jinde než má být, tj. na Masarykově náměstí? Spousta z nich je navíc už historicky založena, proč vytvářet uměle nové, jako třeba ten roh kolem Ostravice? Ulice Dlouhá směrem k JJV třeba. 28. října od VVJ další (ano komunisty zničená, proto je třeba Frýdlantské mosty odpálit do vzduchu, mimojiné). Atd.
  Černá louka by měla být paralelní a podřízená hlavnímu nebo Smetanovu náměstí.
  Spousta dalších paralelních problémů…
  Smetanovo náměstí byl centrální dopravní uzel města odjakživa – než současní duševní giganti vymysleli uzel v houští na Hranečníku.
  A to bílé „nic“ vpravo od řeky je asi nejsmutnější pasáž studie. Koridory pro pěší z centra vedou přes řeku do nikam – do zarostlého svahu násypu dálnice nebo do špíny pod most u kvazihradu. Nikoho na magistrátu to netrápí.
  Rád bych žil ve městě, které má ÚHA, který by pracoval přesně na takových konceptech. Protože to je složitá matérie, která ovlivňuje vzhled města na stovky let. My nic takového nemáme. Nevadí, mladí dělají studie a weby, stávající politické osazenstvo MMO, MOaP, ÚHA postupně vychcípá u bude nahrazeno novou generací, které na Ostravě záleží a která má chuť a vůli zděděný ostravský status quo měnit.

  Thumb up 6 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.