Výsledky arch. soutěž Jižní svahy

Výsledky architektonické soutěže „Jižní svahy“, která proběhla ve Frýdku-Místku.

Výsledky architektonické soutěže „Jižní svahy“

1. místo – nebylo uděleno

2. místo – nebylo udělena

3. místonávrh

č. 1 (odměna 80 000 Kč)MgA. Ing. Arch. Ondřej Bělica / GimonfuMgA. Jan Adamus / GimonfuIng. Arch. Martin Blažek / GimonfuIng. Tereza Havránková

+

návrh č. 3 (odměna 80 000 Kč)PAPUNDEKL ARCHITEKTI s.r.o. Horňátecká 786, 182 00, Praha 8, IČO 07154674(Ing. arch. Jan Bárta, Ing. arch. Šimon Bierhanzl, Dora Halamová, Ing. arch. Marek Fischer)

Celkem byly odevzdány 3 návrhy, z toho jeden nesplnil podmínky odevzdání a byl sekretářem vyřazen z posuzování. Porota tedy hodnotila pouze dva návrhy. Ty vzhledem k jejich kvalitě byly odměněny shodně 3. místem (tedy nebyly dostatečně a kvalitně zpracovány pro udělení prvního či druhého místa, ale přinesly natolik hodnotné poznatky a podněty, že byly shledány vhodné k ocenění a dalšímu jednání) a zadavateli bylo doporučeno vstoupit s odměněnými do navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění a dále projekt rozpracovat dle závěrů architektonické soutěže. Hodnocení poroty si můžete přečíst níže.

Soutěžní materiály k nahlédnutí v plné kvalitě ZDE.

Hodnocení návrhu č.1

Návrh v zásadě řeší zadání a přiměřenou formou trasuje pěšiny napříč svahem. Porota oceňuje posun úrovňového přechodu přes železnici a jeho bezbariérové řešení, které je však v určitých ohledech příliš technicistní resp. neinvenčně normové. Forma nástupu a výškové řešení na přechod není adekvátní účelu a působí jako piedestal přecházení trati.Vhodné je západní propojení přechodu s náměstím formou přímého schodiště, ovšem velmi diskutabilní a rizikové je jeho umístění do strže. Místo křížení pod novou cortenovou lávkou formou průchozího amfiteátru je nevhodné, a to jak z hlediska provozního a pocitové bezpečnosti, tak samotného založení v sesuvném svahu. Porota doporučuje tento motiv z návrhu vypustit.

Naopak východní propojení s příjemnou bezbariérovou variantou hodnotí porota velmi kladně. Ke kladům návrhu patří také prosvětlenost a vizuální přehlednost celé této trasy. Kritický je opět detail cortenové lávky v místě křížení s vodovodem. Její návrh vyžaduje zvýšenou pozornost s ohledem na použitý materiál.

Porota se neshoduje s autory na potřebě kácení hodnotných stromů pro vyhlídku na Lysou horu, nicméně cítí, že tento pohled je vhodné v parku zapracovat, ale zřejmě jiným způsobem.

Zpracování botanické skladby je ryze formální, bez vazby na místní podmínky a vhodnost zvolených rostlin k zamýšlenému účelu. Velké zastoupení jasanu je rizikem s ohledem na rozšiřující se choroby této dřeviny v regionu. Volba střemchy u míst odpočinku není domyšlená při zapojení všech lidských smyslů.

Návrh je nevyvážený ve své citlivosti k umístění cestní sítě do terénu, kdy v některých momentech je velmi empatický ke stávající tektonice terénu, jindy naopak až násilný.

Autoři rezignovali na řešení vstupu, resp. prostoru u vstupu do Faunaparku, ačkoli jsou tyto plochy součástí zadaného řešeného území. Celková architektonická kvalita návrhu je průměrná a porotu nepřesvědčila o ambici na vítěze soutěže. Porota vidí přínosy v jednotlivých motivech a základních myšlenkách organizace a reakci na zadání (s výjimkou amfiteátru), ovšem podrobnější rozpracování není přesvědčivé a dopracované do uspokojivého detailu pro potřeby soutěžního návrhu.

Předložený odhad nákladů je nevěrohodný a ve skutečnosti bude podstatně vyšší. Lze se domnívat, že snahou při tvorbě tohoto odhadu bylo dodržení vytyčeného limitu. Porota vidí jako krajně problematickou realizovatelnost schodiště a amfiteátru vč. cortenové lávky s ohledem na umístění v sesuvném území. Dalším velkým otazníkem je práce s opěrnými stěnami v kontextu s hospodařením s dešťovými vodami a stabilitou svahu. Z předloženého návrhu není patrné materiálové řešení pěšin a porota tak není schopna hodnotit realizovatelnost ani jejich udržitelnost. Návrh je realizovatelný, ale vyžaduje dílčí úpravy v technickém i urbanistickém detailu a zohlednění doporučení poroty.

V dalších stupních dokumentace bude bezpodmínečně nutné klást větší důraz na riziko sesuvného svahu s ohledem na zásahy do něj, srážkové vody a kácení dřevin. Je nutné zapojení zkušeného týmu (geolog, statik, geotechnik apod.) a podrobného (hydro)geologického průzkumu celého svahu pro bezpečné založení všech prvků. To bude mít zásadní vliv na udržitelnost parku a jeho cestní sítě. Stran cortenových prvků upozorňujeme na sympatickou trvanlivost povrchové úpravy, ale zároveň na riziko odkapávání a barvení sousedních konstrukcí rzí v prvních měsících až letech po realizaci.

Celkově je návrh hodnocen kladně ve směru udržitelnosti, je však třeba promyslet realizační detaily i ve vztahu k uživatelnosti a udržitelnosti. Porota doporučuje autorům následující úpravy návrhu: Přepracovat nástupy na úrovňový přechod přes železnici s návazností na Faunapark. Důkladně zvážit opuštění myšlenky amfiteátru v kombinaci s lávkou a dané křížení řešit zcela jinak, například posunem či tvarovou úpravou schodiště. Je nutné specifikovat a hlavně vhodně zvolit materiálové řešení povrchů cest. Porota doporučuje zadavateli pro další postup: Pro další fáze projektu požadovat zapojení výše uvedených odborníků a zajistit větší zapojení profese krajinářského architekta pro správnou volbu skladby rostlin. Klást důraz na zpracování protierozního a hydrologického řešení. Dokončit majetkoprávní jednání pro realizovatelnost návrhu.

Hodnocení návrhu č.3

V návrhu převažuje práce s detailem a náplní parku, spíše než s uživatelsky přívětivým krajinářským řešením. Jako hlavní osu komunikační sítě autoři vnímají historickou cestu východo-západním směrem při patě svahu, avšak bez logické návaznosti či zakončení. Zároveň zde použitý mlatový materiál se nejeví s ohledem na stanovištní podmínky vhodný. Z hlediska širších vztahů není pracováno s přímou vazbou ze středu parku k náměstí. Návrh rovněž obsahuje přebytek cest, náročných na pořízení i údržbu, jejichž využitelnost je diskutabilní. S ohledem na množství cest je zde málo bezbariérových tras, zejména zcela chybí diagonální propojení JZ-SV.

Umístění a rozsah nových výsadeb včetně začlenění vybavenosti (hřiště, pétanque) neodpovídají terénním možnostem a jsou nepřesvědčivé. Obecně práce s terénem, zelení a světlem (plasticitou prostoru) se jeví nedostatečná. Porota však ocenila snahu o vytvoření náplně parku a jeho zatraktivnění. Dále ocenila návrh přesunutí přechodu trati spolu s vyřešením předprostoru Faunaparku, umožnění výhledu na Lysou horu bez nutnosti kácení (pozice věže je však k diskusi), vtipný objekt skluzavky, nebo například snahu o využití stávajícího potrubí, ačkoliv předložené řešení není s ohledem na legislativu reálné. Zajímavým řešením je také obnovení trasy směrem k bývalé hospodě „U Jindry“ v západní části území, která je nyní zarostlá zelení. Náplň navržená mimo řešené území je však i s ohledem na uvedené náklady nepřesvědčivá. Rozpočtové náklady z pohledu poroty zásadně podceňují skutečné náklady na realizaci. Porota konstatuje, že návrh není dostatečně komplexní a není možno jej bez větších úprav realizovat.

Porota konstatuje, že ačkoliv návrh splnil zadání, nenaplnil jej v takové míře, aby jej bylo možno realizovat bez výrazných zásahů a úprav. Na základě výše uvedeného doporučuje celkové zjednodušení návrhu, především v cestní síti, výsadbách a vybavenosti objekty.

Dále doporučuje zlepšení bezbariérového propojení zejména severovýchodním směrem, detailnější práci s terénem, prosvětlení parku na úrovni podrostového patra zeleně, nalezení vhodnější pozice pro vyhlídkovou věž nebo jiného řešení prvku potrubí. V případě obnovené trasy historické cesty bude nutno nalézt funkční napojení na navazující okolí a změna navrženého materiálu povrchu. Porota doporučuje vypuštění některých navržených prvků, zejména těch mimo řešené území.

Související články

  • žádné související články, zkuste tagy pod nadpisem..

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.