I/11 Havířov – Třanovice

Záměr silnice I/11 Havířov – Třanovice (obchvat Havířova) vstupuje do fáze posuzování vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Z přiložené dokumentace je patrné podrobnější řešení stavby.

MÚK Havířov – západ
Jedná se křižovatku nahrazující stávající průsečnou křižovatku sil. I/11 se sil. II/479 a místní/účelovou
komunikací zajišťující příjezd k ČOV na vjezdu do Havířova od Ostravy. Je navržena deltovitá mimoúrovňová křižovatka. Větve MÚK končí na sil. II/479, která je přeložkou převedena až do prostoru
jižně od sil. I/11. Větve jsou na sil. II/479 napojeny pomocí jednopruhových okružních křižovatek D=36 m. Obsluha území jižně sil. I/11 a přístup k ČOV jsou řešeny z okružní křižovatky na konci přeložky II/479.

MÚK Havířov – střed
Tah silnice I/11 projde pod okružní křižovatkou v dvoupruhovém uspořádání, což si vyžádá realizaci
mostních objektů na okružní křižovatce – jinak budou zásahy křižovatky minimální, předpokládá se
zachování stávajícího uspořádání křižovatky – modifikována turbo-okružní křižovatka s SSZ na vybraných
větvích. Realizací mimoúrovňového převedení sil. I/11 vznikne mimoúrovňová prstencová křižovatka.

MÚK Havířov – střed II
Jedná se o křižovatku reflektující záměr města Havířova na vytvoření páteřní sběrné komunikace
propojující centrální část města se sídlištěm Šumbark II s cílem odlehčení stávajícímu dopravnímu
systému a vytvořením kapacitní alternativy dopravního spojení největšího sídliště s centrem města.
Křižovatka je navržena úplná deltovitá mimoúrovňová křižovatka kompaktního tvaru, s propojením
severních větví MÚK do jednopruhové okružní křižovatky v místě původní sil. II/475.

MÚK Havířov – Orlovská 8960
Křižovatka je navržena jako polovina kosodélné křižovatky. Větev severně od trasy I/11 bude napojena
prostřednictvím jednopruhové okružní křižovatky, větev jižně od I/11 se napojí v upravené stykové
křižovatce II/475 a III/47210.

MÚK Havířov – sever
Křižovatka hlavního tahu I/11(+I/68) se sil. II/475 je situována na rozhraní Havířova a Horní Suché.
S ohledem na blízkost budoucí MÚK Havířov – Sever II se sil. I/68 směr Vrbice je řešení částečně
ovlivněno i touto výhledovou křižovatkou. Je navržena osmičková mimoúrovňová křižovatka v souladu
s řešením předchozích studií, na základě připomínek ke konceptu studie byla ale optimalizována a
zmenšena. S ohledem na výsledky modelu dopravy, který avizuje silné levé odbočení z větví MÚK na
Horní Suchou/Karvinou byly v místě napojení větví MÚK na sil. II/475 navrženy jednopruhové okružní
křižovatky (řešení je v souladu se záměrem postupného zklidnění dopravy na sil. II/475).

MÚK Havířov – východ
Křižovatka hlavního tahu I/11(I/68) se sil. II/474 a sil. III/4742 je situována na rozhraní Havířova-Životic a
Těrlicka. Je navržena kosodélná mimoúrovňová křižovatka s jednopruhovou okružní křižovatkou v místě
spojení větví MÚK se sil. III/4742 a II/474, větve od Havířova a na Třanovice jsou na sil. III/4742 napojeny stykově.

MÚK Třanovice
Napojení trasy sil I/11 (I/68) na dálnici D48 – bylo převzato řešení dle koncepce stanovené již v rámci
přípravy a výstavby silnice I/48, kdy byly realizovány odbočovací/připojovací pruhy a zárodky budoucích kolektorových pásů útvarové křižovatky, které řeší odsunuté napojení sil. I/11(+I/68) od Havířova a pokračování sil. I/11(+I/68) směr Třinec a Slovensko. Koncepce řešení MÚK Třanovice byla stanovena již v rámci přípravy stavby R48, v rámci stavby byly realizovány přídatné pruhy pro připojení budoucího kolektorového pásu. Samotný kolektorový pás je součástí stavby I/68 Třanovice – Nebory, kde je však výhledový stav řešen pouze ideově. V rámci aktuální studie stavby I/11 Havířov – Třanovice projektant převzal řešení studie SHB (2009), kde poloha připojení ramp ze sil. I/11 (I/68) od Havířova je na kolektoru posunuta maximálně směrem na Frýdek – Místek. I přes tento posun nelze bez zásahu do stávající estakády na D48 plně dodržet délky jednotlivých části připojovacího pruhu rampy z Havířova (I/11–I/68) na Český Těšín (R48) na kolektorový pás (rychlost na kolektorovém pásu uvažována vn = 80 km/h). Křižovatku lze tedy označit za mírně nenormovou, ale bez zásadního dopadu na její kapacitu a funkčnost.

Stavba zahrnuje celkem 28 mostních objektů – 11 na hlavní trase silnice I/11, 1 most na větví MÚK, 12 mostů je součástí křižujících komunikací, dále je navržena 1 lávka pro pěší, 2 drážní mosty a 1 most na místní komunikaci nekřižující hlavní trasu.
Poloha mostů vyplývá zejména z konfigurace terénu a překračovaných překážek (komunikace, toky, prvky ÚSES apod.). Mosty jsou uvažovány ve standardním konstrukčním řešení – u malých mostů budou uplatněny zejména železobetonové rámové konstrukce, popř. mosty z prefa předpjatých nosníků se spřaženou deskou, u větších mostů např. betonové předpjaté dvoutrámy, popř. spřažené ocelobetonové konstrukce. Typy nosné konstrukce budou upřesněny v dalším stupni PD s mj. s ohledem na podrobné vyhodnocení prostorových možností po dopracování technického řešení stavby v podrobně zaměřeném terénu.

Součástí předkládaného záměru je i výstavba tunelu Těrlicko na silnici I/11 ve staničení km 12,080 až km 12,575 v obci Těrlicko. Tunel je navržen s jednou obousměrnou tunelovou troubou kategorie T9.5 podle ČSN 73 7507. V závislosti na délce tunelu a intenzitě dopravy je tunel zatříděn do kategorie TC. Podle délky se tunel Těrlicko řadí mezi krátké tunely. Celková délka tunelu v úrovni základu je 495 m z toho délka ražené části je 465 m a délka hloubených tunelů je 2 x 15 m. Délka tunelu od skloněných portálových bloků je 482,7 m. Tunel Těrlicko je navržen s jedním průchozím příčným propojením umístěným přibližně v 2/3 délky tunelu. Na levé straně ve směrů staničení je umístěná úniková štola, která je vyústěná na jižní portál. Úniková štola je navržena směrově v přímce, výškově kopíruje osu tubusu, délka únikové štoly je cca 200 m. Návrh tvaru a geometrie tunelové trouby vychází z rozměrových parametrů průjezdného průřezu definovaného v ČSN 73 7507, plocha výrubu tunelové trouby je 134 m2, plocha výrubu příčného propojení a únikové štoly je 18 m2. Ostění tunelové trouby je navrženo jako dvouplášťové, tvořeno primárním a sekundárním ostěním s mezilehlou izolací. Sekundární ostění tunelu je navrženo železobetonové, tvořeno horní a spodní klenbou. Tloušťka horní klenby je předběžně navržena min. 0,45 m.

Celkové situace

zdroj: EIA

Související články


Komentáře

 1. jvndys :

  zas se probouzí ten nesmysl o který ani havířov neví jestli stojí? 🤦‍♂️ do toho je už i jasné, že i/68 stát nebude a obce si budou rušit územní rezervy tak TOHLE nedává smysl už vůbec

  Thumb up 11 Thumb down 24
 2. Radek :

  Super, je mi 38 . Jsem zvědavý jestli se toho celého obchvatu dožiju.

  Thumb up 11 Thumb down 4
 3. Marek Ciprys :

  Pseudo obchvat Havířova který do budoucna přinese tranzitní kamionovou dopravu obyvatelům městské části Životice ,Těrlicka ,Horní Suchá. V době kdy běžné silnice jsou díravé na opravy nejsou peníze,karvinsko se vylidňuje oprášili projekt ze 70.let, proč, protože politici a kmotři z Havířova(ANO),(ODS) mají nakoupené pozemky v místě stavby tohohle „obchvatu“ nikdo z těch co to tlačí nebydlí v budoucím místě realizace, já tady bydlím a jsem proti !!!

  Thumb up 10 Thumb down 18
 4. Vašek :

  Žijí v Havířově a provoz v něm je opravdu neúnosný. Jsem jednoznačně pro obchvat.

  Thumb up 19 Thumb down 4
 5. Martin [msstavby.cz] :

  Marek Ciprys: I když to zní jako výkřik na pravdy na tom něco je.

  Thumb up 4 Thumb down 7
 6. Hans :

  Martin [msstavby.cz]: Přesně to jsem chtěl napsat… je smutné že takové „kauzy“ musíme v dnešní době pořád řešit.

  Thumb up 2 Thumb down 2
 7. jvndys :

  Vašek: jenže je hodně diskutabilní zda tomu takový obchvat pomůže… tranzit nákladních aut přes centrum dlouhé roky nevede a jediná silnice do města se 70k obyvateli vždy bude z hlediska dopravy problém (a tomu obchvat fakt nepomůže, když ti lidé mají cíl v havířově) + tranzit osobních aut, který se tímhle přivede je taky na pováženou, protože kdo by objížděl havířov trasou o skoro 10 km delší, když to může rubnout přes město žejo…do toho neustále fragmentovat krajinu obchvaty v místech, kde se nám aspoň do nějaké míry povedlo zachovat „klid“ v takhle urbanizovaném regionu je prostě špatně…

  Thumb up 8 Thumb down 2
 8. thvari :

  Vašek: jvndys: Tady jsme zpět u problému neexistence zklidňování a omezování dopravy v českých městech. Ideálně by ten obchvat následně vedl k tomu, že se veškeré silnice Havířovem smrsknou na jeden pruh a objeví se v nich prvky podporující veškeré alternativy k autům, ať už to jsou vyhrazené pruhy pro autobusy, cyklostezky, křížení s chodníky ve výšce chodníků při odbočkách do vedlejších ulic a tak dále. Myslí si ale někdo vážně, že je to reálné? Ne, protože naše mentalita je postavit obchvat, zkombinovat to s dopravní indukcí a dobrat se k úplně stejně neúnosnému dopravnímu stavu v Havířově s tím rozdílem, že zároveň za městem stojí dálnice. Stejný osud teď čeká Frýdek-Místek, kde bude dálnice, ale ta původní „dálnice“ vedená středem města zůstává. Stejný osud potkal Porubu, kde se otevřela Prodloužená Rudná, ale k žádné viditelné úlevě tam nedošlo, naopak teď ještě všichni roztleskávají Severní spoj, protože dvě čtyřproudovky z Poruby jsou málo a je potřeba i třetí. Je to způosb myšlení úplně postavený na hlavu a dokud se sami dobrovolně nerozhodneme zároveň s dálnicemi taky zklidňovat a zlidšťovat města, nebude nám pomoci.

  Thumb up 9 Thumb down 6
 9. jvndys :

  thvari: jaké by měli po realizaci obchvatu v havířově plány s uliční sítí těžko říct, ale tím, že „celý“ havířov ráno jede do ovy a odpoledne zase zpátky, tak pochybuju, že by někdo dovolil takové úpravy, ač bych je jako místní vítal. problém prostě je, že přes havířov neprobíhá tak masová tranzitní doprava jako např. v karviné, kde nejen kamiony jezdí centrem, ale drtivá většina lidí v tom havířově prostě bydlí a pojedou tam autem i když bude obchvat stát…ten problém se nemá šanci vyřešit obchvatem ani náhodou, on pramení úplně jinde

  Thumb up 6 Thumb down 3
 10. jvndys :

  jvndys: když je člověk v havířově, tak všude vidí jenom auta, to město je jedno obří sídliště – šumbarkem 2. etapa to začíná (tam je venku víc aut jak lidí, opravdu masakr) a končí to u merkuru. město je přeplněné auty, neustále se křičí, že není kde parkovat a ti lidi prostě autem jezdit budou, přitom to spojení z havířova do ostravy není vůbec tragické (autobusy ze všech stran a vlak) a to se do toho ještě začíná mluvit na magistrátu o napojení na tramvaj z orlové do karviné…je třeba dělat opak a motivovat lidi cestovat jinak, ne kvůli toho dělat další dálnici, kterou rozesereme ještě okolní obce a problém havířova s auty to vůbec nezmění

  Thumb up 4 Thumb down 1
 11. Tomas :

  jvndys: thvari:Uklidňovat a zlidstovat můžeme,až budeme mít jak v zahraničí tunely přímo v meste,obchvaty…Teď můžeme děkovat,že máme třeba v Ostravě Opavskou,Rudnou..kde jsou na každé straně dva pruhy,..Možná by to šlo vyzkoušet u od Slovana po Martinovskou křižovatku snížit do jednoho pruhu,samozřejmě toho bližšího k tramvaji..(ať to nevede hned kolem domu)Od Martinovské křižovatky směr vodarna bych to nechal Rudná se měla aspoň kde to jde rozšířit na 3pruhy…kapacitně nestaci…Upřímně všechno lidé co nejsou z OV nám závidí,průjezdnost městem..Pokud si chceme vytvořit kolony…Jako v Praze a Brně…to je dobrý počin,ale říkám vyzkoušejte na Opavské a budem chytřejší…

  Thumb up 4 Thumb down 1
 12. Dr. Kohn :

  Tomas: Však už se to plánuje. Mappa vytáří projekt na Opavskou. Tento rok to bylo prezentováno na několika diskuzích.

  Thumb up 4 Thumb down 0
 13. Ic540 :

  Tak obchvat i přesto že zde zaznívají hlasy proti rozhodně přínosem bude. Dva tři měsíce zpět byla na magistrátu prezentace k obchvatu od společnosti Citty Traffic. Vyznělo to jednoznačně pro obchvat což potvrdilo mnohé info z minulosti. A to nejen pro Havířov ale i obce Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice. Proč…?

  I stát a kraj má své plány s územím POHO 2030 a zde se počítá s vysokou IAD dopravou. Také budoucí růst zón Lazy, Dukla, František a 9 Květen bude znamenat především IAD. Nákladní doprava se sice zvýší ale jen mírně. To vše by neúměrně zatěžovalo všechno a všechny.

  Dále poskytli čísla z kamerových záznamů. Umístění bylo na všech vjezdech a výjezdech z města. Takže mimo jiné na rondel od Ostravy přijede za 24 hodin 31 tisíc vozidel. A 9 tisíc vyjede na konci za cca 15 minut. Za cca 25 minut další 4 tisíce vozidel. O to vše by Havířov byl ušetřen při existenci obchvatu již nyní. Jaká ta čísla budou za pár let když je rostoucí trend ani nechci vědět.

  Mylně se uvádí v diskuzích že obchvat znásobí kamionovou dopravu. Nikoliv. Ošetří tu stávající včetně max drobného nárůstu spojeného s výše zmíněnými průmyslovými zónami. Tranzit umožněn nebude. A to i z důvodu že 1/68 co by propojka k D1 se realizovat nebude. Shodly se na tom obce a i Havířov to podporuje. To jsem citoval slova náměstka Niemiece který byl přítomen.

  Obchvat naopak zklidní dopravu v Horní Suché která si opravila centrum obce a přilehlou složitou křižovatkou nahradila dvěma stylovými kruháči. Odsud jako z celé obce doprava zmizí.

  Dále se uleví Těrlicku díky trasování a tunelu.

  Třanovicím rovněž neboť současná trasa vede mezi domy.

  Co se týká Havířova dojde k rozmělnění dopravy díky více možnostem nájezdu na obchvat.

  Z oblasti Havířova a okolí nebudeme muset při cestě na D1 a tedy do celé ČR se muset prodírat ucpanou Ostravou a silnicí Rudnou až do Svinova. Nebudeme zatěžovat Ostravu již tak těžce zkušenou. Ale nejbližší trasou sjedeme na obchvat. Dále D48, obchvat FM a k Bělotínu a D1. Kratší a rychlejší.

  Z oblasti Havířova na Frýdlantsko Frenštátsko Rožnov atd. Časté cesty turistů tedy. Už nebudeme projíždět obce jako Šenov, Sedliště FM. Či Horní trasou Bludovice, Žermanice, Lučinu FM. Ale obchvatem k D48. Dále obchvat FM a sjezd na výpadovku směr Frýdlant. Kratší a rychlejší.

  Z oblasti Havířova na Třinecko, Jablunkovsko a dále Slovensko nebudeme zatěžovat Těrlicko Třanovice a Hnojnicko. Kratší a rychlejší.

  Těch argumentů tam bylo neskutečné množství. Včetně možností jak naložit s vybranými místy v Havířově po vybudování obchvatu.

  Už aby to spojení na tzv.Slezský kříž bylo hotové. Pomůže opravdu všude a všem.

  Thumb up 8 Thumb down 3
 14. O. :

  thvari: Sorry, ale to co jste napsal je nesmysl. Nezachazejme prosim do extremu. Zklidnovani dopravy na vedlejsich ulicich v sidlistich by urcite bylo fajn, souhlasil bych s max. rychlosti 40, ve „dvorech“ klidne i tech 30. Ale delat obstrukce na ulicich typu Opavska nebo 17. listopadu je hloupost a dopravu by to totalne ucpalo, vsude kolony a smrad.
  Nevim kde zijete, ja jsem z Poruby, a je pravda, ze provoz od Zlateho lva ke Slovanu a dale k sesteraku je porad silny, ale neni pravda, ze by prodlouzena Rudna nepomohla. Temer uplne totiz zmizely nakladaky, a to je obrovsky prinos. Osobaky tam uz z podstaty budou jezdit porad, protoze pro vetsinu z nich je Ostrava cilem, ne tranzitem.
  Pokud jde o severni spoj, taky jste napsal nesmysl. Tato stavba chybi strasne moc. Vyrazne ulehci Opavske ulici i krizovatce u Vodarny. Taky vyrazne zkrati cestu z velke casti Poruby do centra, tzn. i mensi spotrebu paliva a mene exhalaci.
  Smirme se s tim, ze auta tady jsou a zkusme jejich pouzivani optimalizovat, at je jejich negativni vliv minimalni, ale prosim s rozumem, ultralevicacke nesmysly nic dobreho neprinesou.

  Thumb up 5 Thumb down 2
 15. davidb :

  O.:
  „Smirme se s tim, ze auta tady jsou a zkusme jejich pouzivani optimalizovat, at je jejich negativni vliv minimalni,…“
  Trend v západní Evropě je teda trochu jiný. Preference cyklodopravy a MHD.
  V Havířově dojet na kole na nádraží a vlakem do Ostravy. Vlaky ve špičce v intervalu 15-20 minut.
  Z Poruby do centra cyklostezky bezkolizně s auty.
  Videí na internetu z Dánská, Holandska je fůra.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 16. Tomas :

  O.: To je jak ten borec z O.univezity(velmi aktivní na Twitteru..bohužel teď si nevzpomenu na jméno),u Severního spoje psal,že proč 2pruhy když to může být jeden v každém pruhu…Ti borci,jsou jak z jiného světa,Thvary,by nejraději zavřel celé centrum pro auta,u svých videi,to je názorně dosrltava sežrat.Proc,bo studoval v Holandsku,ktere je totální placka,už ve struktuře,je to zem dělaná pro cyklo…To upozorňují,že jsem cyklista a to velký…Prostě ano zvýšme podil cykl.dopravy ve městě…udělejme konečně něco s průjezdem svin.mosty atd .ale ne zase rozhodnutí na sílu ..

  Thumb up 3 Thumb down 5
 17. davidb :

  Tomas:
  Ostrava, mimo Slezskou a Hošťálkovice je také prakticky na rovině.
  Trochu se vymyká Poruba. Svinov – Slovan převýšení 45 metrů.

  Ale zbytek je to naprosto v pohodě. Navíc s vzrůstajícím podílem elektrokol je rovina všechno.
  Masarykáč – Fifejdy převýšení 10 metrů!
  Hulvácký kopec 19 metrů!

  Havířov je podobně jako Poruba. Od nádraží po Permon převýšení 44 metrů.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 18. davidb :

  O.:
  „Smirme se s tim, ze auta tady jsou a zkusme jejich pouzivani optimalizovat“
  Trendy v západní Evropě jdou přesně opačným směrem. V Holandsku od 70. let https://www.youtube.com/watch?v=XuBdf9jYj7o
  Posílení cyklodopravy – smaostatné cyklostezky, semafory, parkoviště pro kola. Stojany kde to jde – u škol, úřadu atd.
  A posílení MHD i příměstské.
  Z celého Havířova je to na nádraží do 4 km. Od Merkuru převýšení 63 metrů. U nádraží velký parking pro kola a takt vlaků do centra Ostravy ve špičce 15-20 minut.

  Na youtube je inspirativních videí mraky.
  Pro nás naprosté sci-fi, ale takto vypadá největší parkoviště pro kola na světě v Utrechtu https://www.youtube.com/watch?v=aVuUX32PYEI&t=268s
  Cyklo v Malmö – https://www.youtube.com/watch?v=ippf8T1GtT4
  Cesta do školy v zimě ve Finsku – https://www.youtube.com/watch?v=5wZ0tXMSAfs

  Thumb up 2 Thumb down 2
 19. davidb :

  Omlouvám se za dvojitý komentář. Ale první se asi schvaloval, tak jsem ho napsal znovu a přidal pár odkazů.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 20. Tomas :

  Dobře tak pokud chci ekologicky smýšlet,tak všechny auta co přijíždí do OV,nechat na parkovištích za městem(nutno vytvořit s každé strany záchytné parkoviště),zdarma zaparkovat nebo mírný poplatek a MHD nebo kolo…Nebo pokud chtějí do města zpoplatnit,třeba 50kc/návštěva,nebo třeba 700kc/měsíčně vjezd…ročně třeba 3500-4500kc..

  A peníze by šli zpatky do města ..+by došlo k omezeni dopravy a tím zvýšení provozu kol a MHD…To samozřejmě nepočítám dodávky a zásobování…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 21. Tomas :

  Dobře tak pokud chci ekologicky smýšlet,tak všechny auta co přijíždí do OV,nechat na parkovištích za městem(nutno vytvořit z každé strany záchytné parkoviště),zdarma zaparkovat nebo mírný poplatek a MHD nebo kolo…Nebo pokud chtějí do města zpoplatnit,třeba 50kc/návštěva,nebo třeba 700kc/měsíčně vjezd…ročně třeba 3500-4500kc..

  A peníze by šli zpatky do města ..+by došlo k omezeni dopravy a tím zvýšení provozu kol a MHD…To samozřejmě nepočítám dodávky a zásobování…

  Thumb up 0 Thumb down 2
 22. Tomas :

  Samozřejmě jsem to myslel pro mimoměstské..mimo.občany OV…

  Thumb up 0 Thumb down 1
 23. davidb :

  Tomas:
  Ideální by bylo vytvořit síť rychlé a časté meziměstské vlakové dopravy.
  Po elektrifikaci to bude z FM na Stodolní kolem 15 minut. Ze současných 29.
  Podobné by to mělo být z dalších měst.

  Pak by ideální byla tato varianta. Na kole z domu na nádraží, vlakem do Ovy a pak buď pěšky, MHD nebo na kole do práce.
  V Holandsku mají pro tuto variantu dvě stará kola, která nechávají na obou stanicích.

  Thumb up 7 Thumb down 1
 24. Vojtěch :

  davidb: já bych se spíše omlouval za to Holandsko. Trhá to oči 😀

  Thumb up 2 Thumb down 0
 25. davidb :

  Vojtěch:
  Oni to začali měnit někde v 70./80. letech. Takže mají cca 50 let náskok. Kdy se jimi budeme inspirovat, tak to můžeme o dvacet nebo třicet let zkrátit.
  Tam ale vzešla potřeba upozadit IAD od občanů. Což tady zatím nehrozí.
  PS: Při elektrifikaci trati 323 se hned mají stavět cykloboxy či kolárny. Aby se nalákali lidi. Bohužel se to neplánuje.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 26. thvari :

  O.: Extremismus jsou neustále investice do silnic a současné zanedbávání železnice, neexistence použitelných cyklostezek nebo slibování a odsouvání rychlotramvaje do Orlové a Karviné. Přesně jako tu píše David, kdy budeme mít příměstské vlaky do všech okolních měst s frekvencí taktu 10-15 minut, abych věděl, že když přijdu v Ostravě na nádraží, hned mi to pojede do všech směrů?

  Pokud někomu jde o nižší míru exhalací, má podporovat masivní investice do ekologických způsobů dopravy.

  Thumb up 6 Thumb down 2
 27. Tomas :

  thvari:Já nezpochybňují používani příměstských vlaku,ale pro lidi je pohodlnější používat auto…Já dojížděl kdysi do Opavy z Poruby a jen se dostat do prace pod hodinu a půl(nějakými spoji)….nešlo,kdežto autem v klidu do půl hodiny…beru z místa a do bodu b…takže nikdo nepojede vlakem,když pojede 2-3delsi čas. Jediná šance je zpoplatněni jak jsem psal..Prostě jinak lidí nedonutis….

  Thumb up 1 Thumb down 1
 28. O. :

  davidb: Ale ja prece proti cyklodoprave a MHD nic nemam. To se prece s ostatnimi druhy dopravy nevylucuje, ale doplnuje.
  Sam jezdim celkem hodne na kole, a jde to i po Ostrave. Slo to dokonce i bez nesmyslnych cyklopruhu na 28. rijna.
  Mam neco procestovano, po vyspelych zemich i tech chudych.
  A nejak jsem si nevsiml, ze by v zapadni Evrope zbytecne sikanovali ridice na hlavnich tazich ve mestech. Jezdim tam casto autem, a zadne retardery nebo tricitky na ulicich typu Opavska tam opravdu nejsou.
  Prosil bych fakt mene fanatismu, lidi uz to stve a zacinaji nesnaset i nas normalni cyklisty.

  Thumb up 5 Thumb down 1
 29. O. :

  Tomas: Lidi, vzpamatujte se. Co to je za hloupe navrhy. My tady budeme sikanovat mimoostravske a potom naopak my kdyz vyrazime do Frydku nebo do Opavy, nebo kamkoliv jinam, tak budou sikanovat nas? Zkuste popremyslet, k cemu to asi povede…

  Thumb up 4 Thumb down 1
 30. O. :

  thvari: Extremismus je to vase neustale hledani tridniho nepritele. A je jedno jestli to hlupak za volantem, co ohrozuje schvalne cyklisty, nebo cyklista co dela naschvaly ridicum. A prani, ze kdyz se zanedbavaji investice do zeleznice, tak buzerujme i uzivatele silnicni dopravy, to je fakt sila. Nebylo by lepsi radeji investovat rovnomerne do vsech zpusobu dopravy? Do silnicni, zeleznicni i cyklo?

  Thumb up 4 Thumb down 2
 31. O. :

  Jo a jeste posledni prispevek, podivejte se na hustotu dalnicni site v Nizozemsku a zkuste popremyslet komu a cemu asi tak slouzi, kdyz uz nam to tady davate za priklad. Rekl bych, ze tam asi nejezdi vsichni porad jen na kole.

  Thumb up 5 Thumb down 2
 32. davidb :

  O.:
  Nikdo nehledá třídního nepřítele. Ale s těmi auty prostě něco dělat musíme.
  Ghent má 260.000 obyvatel . prakticky Ostrava. Mrkněte se, jak dopravu ve městě vyřešil. https://www.youtube.com/watch?v=sEOA_Tcq2XA
  Hlavně od času 0:55 – vytvoření zón, kdy se mezi nimi nedá projet.
  Opavská nemá být hlavní tah! Hlavním tahem je Rudná.

  Tomas:
  To co píšete se musí změnit. Z domu v Opavě dojedete na nádraží na kole, kde ho necháte. Vlak mezi Opavou a Ostravou – Stodolní pojede co 10-20 minut a cesta nebude trvat 39 min. (spěšný) nebo dokonce 52 min s dvěmi přestupy, ale max. 20 a budou tam vloženy přímé vlaky.
  A v Ově si vezmete svoje druhé kolo, nebo sdílené, MHD či pěšky a je to.
  Ostrava leží ve středu 5 vlakových tratí, které ji spojují s velkými městy v okolí. Z nich by měly jezdit rychlé, časté příměstské vlaky. Z Karviné, Orlové, Havířova či Hlučína by to mohla suplovat vlakotramvaj (https://zdopravy.cz/stat-zacina-resit-legislativu-pro-vlakotramvaje-mohly-by-zachranit-lokalky-136231/).

  Thumb up 6 Thumb down 3
 33. Tomas :

  davidb:Já nezpochybňují tvůj názor,ale lidi uvažuji třeba jinak než my,vy…Znám lidí co bydli,za Opavou a dojíždějí do prace v Opavě,kolik procent jede autobusem,i zastávku mají u domu a u pracé v docházkové vzdálenosti…kolik lidí jede tedy autobusem,odpovím nikdo…Moje žena jezdi do prace 2,1km samozřejmě taky autem…to má tramvaj před domem…i zastávku u práce ..a vy tady řešíte,příměstské vlaky ..

  Thumb up 0 Thumb down 3
 34. Tomas :

  davidb:Tam jsem v minulosti byl+z videa příjemné město,co se týká zón tak tak ve finále auto nechá větší uhlíkovou stopu.z logiky věci,to dělá přesně opačně než občan chce(to je co nejrychlejší dostat z bodu A do bodu B).Třeba u Ostravy kdysi bylo super,že pokud jsem jel z Opavy do centra,jel jsem na jedny světla bez zastavení,dnes jsou nuceny auta několikrát zastavit(to je špatné)… Mimojine v minulosti jsme často jezdili s kolegou do Brna,každý svým autem,oba jsme se shodli,že je to hodně spatne,oba jsme se shodli zlata Ostrava(a tam to bylo podobné,jel jsem krizovatkou jsem měl dostat k cíli cca 120m,ale zákaz odbočení,dle tachometru jsem musel zajet dalších 2,1km…než jsem se dostal k cíli…uhlíková stopa…jak blázen,zbytečně…

  Thumb up 2 Thumb down 1
 35. davidb :

  Tomas:
  Já to beru.
  Beru i to, že TEĎ je výhodnější jet autem.
  Ale stát, kraj a obce by měli začít tento problém řešit a přicházet s nabídkami a změnami tak, aby IAD začala být nevýhodnější.
  A nemělo by se jít jen stylem znevýhodňovat auta (pěší zóny, dražší parkovné, dražší dálniční známky, zákazy vjezdu aut s EURO x), ale také podpora MHD, vlaků, kol, pěší.

  Když píšete o vaší manželce. Má možnost jet do práce na kole? Má ho kde v práci bezpečně schovat? Má v práci možnost se osprchovat?
  To by měly firmy, obce, školy začít svým zaměstnancům, žákům, studentům nabízet.
  U každé zastávky autobusů jsou minimálně 3 stojany, někde jsou i zastřešené. https://www.google.com/maps/@52.3056762,4.6648823,3a,75y,256.85h,90t/data=!3m6!1e1!3m4!1s_FaV7ZCn2jnAZO8oWOGMIw!2e0!7i16384!8i8192
  A to samé u nádraží. Viz moje videa v předchozích příspěvcích.
  A to samé u škol, úřadů a firem.
  Takto to může vypadat před mateřskou školou https://www.google.com/maps/@52.2966503,4.6718603,3a,75y,43.59h,76.08t/data=!3m7!1e1!3m5!1ss00-KKtzsLLRRehDp2Wr0g!2e0!6shttps:%2F%2Fstreetviewpixels-pa.googleapis.com%2Fv1%2Fthumbnail%3Fpanoid%3Ds00-KKtzsLLRRehDp2Wr0g%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D6.2273574%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192

  Thumb up 2 Thumb down 2
 36. davidb :

  Tomas:
  Jasně.
  Naprosto nechápu proč město Ostrava netlačí na přestavbu Rudné. Auta by po Rudné měla jezdit plynule a na pořád zastavovat.
  Na 500 metrech jsou 3! semafory.
  Při stavbě zóny ve Vítkovicích se měla dobudovat rampa Rudná – Místecká a zrušit světla u Hornbachu.
  Pak pořešit ty další 2 světla (Výstavní, Lidická). zrušit 2 semafory na přechodech (asi nejspíše vybudováním nadchodu) a urychleně překopat křižovatku se Závodní. Studie už tady kdysi byla.

  A tím končím, bo jsme vlákno dost zaplevelili :-)

  Thumb up 5 Thumb down 0
 37. Tomas :

  davidb:+rozšíření pruhu o jeden ná každé straně,pokud je to možné…

  Thumb up 4 Thumb down 2
 38. davidb :

  Tomas:
  Myslíte Rudnou?
  Ta 6 pruhů nepotřebuje. Potřebuje plynulou jízdu.
  Sčítání dopravy 2021 Rudná – 40.000 aut/24hod, D1 – přes Brno 76.500.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 39. Martin [msstavby.cz] :

  Tomas: Pokud chci ekologicky přemýšlet, tak vytvořím hustou síť příměstských vlaků / autobusů s taktem a návazností a vytvořím takové podmínky, při kterých není k pravidelné cestě do zaměstnání a školy potřeba auto.
  Problémem je pak i čeká mentalita, kdy je auto bráno jako symbol jakéhosi úspěchu. Což je spotřební věci směšné.
  700kč / měsíc , 3500-4500Kč / rok je výsměch.

  Nedávno vyšel zajímavý dok. o evropské mobilitě. Lehce v širším kontextu https://www.youtube.com/watch?v=8UQWYvkVM5M

  Thumb up 3 Thumb down 0
 40. Patyo21 :

  thvari:
  Tak tohle mi prijde jako uplny nesmysl, do Poruby jezdim uz 5. rokem smerem z Vitkovic, pred otevrenim obchvatu byly kazde rano na ulici 17. listopadu kolony az ke krizovatce s ulici Vresinska, nekdy i dal, a to fakt pravidelne kazde rano. Po otevreni obchvatu jsem zadnou takovou kolonu nezaznamenal (snad jen v pripadech kdy tam byla nejaka nehoda). Predtim vas na prechodu pro chodce na ulici 17, listopadu musel nekdo pustit, jinak jste proste nepresli. Ted je tam tech aut o poznani mene a prejit se v pohode da. Nemluve o tom, ze zmizely skoro vsechny kamiony (takze snizeni hluku a zlepseni ovzdusi).
  Podle me teda Prodlouzena Rudna Porube neskutecne pomohla.

  Thumb up 3 Thumb down 0

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.