Vyhodnocení Pustkoveckého údolí

Záznam vyhodnocení veřejného projednání „Zapojte se do proměny Pustkoveckého údolí“.

Možnou budoucí podobu si můžete prohlédnout ZDE.

1. Základní informace o projednání
Oslovení účastníků
Veřejné projednání bylo iniciováno městským obvodem Poruba a Pustkovec. Jednání se uskutečnilo 22. 4. 2014 v 17 hodin v budově jídelny Základní školy na ulici Karla Pokorného. Lidé se o projednání mohli dovědět hned z několika zdrojů. Informace o projednání byla roznášena lidem v okolí přímo do schránek, dále byla zpráva o projednání uveřejněna i v porubském měsíčníku PRIO a na webu městského obvodu Poruba. Na jednání dorazilo okolo 100 účastníků.
Průběh projednání
Zásadní vliv na průběh projednání měl, u většiny zúčastněných, počáteční nesouhlasný postoj vůči plánovaným změnám. Plánované změny vycházející ze studie k Pustkoveckému údolí byly zveřejněny v článku dubnového vydání PRIO. Uveřejnění článku bylo dvousečné, na jedné straně většinu lidí vizualizace v článku popudily, čímž zdržely konstruktivní debatu, na druhé straně článek pravděpodobně stojí za vysokou účastí na projednání.
Projednání bylo rozděleno do třech základních částí. V první části se sbíraly podněty od lidí „Co by se v daném prostoru mělo zlepšit“. Lidé se postupně vyjadřovali k šesti úsekům Pustkoveckého údolí. V druhé části představil arch. David Kotek vizi pro Pustkovecké údolí. Třetí část byla zaměřena na veřejné hlasování k jednotlivým změnám.

2. Obecné informace o Pustkoveckém údolí
Pustkovecké údolí je oblast mezi Městskou částí Poruba a Pustkovec. Jedná se o území lokalizováno v nivě Pustkoveckého potoka. Potok byl v rámci technických úprav narovnán a opevněn do koryta lichoběžníkovitého průřezu. Přírodní ráz koryta, patrný ještě na snímku stabilního katastru, není k dnešnímu dni zachován. V dolní části území blíže k hranici přírodní rezervace Turkov je zbudován rybník, sloužící k rybochovným účelům. Okrajové části údolí formují otevřené prostory luk se solitérními stromy v části u ulice 17. listopadu jsou zastoupeny i menší skupiny dřevin se zápojem v keřovém i stromovém patře. Průchod údolím je výrazně narušen přítomnosti tenisových kurtů a výroby ve střední části území. Dalším výrazným prvkem v údolí je oplocená plocha školního hřiště u ZŠ Karla Pokorného. Území je dobře dostupné, v několika případech je propojení s navazující zástavbou a infrastrukturou nekompletní.
Zásadní, pro jakékoliv změny v údolí, je skutečnost, že celé území je registrovaným významným krajinným prvkem. Z toho statusu vyplývají priority v území a na ně navázaná mnohá omezení pro případné změny v území.

3. Priority v daných částech Pustkoveckého údolí
Konkrétní výsledky hlasování pro jednotlivé aktivity jsou součástí, výstupu vyjádřeného v grafech. Níže v textu jsou výstupy hlasování revidovány a prolnuty s odborným pohledem na území Pustkoveckého údolí. Pro potřeby projednání bylo území rozčleněno do 6 částí:
1. Louka pod sídlištěm na ulici Karla Pokorného
2. Okolí rybníka Ve Dvoře
3. Okolí Základní školy na ulici Karla Pokorného
4. Lesík na svahu, v blízkosti potoka
5. Okolí tenisových kurtů
6. Louky pod sídlištěm na ul. Slavíkova

3.1 Louka pod sídlištěm na ulici Karla Pokorného
Jedná se o otevřenou louku s roztroušenou nekoncepční výsadbou a dětským oploceným koutkem při jedné z hranic louky.
1. Zachování otevřené plochy louky: Z hlasování vzešlo, že zvláště v téhle části mají obyvatelé vysoký zájem na zachování otevřené plochy louky, jako místa pro rekreaci a hry.
2. Oddělení aktivit: Na louce by měl být kladen důraz na pocitové oddělení hlavních aktivit, a to rekreace na louce a venčení psů s volným výběhem. V současnosti dochází k střetu skupin rekreantů a majitelů psů, což vede k vyhraněnému pohledu na přítomnost psích mazlíčků v této části.
3. Zbudování chodníku na ul. Martinovskou: Ve směru od rybníka na ulici Martinovskou je v současnosti absence pěšího propojení. V délce cca 165 m by měl být zbudován nový chodník.
4. Koncepční výsadby: Z hlasování vyplynulo doplnění výsadeb do prostoru louky, na druhou stranu je zde převažující zájem na zachování volné plochy trávníku. Z toho důvody by měly být výsadby situovány při ulici Martinovská. Zapojením výsadeb by mělo dojít k odclonění a odhlučnění louky od frekventované cesty. Zároveň by mohlo dojít k obnově ovocných výsadeb, při ulici Pustkovecká, tyto výsadby by mohly lemovat nový chodník.

pustkovec

3.2 Okolí rybníka Ve Dvoře
V současnosti je rybník Ve Dvoře vyhledávaným prvkem k posezení a odpočinku. Rybník je navštěvován mnoha lidmi, mimo jiné rodinami s dětmi, které zde chodí krmit kačeny. Výrazným prvkem na hrázi rybníka je bouda pro rybáře. Tento prvek je čistě účelový a nevzhledný, což bylo umocněno i instalací červeného silně vyčnívajícího komína. Nad rybníkem je prudký kopec využívaný v období sněhu k sáňkování.

1. Úprava okolí rybníka: V rámci úpravy okolí rybníka, by mělo dojít k rozšíření míst k sezení, mimo plochu pod sáňkovacím kopcem. Zároveň by mělo dojít k opravení a vyřešení nevzhledné hráze s kovovým oplocením. V neposlední řadě by měla být v rámci úpravy řešena i pohledová stránka boudy pro rybáře. Nabízí se možnost zapracování zázemí pro rybáře do prostor Fun Kids parku, toto řešení je otázkou oboustranné dohody.

2. Zlepšení kvality vody v rybníce: V rámci hlasování se většina veřejnosti vyslovila pro odbahnění rybníka. Z prohlášení jednoho ze zástupců rybářů, ovšem vyplývá, že k tomuto kroku bylo přistoupeno v nedávných letech a nyní není podobná akce z jejich strany plánována. Otázkou zůstává, nakolik lidé hlasovali pro odbahnění a nakolik je spíše trápí kvalita vody v rybníce. Lze usuzovat, že většina chápe přímou úměru odbahnění rybníka a zlepšení kvality vody v rybníce. Je však na místě upozornit, že kvalita vody v rybníce nemusí být v přímé úměře s odbahněním. Na kvalitě vody se může výrazně podílet kvalita vody přitékající do rybníka i samotné rybářské obhospodařování.

pustkovec

3.3 Okolí Základní školy Karla Pokorného
Okolí základní školy je úzce provázáno s budovou školy a navazujícími oplocenými pozemky. Oplocení pozemků školy navazuje na oplocení sousední školy, společně tak tvoří neprostupnou bariéru ze směru ulice Pustkovecké a Karla Pokorného. Pozemky školy jsou z velké části nedostatečně využívány. Funkčním prvkem je zde nově upravené multifunkční hřiště, které je v odpoledních hodinách přístupné veřejnosti.
1. Fun Kids park: Při hlasování nedopadly názory na zbudování Fun Kids parku jednoznačně. Na druhou stranu, se většina z lidí vyslovila pro obnovu atletických prvků, založení dětského hřiště a zabezpečení okolí školy, což v sobě snoubí Fun Kids park. Proto by v tomto bodě měl být kladen důraz na vy-komunikování a prezentaci Fun Kids a jeho úlohy v Pustkoveckém údolí.

2. Oplocené volně přístupné dětské hřiště: Za budovou školní jídelny je v současnosti nevyužívaný pozemek, který by se, dle slov současné paní ředitelky školy, dal využít pro veřejné dětské hřiště, s možností využívání i v dopoledních hodinách, což u navazujícího Fun Kids parku, nebude možné. Řešení této plochy společně s prověřením zbudování propojení mezi ul. Karla Pokorného a ulicí Pustkoveckou by mohlo být zapracováno do celkové koncepce Fun Kids parku.

3. Přístupová cesta od ul. Karla Pokorného směrem k rybníku: Z hlasování vzešel zájem vyřešit současnou bariéru, která je dána oplocením dvou škol. Otázkou zůstává, zdali by v případě umožnění průchodu mezi budovou školy a školí jídelnou, došlo ke zkrácení časového úseku, nad současně dostupné možnosti, nebo se jedná jen o pocitovou bariéru, která by měla být překonaná. Tento předpoklad je dán faktem, že zásadní bariérou pro průchod tvoří svah sáňkovacího koce.

pustkovec

3.4 Lesík na svahu, v blízkosti potoka
V současnosti má území mezi lesním porostem na svahu a korytem potoka silnou atmosféru danou především zachovalým stromovým porostem na svahu. Výrazným prvkem je zde prudká cesta propojující obvody Pustkovec a Porubu .
1. Podpoření atmosféry místa: Z hlasování vzešlo mnoho bodů, ve většině se prolínajících s požadavky v prostoru celého Pustkoveckého údolí, viz závěrečné vyhodnocení celého území. Provedená revitalizace Pustkoveckého potoka, obnovení výsadeb a řešení mobiliáře na celém území Pustkoveckého údolí, by se velmi pozitivně prolnulo i do této části území.

pustkovec

3.5 Okolí tenisových kurtů
Tenisové kurty spolu s plochou výroby silně zasahují do celého charakteru Pustkoveckého údolí. Kolem kurtů dochází ke zúžení údolí na dva průchody, v jedné části doplněné o linii koryta potoka. Celkově je tahle část nevzhledná a běžnému návštěvníku údolí slouží jen k průchodu.
1. Prověření možnosti omezení průjezdu a parkování vozidel: V rámci celkové studie parku by mělo dojít k prověření omezení vjezdu a parkovacího stání u areálu tenisových kurtů. V souvislosti s parkováním byl v plénu zmíněn projekt Zklidnění ulice Pustkovecké, pro jehož obnovení se vyslovila jednoznačná většina hlasujících. Projekt byl řešen na městském obvodu Pustkovec.

pustkovec

3.6 Louky pod sídlištěm na ul. Slavíkova
Louky pod sídlištěm Slavíkova jsou z hlediska ochrany přírody nejcennější částí území. Jedná se o otevřený prostor členěný skupinami stromů a menšími porosty dřevin. Linie potoka je zde více nenápadná a vzdaluje se od pěší trasy. Lokálně jsou na loukách realizovány výsadby nepůvodních jehličnatých druhů. Ze strany sídliště Slavíkova je na menším svahu vysázen keřový porost ze šlechtěných druhů keřů. Keře jsou neudržované a místně poškozovány sešlapem.
1. Zachování a podpoření přírodního charakteru území: V této části byl kladen důraz na kvalitu a původ stromových porostů. V případě, že by měla tato část být pojata jako přírodní segment, mělo by zde dojít k odstranění stanovištně nepůvodních dřevin, přestože v hlasování neměl tento bod převažující oporu. V daleko menší míře, než tomu bylo u části jedna, zde byl patrný konflikt mezi pobytovými aktivitami na louce a volným výběhem psů. Což ovšem může být dáno složením účastníku na veřejném projednání.

2. Zbudování zázemí pro nedalekou mateřskou školku: Tento bod by měl být prokonzultován s vedením mateřské školky. V případě zájmu z jejich strany a souhlasu orgánu životního prostředí. Bude důležité umístění a provedení prvků. Klasické herní prvky totiž nelze do otevřeného prostoru luk doporučit. Herní prvky by měly mít nejlépe edukační charakter a být lokalizovány tak, aby pohledově nenarušily a nerozbily tuto část území.

pustkovec

4. Celkové řešení Pustkoveckého údolí
Z veřejného projednání vzešlo několik bodů, mající vztah k celému Pustkoveckému údolí. Mimo body explicitně zmíněné v tabulce níže je to několik dalších bodů, ke kterým by mělo být přihlédnuto při aktualizaci studie nebo jiných projektových záměrech v údolí.
1. Zachování parku jako klidové a odpočinkové zóny.
2. Podpoření přírodního charakteru území / revitalizace potoka (při níž by mohlo dojít i k odvodnění současně podmáčených pozemků), ošetření stávajících dřevin a doplnění nových výsadeb.
3. Ponechání priority chodcům, bez rozšiřování stávajících chodníků pro in-line stezky / v některých případech lze uvažovat o rozšíření procházkového okruhu a doplnění pěších cest (musí být prověřeno studií).
4. Zajištění bezpečnosti v údolí / dostatečné osvětlení, eliminace nepřehledných úseků, v kolizních místech lze po širší diskuzi zvážit instalaci kamerového systému.
5. Zajistit dostatečnou údržbu stávajícího mobiliáře a chodníků.
6. V případě umístění atraktivních prvků, za kterými by lidé mohli dojíždět, prověřit parkovací možnosti v jejich okolí.
7. Podpoření biotopu zvířecích druhů: ptačí budky, ježníky, broukoviště, hmyzí domečky, skrýše pro ještěrky (v případě umístění vkusných informačních desek by prvky mohly splňovat zároveň edukační charakter a vytvářet zajímavé doplnění parku).

pustkovec pustkovec pustkovec

 

zdroj: poruba.ostrava.cz

Související články


Komentáře

 1. Miv :

  Co přesně je projekt ‚Zklidnění ulice Pustkovecké‘?

  Thumb up 1 Thumb down 0
 2. Tomas :

  Precetl jsem si to tedy vsechno a je mi naprosto jasne, jaky vysoky byl vekovy prumer pritomnych na onom „verejnem projednani“ .. vice lavicek, vice zelene, vice zviratek.. a pro vekovou skupinu 15-40 temer nic.. kdyz tedy neberu v potaz jejich male deti…pritom prave mladi lide tuhle zonu mohou vyuzivat k aktivnimu odpocinku.. ale krmit kachnicky tam urcite chodit nebudou…bydlim v tesne blizkosti a doufal jsem, ze aspon na ty brusle si tam budu moct nekdy vyrazit..

  Thumb up 1 Thumb down 0
 3. Miv :

  Tomas: je tam fotbalové hřiště a dále je tam obnova atletických prvků (nic z toho asi pro malé děti nebude). V údolí jsou tenisové kurty a zaběhat si tam také bez problémů můžete. Inline dráha je dost specifický požadavek a také poměrně prostorově náročný. Rozhodně bych nebyl proto, aby se dráha stala součástí stávajících chodníků a jinak nevím kde by se měla objevit.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 4. Miv :

  Ještě pro ty, kteří mají zájem do budoucnosti pustkoveckého údolí promluvit: https://poruba.ostrava.cz/cs/o-porube/promeny-pustkoveckeho-udoli/promeny-pustkoveckeho-udoli

  Thumb up 1 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.