Nová Karolina – II.etapa – popis

Vizualizace, situace a popis druhé etapy projektu Nová Karolina.

II. etapa stavby Nová Karolina zahrnuje výstavbu občanské vybavenosti (administrativa – objekty A, B, C) a výstavbu bytovou – formou solitérních bloků nebo objektů spojených do větších celků (objekty D až M). Rozsah II. etapy byl koncipován tak, aby po jejím dokončení vznikla ucelená a životaschopná část města smysluplně doplňující a navazující na zástavbu realizovanou v rámci I. etapy. V rámci II. etapy jsou dále navrženy inženýrské objekty, které funkčně doplňují navržené stavební objekty. Jedná se zejména o veřejnou zeleň, komunikace, parkovací a pěší plochy, inženýrské objekty infrastruktury (vodovod, kanalizace, vedení elektrické energie, horkovod, aj.), drobný mobiliář a umělecká díla.

karolina 2 etapa

Základní údaje o záměru:

– Kancelářské plochy (pronajímatelné) 33 466 m2
– Obchodní plochy 2849 m2
– Celkový počet parkovacích stání 908
– Bytové plochy 19 702 m2
– Počet bytových jednotek 269
– Počet obyvatel (odhad) 615
– Počet zaměstnanců (administrativa) 4 260

 

Projekt II. etapy řeší funkční doplnění zástavby v návaznosti na realizovanou I. etapu a stávající objekty s tím, že uvažuje s budoucí III. etapou zástavby území, která bude provedena východním směrem (k řece Ostravici a lokalitě Černá louka). Zároveň navazuje na probíhající rekonstrukci Trojhalí.

Urbanistické řešení vychází z maximální snahy o využití stávajícího dopravního řešení, které je dáno zejména ulicemi 28. října, Na Karolině a K Trojhalí, které vymezují území Nová Karolina. K těmto ulicím jsou svedeny nově navržené komunikace, které zajišťují dopravní obslužnost nově navržených objektů v rámci II. etapy. K dopravnímu napojení nově navržených objektů je rovněž využita stávající „vnitřní“ uliční síť, kde se jedná o ulici Těžařskou a K Šalomounu, a rovněž je navrženo pokračování ulic Na Prádle a Důlní. Důležitým prvkem je využití komunikace, která bude vybudována v rámci rekonstrukce Trojhalí po jeho východní straně – tedy mezi Trojhalím a trafostanicí. Dopravní řešení počítá s výhledovou návazností a propojením na lokalitu za Divadlem Antonína Dvořáka, kdeje výhledově uvažováno propojení trolejbusové tratě a vybudování tramvajové tratě, která spojí Dolní oblast Vítkovic a lokalitu Černé louky.

Navržené objekty II. etapy doplňují bloky realizované v první etapě a výškově na ně rovněž navazují, vyjímaje výškový objekt A u ulice 28. října (Frýdlantských mostů), který tvoří dominantu v území a navazuje na stávající výškové objekty v linii ulice 28. října. Jedná se o objekt u autobusového nádraží a administrativní objekt IQ Park na náměstí Republiky.

Druhá etapa je tou, která doplňuje stávající strukturu kolem nového náměstí na Karolině, jednoznačně definuje charakter ulic, definuje veřejný, polosoukromý a soukromý prostor, a s konečnou platností vymezuje (půdorysně i výškově) vlastní náměstí. Zároveň umožňuje a reaguje na záměr propojení městské části Vítkovic a posiluje navrhované vazby připravované AP ateliérem architekta Pleskota.

karolina 2 etapa

(Koordinační situace – II. etapa Nová Karolina Ostrava – originál v PDF)

Řešení veřejné hromadné dopravy

Tramvajová trať, která je v projektu II. etapy řešena územní rezervou, je navržena co nejblíže k trafostanici tak, aby co nejméně omezovala možnosti využití jihovýchodního území pro bytovou zástavbu a byla soustředěna k technické stavbě trafostanice.  Předpokládá se vedení nové trolejbusové tratě komunikací. Na této rase budou umístěny dvě zastávky v každém směru, přičemž poslední zastávka bude sloužit současně i pro vyčkávání vozidel před odjezdem (délka zastávky pro 2 kloubové trolejbusy – 37 m). K otáčení vozidel bude využita nově navržená okružní křižovatka na ul. Na Karolíně. Návrh současně respektuje výhledové vedení tramvajové trasy mezi Vítkovicemi a Černou loukou. V rámci stavební připravenosti pro trolejbusovou trať (2.IO 16) budou vybudovány trakční stožáry a kabelové trasy.

Mobiliář, venkovní architektura, umělecká díla

Součástí II. etapy bude drobný mobiliář a prvky venkovní architektury a uměleckých děl. Je vytipováno celkem pět uměleckých děl, které budou umístěny v těchto částech:
– před vstupem do administrativního objektu A,
– před vstupem do administrativního objektu C,
– v místě křížení nově navržených ulic u bytových domů D, E, I,
– při severovýchodním vstupu na náměstí Biskupa Bruna,
– v rámci zastávky trolejbusu před Trojhalím, kdy samotná zastávka je uvažována jako prvek s čistým architektonickým řešením tak, aby nepřekážela pohledu na objekt Trojhalí.

 

Jednotlivý popis objektů A-M.

NKobjektA

Objekt A

Budova má výškový charakter a obsahuje 14 nadzemních podlaží. Je situována rovnoběžně s ulicí 28. října. Objekt je tvořen nájemními nebytovými prostory (administrativní plochy a služby – budou určeny po výběru nájemce) a je dispozičně řešen následovně: V 1.NP je umístěno foyer s recepcí, hygienický blok pro obsluhu budovy a technický blok, který zajišťuje provoz objektu. Na jižní fasádě objektu jsou umístěny technologie, které je nutno obsluhovat z venkovních prostor. Jedná se o rozvodny VN, trafostanice, technickou místnost zdravotechniky a místo pro skladování odpadů. Ve vnitřní části dispozice technického bloku dále figurují stanice tepla a chladu, rozvodna, strojovna SHZ, nádrž SHZ a prostor pro umístění diesel agregátu. Z prostor strojovny SHZ a diesel agregátu jsou odvedeny spaliny pod parkovací rampou na severní část objektu. V 1. NP jsou také parkovací prostory, které využívají plochy na zpevněné ploše terénu a parkovací rampu, které tvoří podnož samotné hmoty budovy. Vjezd i výjezd z parkovacích ploch jsou umístěny na jihozápadní straně pozemku.

Hlavní část objektu je tvořena kónickou hmotou zužující se směrem ke střeše. Stavba, umístěná na parkovací podnoži s půdorysem ve tvaru písmene „Y“, tvoří vertikální dominantu, která symbolizuje plachtu plachetnice zavěšenou na stožáru. Svou výškou podporuje siluetu ostravských dominant Novou radnici a kostel Božského Spasitele. Ve 2. NP až 13. NP se nacházejí nebytové nájemní prostory, které obepínají komunikační jádra a využívají celou délku fasády. 13. NP je rozděleno na nájemní nebytové prostory se vstupem na terasu a technický blok, ve kterém jsou situovány strojovny vzduchotechniky. Ve 14. NP bude pouze výstup na střechu a technické prostory pro umístění radiokomunikačních zařízení. Délka objektu ve směru podélné osy je 127,5 m, ve směru napříč 47,8 m. Výška objektu dosahuje 61 m.

Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,85 m. Stropní monolitické ŽB desky jsou k fasádě vykonzolovány a bude do nich kotvena hliníková prosklená fasáda.

NKobjektB

Objekt B

Objekt je tvořen třemi hlavními hmotami – „prsty“, které reagují svou polohou na prostor náměstí a tím jej uzavírají ze západní strany. Tyto bloky o čtyřech podlažích jsou posazeny na 2 parkovací plata, z nichž jedno je částečně zapuštěno pod úroveň terénu.

Přísnost linií vnějšího líce stavby tvoří kontrast k dvěma „meziblokovým dvorům“, které jsou tvarovány tak, aby do hlubších míst v dispozici mohlo vstoupit slunce. Dvory jsou navíc obohaceny o zavěšené krabice, které mají plnit funkci jednacích místností a ředitelských kanceláří. Hlavní vjezd a výjezd z objektu je zajištěn na severní straně. Pomocí čtyř poloramp je zajištěna dostupnost parkovacích podlaží. Prostory parkoviště jsou oživeny šesti vzrostlými stromy, které prorůstají skrz tyto dvě úrovně.

Jedná se o 6podlažní administrativní objekt. 1. NP slouží k parkování vozidel. 2. NP obsahuje dva hlavní vstupy z náměstí, které navazují na 3 různě velké nájemní jednotky. Druhou část 2. NP tvoří parkoviště. 3. – 6. NP je věnováno nájemním nebytovým účelům (předpokládají se administrativní účely). Tato podlaží jsou doplněná o nezbytné hygienické bloky, technické místnosti a komunikační jádra. Konkrétní specifikace účelu nájemních prostor bude známa po výběru nájemce.

Objekt B má základní půdorys ve tvaru čtverce s největšími rozměry 91,5 x 85,8 m s max. výškou 20,3 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,85 m.

Fasáda objektu je tvořena systémovým hliníkovým opláštěním s fasádními profily a vloženýmitepelně izolačními dvojskly, příp. v provedení s Heatmirror fólií. Stínění vnitřních prostor bude zajišťovatpotisk skel nebo vnitřní žaluzie a SF s LT faktory použitých skel. Vyvěšené „balkóny“ budoupřetaženy perforovaným eloxovaným hliníkovým plechem s prolisy – grafikou. Západní fasáda budeopatřena předvěšenou sendvičovou hliníkovou deskou s perforací – grafikou – v barvě bílé.

NKobjektC

Objekt C

Navrhovaná administrativní budova tvoří nárožní objekt na křížení ulic Na Karolíně a K Šalomounu. V průsečíku těchto dvou ulic je navržen vstup do objektu, který je dominantní svým kosým zářezem prostupujícím skrz všechny podlaží. Podzemní garáže jsou umístěny v 1. podzemním podlaží pod objektem a s využitím původního výškového rozdílu terénu je část podzemního parkoviště situována i mimo půdorysnou stopu nadzemní části objektu směrem na jih. Vjezd do podzemního parkoviště je situován ze severní části objektu.

V 1. nadzemním podlaží se nachází hlavní foyer objektu, pronajímatelné komerční plochy, které jsou orientovány směrem do ulice. V další části 1.NP je situováno technické zázemí objektu. Ve 2. až 6.NP jsou navrženy pronajímatelné prostory s příslušenstvím typu hygienické zázemí a kuchyňka. Je kladen důraz na variabilitu a adaptabilitu pro konkrétního klienta.

Objekt C má půdorysný lichoběžníkový tvar s maximálními rozměry cca 80 x 19 m (nadzemní část) a 36 m (podzemní část) s max. výškou 23,6 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,85 m. Na administrativní objekt navazuje samostatný dilatační celek dvoupodlažního podzemního parkoviště.

Fasáda objektu je tvořena systémovým hliníkovým opláštěním s vloženými okny s tepelně izolačními dvojskly, příp. v provedení s Heatmirror fólií, a plnými fasádami ze sendvičových meziokenních cementovláknitých panelů v barvě černé se zateplením. Stínění vnitřních prostor budou zajišťovat exteriérové žaluzie. Celoprosklená západní fasáda – „příď“ bude provedena z bezpečnostního tepelněizolačního prosklení do systémových hliníkových profilů.

NKobjektD

Objekt D

Bytový dům spolu s administrativním objektem vytváří blok budov, který využívá svažitost terénu pro umístění parkování a komerčních jednotek do různých výškových úrovní. Hlavní hmota samostatně stojícího bytového domu má, podobně jako v těsné blízkosti navrhovaný dům E, vybíhající „prsty“ na sloupech do dvora. Tyto krakorce mají svou hmotu přes dvě podlaží a od hlavního objektuse odlišují dřevěnou fasádou. Základní hmota domu je zvednuta na sloupech a konzolově vystupuje nad uliční frontu. Bytový dům spolu s architektonicky ztvárněným schodištěm v ulici vytváří místo pro vstup do urbánního celku II. etapy.

Bytový dům je tvořen třiceti osmi bytovými jednotkami a komerčním parterem v první třetině domu. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky (celkem 38 boxů) a technické zázemí. V 1. NP – uličním parteru – se nachází nájemní jednotka a vstup do prostoru komunikačního jádra objektu se schodištěm, výtahem, prostornou kolárnou a technickou místností. Ve 2. – 6. NP jsou navrženy bytové jednotky různých velikostí od garsoniér až po prostorné 4+kk. Objekt je navržen
jako pavlačový bytový dům, jehož pavlač je orientována směrem do dvora bloku. Parkování pro bytový dům je řešeno na terénu. Základní hmota objektu D je tvaru písmene „L“ o max. rozměru cca 36 x 47 m s max. výškou 18,8 m. Na obytný 6podlažní objekt navazuje dvoupodlažní část s nadzemními podlažími v úrovni 3. a 4. nadzemního podlaží. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,05 m. Fasáda objektu je tvořena zděnou keramikou tl. 250
mm zateplenou kombinací EPS a minerální vatou v tl. 150 mm s fasádní tenkovrstvou probarvenou
omítkou.

NKobjektE

Objekt E

Bytový dům uzavírá stávající bytový blok vybudovaný v rámci první etapy. Formálně se jedná o solitérní budovu odsazenou od obou stávajících štítových stěn. Severozápadní fasáda domu reaguje na stávající rezidenci, vybíhá do společného dvora pomocí dvou „prstů“ na sloupech. Tyto krakorce mají svou hmotu přes dvě podlaží, vždy je v každém z těchto podlaží situován jeden byt a od hlavní hmoty se odlišují dřevěnou fasádou. Společný dvůr, který vznikl mezi těmito domy, je maximálně ozeleněn a vytváří klidovou zónu objektu, neboť parkovací stání na terénu byla redukována na minimum.

Bytový dům je tvořen dvaceti sedmi bytovými jednotkami a parterem, který obsahuje celkem tři nebytové komerční jednotky odlišných velikostí (služby budou upřesněny po výběru nájemce). Objekt má podzemní podlaží, kde jsou situována jednotlivá parkovací stání, sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí domu. Garáž je obsluhována rampou z nově navrhované komunikace. V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – se nachází nájemní jednotky a vstupy do dvou komunikačních jader se schodištěm a výtahem. Ve 2. – 4. NP jsou navrženy bytové jednotky různých velikostí od garsoniér až po prostorné 5+kk. Některé z bytů jsou pro větší komfort a pohodlí doplněny o terasy a arkýře. Základní hmota objektu E je ve tvaru písmene „F“ o max. rozměru cca 49 x 25 m s max. výškou 12,6 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukčnívýškou podlaží 3,05 m. Větší prosklené plochy bytů budou řešeny jako hliníkové se stejnou výplní. Přízemí bude provedeno jako kombinace skleněných profilů Copilit a celoplošného zasklení tepelně izolačním bezpečnostním sklem do hliníkových profilů. Stínění bytových prostor bude řešeno venkovními žaluziemi.

NKobjektF

Objekt F

Bytový dům je výjimečný svou polohou na náměstí. Je symbolem exkluzivity, což se v dispozici projevuje prostornými mezonetovými byty otevřenými přímo do náměstí a střešními terasami, které vznikají odskokem hmoty 7. – 9. podlaží. Objekt využívá svažitost terénu. První podlaží je přístupné ze strany náměstí a směrem od dvora je zapuštěno v podzemí. To je navrženo v principu podloubí s komerčními plochami služeb. Špice domu vybíhající nad ulici vedoucí z náměstí je podepřena hnízdem sloupů. Hmotově členitý dům ze západní strany uzavírá náměstí. Bytový dům je tvořen padesáti pěti bytovými jednotkami a parterem, který obsahuje celkem čtyři nebytové komerční jednotky odlišných velikostí (služby budou upřesněny po výběru nájemce). Objekt má podzemní podlaží (výškově ale na úrovni 1. NP zapuštěného domu pod terén), kde jsou situována jednotlivá parkovací stání, sklepní kóje pro bytové jednotky, kolárny a technické zázemí domu.

V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – se nachází nájemní jednotky a vstupy do tří komunikačních jader se schodištěm a výtahem. Ve 2. – 9. nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky  různých velikostí od garsoniér až po prostorné 5+kk a mezonetové byty. Některé z bytů jsou pro větší komfort a pohodlí doplněny o terasy a arkýře. Bytový dům je propojen podzemními garážemi s bytovým domem M. Objekt F má půdorysný lichoběžníkový tvar o max. rozměru 71 x 18 m (nadzemní část) a 45,6 m (podzemní část) s max. výškou 24,8 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,05 – 4,05 m.  Na objekt navazuje samostatný dilatační celek parkoviště, který je navržen jako železobetonový monolitický skelet s jedním nadzemním podlažím. Terasy v 6. a 7. NP budou provedeny s povrchem tvořeným dřevěným pochozím roštem a extenzívní zelení.

NKobjektF_M

Objekt M

Bytový dům svou výškou nepřevyšuje okolní navrženou zástavbu, ale navazuje na věžové domy K a L svou fasádou. Je tedy přechodem mezi blokovou zástavbou kolem věžových domů a samotnými věžemi. Bytový dům je tvořen devíti bytovými jednotkami. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí. Tímto podzemním podlažím je také spojen s bytovým domem F. V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – je situován vstup s komunikačním jádrem a prostorná kolárna. Dále jsou zde navrženy čtyři samostatné garáže. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy tři garsoniéry. Ve 3. – 5. podlaží se nachází dvoupokojov  čtyřpokojové byty. Každý byt o velikosti 4+kk má vlastní zimní zahradu. Parkování je navrženo na terénu spolu se čtyřmi samostatnými garážemi ve vstupním podlaží a částečně také v podzemních garážích formálně přiřazených k bytovému domu F.

Objekt M má půdorysný obdélníkový tvar o max. rozměru cca 15 x 15 m s max. výškou 15,7 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s konstrukční výškou podlaží 3,05 m.

NKobjektG_H

Objekty G,H

Bytový dům G spolu s domy H, I a J vytváří čtvercový blok obytných souborů kolem věžových bytových domů K a L. Ve své severní části reaguje na změnu terénu a klesá pod úroveň prvního podlaží a vytváří tak spolu s vnořeným schodištěm z ulice poutavý prostor využitý pro komerční plochu rozdělenou na dvě patra. Bytový dům je tvořen třiceti dvěma bytovými jednotkami a v severní části komerčním parterem přes dvě podlaží. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – v severní části domu se nachází nájemní jednotka. Dům je z převážné části na sloupech. Přízemí je tím uvolněno pro parking na terénu. Ve 2. – 5. nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky různých velikostí od garsoniér až po prostorné 5+kk. Velký počet bytů využívá navržené terasy a lodžie. Objekt je navržen jako pavlačový bytový dům, jehož pavlač je orientována směrem do dvora bloku. Objekt G má půdorysný obdélníkový tvar o max. rozměru cca 65 x 13 m s max. výškou 15,7 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,05 m.

Bytový dům H spolu s domy G, I a J vytváří čtvercový blok obytných souborů kolem věžových bytových domů K a L. Objekt využívá svažitosti terénu. Přízemní partie domu jsou do bulváru připraveny pro městské nebytové funkce. Ostatní partie na parteru ze dvora jsou vyčleněny pro parkování a provozy spojené s užíváním domů jejích nájemníky.

Bytový dům je tvořen dvaceti sedmi bytovými jednotkami a nájemními jednotkami nebytového charakteru. Služby v komerční části budou upřesněny po výběru nájemce. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí.  V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – na severozápadní straně směrem do ulice se nachází nájemní jednotky. Dům je v úrovni dvoru na sloupech. Přízemí je tím uvolněno pro parking na terénu. Ve 2. – 6. nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky různých velikostí od garsoniér až po prostorné 5+kk. Velký počet bytů využívá navržené terasy a lodžie. Objekt je navržen jako pavlačový bytový dům, jehož pavlač je orientována směrem do nově navrhované ulice . Objekt H má půdorysný obdélníkový tvar o max. rozměru cca 52 x 13 m s max. výškou 15,7 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční
výškou podlaží 3,05 až 5,35 m.

NKobjektI_J

Objekty I,J

Bytový dům I spolu s domy G, H a J vytváří čtvercový blok obytných souborů kolem věžových bytových domů K a L. I když je objekt ve všech směrech samostatný, spolu s domem J vytváří pohledově jednu obdélníkovou hmotu. Dům je ze strany z komunikace oživen komerčními plochami v parteru. Ostatní partie na parteru ze dvora jsou vyčleněny pro parkování a provozy spojené s užíváním domů jejích nájemníky. Bytový dům je tvořen dvaceti jednou bytovou jednotkou a nájemními jednotkami nebytového charakteru. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – na severovýchodní straně směrem do ulice se nachází nájemní jednotky. Dům je v úrovni dvoru na sloupech. Přízemí je tím uvolněno pro parking na terénu. Ve 2. – 5. nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky různých velikostí od garsoniér až po prostorné 5+kk. Velký počet bytů využívá navržené terasy a lodžie. Objekt je navržen jako pavlačový bytový dům, jehož pavlač je orientována směrem do nově navrhované ulice . Objekt I má půdorysný obdélníkový tvar o max. rozměru cca 40 x 13 m s max. výškou 15,7 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,05 m.

Bytový dům J spolu s domy G, H a I vytváří čtvercový blok obytných souborů kolem věžových bytových domů K a L. I když je objekt ve všech směrech samostatný, spolu s domem I vytváří pohledově jednu obdélníkovou hmotu. Dům je ze strany z komunikace oživen komerčními plochami v parteru. Ostatní partie na parteru ze dvora jsou vyčleněny pro parkování a provozy spojené s užíváním domů jejích nájemníky. Bytový dům je tvořen třiceti jednou bytovou jednotkou a nájemními jednotkami nebytového charakteru. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – na severovýchodní straně směrem do ulice se nachází nájemní jednotky. Dům je na straně dvoru na sloupech. Přízemí je tím uvolněno pro parking na terénu. Ve 2. – 6. nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky různých velikostí od garsoniér až po prostorné 5+kk. Velký počet bytů využívá navržené terasy a lodžie. Objekt je navržen jako pavlačový bytový dům, jehož pavlač je orientována směrem do nově navrhované ulice. Objekt J má půdorysný obdélníkový tvar o max. rozměru cca 48 x 13 m s max. výškou 18,8 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s atypickým tvarem s konstrukční výškou podlaží 3,05 m.

NKobjektK_L

 

Objekty K,L

Bytový dům je navržen jako věžový dům o 8 nadzemních podlažích. Spolu s bytovým domem L, se kterým je totožný až na vstupní část domu, vytváří výškové dominanty urbánního celku II. etapy. Tyto dva domy se od ostatních neodlišují jen výraznou vertikalitou, ale také ztvárněním fasády.Následuje společný popis obou objektů.Každý bytový dům je tvořen čtrnácti bytovými jednotkami. Objekt je částečně podsklepen. V podzemním podlaží jsou situovány sklepní kóje pro bytové jednotky a technické zázemí. V 1. nadzemním podlaží – uličním parteru – je situován vstup s komunikačním jádrem a prostorná kolárna. Dále jsou zde navrženy čtyři samostatné garáže. Ve 2. nadzemním podlaží jsou navrženy garsoniéry. Ve 3. – 7. podlaží se nachází dvoupokojové a čtyřpokojové byty. Poslední 8. podlaží je věnováno jednomu nadstandardnímu bytu o velikosti 5+kk. Každý byt o velikosti 4+kk a 5+kk má vlastní zimní zahradu. Parkování je navrženo na terénu spolu se čtyřmi samostatnými garážemi ve vstupním podlaží. Objekty K a L mají půdorysný čtvercový tvar o max. rozměru cca 15 x 15 m s max. výškou 24,9 m. Objekt je navržen jako železobetonový monolitický skelet s konstrukční výškou podlaží3,05 m.

zdroj: EIA

Související články


Komentáře

 1. Balde :

  vypada to dobře, a už vidim jak zas vsichini udou nadávat, ze zas jen kancly, ja tomuto porjektu fandim, a nejvic asi objektu A, ten mi prijde nejzajimavejsi

  Thumb up 4 Thumb down 0
 2. Jiřík :

  Balde : Objekt A zakryje pohled na novou Karolínu, zhustí prostor a bude to vypadat ještě více jak ve velkoměstě :)

  Thumb up 3 Thumb down 1
 3. Tomas T. :

  Misto objektu A bych udelal park pro psy a prvky pro agility :-D

  Thumb up 1 Thumb down 8
 4. Tomas T. :

  Ne a ted vazne…. me se to take libi. Jako velek to vypada pekne. Zajimalo by me jestli to budou stavet najednou, nebo dle toho jestli budou podnajemci ci nikoli. Akorat mi uplne neni jasne kde tam je ten prostor nechany pro budouci linku tramvaje.
  A jeste jedna vec…. a to je ta budova A. Jednak je ve vizualizaci uplne vzadu, takze neni moc videt, a za dalsi mi prijde ze mohla byt vetsi. Taky nevim jestli to umisteni parkoviste je nejlepsi.
  Chce to videt vice vizualizaci no…. :(

  Thumb up 0 Thumb down 0
 5. mm :

  Balde: Balde, souhlasím, budova „A“ je nejzajimavější a pevně věřím, že se začne stavět jako první. Myslím si, že tomu místu dodá šmrnc a je třeba si uvědomit, že jsme v centru města, kde je ta zástavba trochu hustčí. Škoda jen toho prvního projektu výškové budovy – byl zajímavější a větší, což mi vyhovovalo více. Přesto doufám, že se nejen postaví, ale i zaplní. A kanclu není nikdy dost, časem se zaplní a bude ještě po nich sháňka. Projekt II etapy má u mne zelenou.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 6. michael :

  Tleskám Ostravě, tohle si zaslouží. Vždy když ji navštívím, Nová Karolina je jasná volba. Doufám, že se brzo začne stavět :)
  Posílám pozdrav z Prahy.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 7. aldik :

  Takové město ve městě, kdo bude na Karolíně jak bydlet, tak i pracovat, tak teoreticky nemusí vůbec Karolínu opustit, protože tam i všechno nakoupí, zajde si do kina, zasportovat si, na kole Karolínu třikrát objede kolem dokola.. :-D

  Je tam vůbec už i pošta?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 8. LP :

  Spíš by se mohl najít nějaký investor na polikliniku ve stylu té na Kostelní, mohla by tam vyrůst sportovní hala na Squash a podobné sporty…

  Thumb up 1 Thumb down 2
 9. Danek :

  Víc by se mi jako budova A líbilo něco jako(v OV v menším měřítku): http://goo.gl/qTMUs
  Tato budova má tvar plachetnice, bohužel nemohu najít foto z boku.Viděl jsem jí na vlastní oči a je nadherná.Přesně by se tam hodila.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 10. Martin [msstavby.cz] :

  Danek: mě spíše tohle :) http://goo.gl/pKQSJ
  aldik: Máš malé nároky na vlastnosti města. Nejde o město vě městě, ale o běžnou čtvrť ostravského centra.
  michael: Jaro 2014
  Tomas T.: Rezerva pro tramvaj jee ta růžová čára co jde od Vítkovic směr výstaviště ( situace ).

  Za mne. Jde vidět, že projekt dělala ostravská firma ( PROJEKT STUDIO ). Nová ulice navazují na starou zástavbu. To ovšem půjde více poznat až v další etapě. Ostatně celá druhá etapa je velmi zdařilá.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 11. Balde :

  tak doufejme ze se jí budou řídit, a uzž se těším až potvrdí další výstavbu, předpokládám, že byty jsou asi jisté ??? když se jim už podařilo prodat 50%, a u tech kanceláří asi budou stavět, až budou mít něco podepsane předem ?? nebo podle smlouvy s městem budou muset stavět i když nebudou mit nic jisteho ?? A jeětě jedna otázka, nevíte jak to vypada s tou Spořitelnou ?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 12. Jadro :

  Normálně diskuse ignoruji, ale dovolím si malé povzbuzení. Přeji ať se vše podaří postavit tak jak se to navrhlo. Mi se to líbí. Popravdě jsem zklamán z toho co tam stojí teď.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 13. aldik :

  martin [msstavby.cz]: A jaký nárok v mém příspěvku chyběl, z toho co se dělá běžně? Práce, nákupy, zábava, sport, kultura.. vše na Karolíně je/bude. A ani na vlak mimo Ostravu nemusí obyvatel Karoliny daleko.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 14. Kostelnik :

  ALDIK: kdyz bydlite na dedine, nakupujete v konzumu, robite v jzd a za kulturou chodite do hospody a do kostela, tez nemusite nikam vytahnout paty jak je rok dlouhy. Takovy svet ve svete…

  Thumb up 1 Thumb down 1
 15. Martin [msstavby.cz] :

  Kdybych měl být rýpala.. Úřady, diferenci kultury, více druhů stravovacích zařízení, rozlehlejší park, ( policie, hasiči, zdravotnické zařízení ) školy, školky. Prostě širší občanská vybavenost ;) A mohu pokračovat dál.

  A taky bych tě rád upozornil. Nato, že jsi / byl správcem na stébla chytajícíse ho zbytku Nova Ostrava na FB, tak bys mohl vědět, že Karolina se píše s krátkým i .

  Thumb up 0 Thumb down 0
 16. Jakub Kotzot :

  martin [msstavby.cz]: ta tramvaj to bere přes rondl?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 17. Martin [msstavby.cz] :

  Jakub Kotzot: Nevím jestli jsem to pochopil správně, ale rondl je kvůli otáčení trolejbusů. Dočasná podoba.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 18. zajic :

  Škoda té budovy A, ten momentální návrh mi přijde nejhorší.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 19. Danek :

  Taky mi v návrhu chybí vodní prvek.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 20. Tomas T. :

  Danek: No to mne ani nechybi. Staci se podivat jak to vypada v lete na masarykaci. Skoro naha decka tam behaji jak nekde na balkane, kde nemaji ani na vodu na koupani…..

  Thumb up 1 Thumb down 1
 21. Martin [msstavby.cz] :

  Tomas T.: Jde o kulturní chování lidí. Když se neumí chovat, městský veřejný prostor se jim neubrání.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 22. Summerboy :

  Měli by to ošetřit vyhláškou a měšťáci by tam měli dohlížet i na toto. Nahatá děcka na náměstí nepatří.

  Thumb up 1 Thumb down 1
 23. Danek :

  Taky by budova A mohla vypadat takto.Stačí zajít do atelieru Simona u nás OV.http://www.atelier-simona.cz/en/portfolio/?pid=38
  To je budova která dle mě spľňuje projekt 21.století.
  Koukněte i na jejich další návrhy.Myslím, že opravdu umí.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 24. aggu :

  Danek: dobrý spam ;) btw mě osobně jejich věci vůbec neoslovují, nelíbí se mi v tom ten „wow efekt“.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 25. Danek :

  aggu: Není to spam-nevyžadaná reklama.Já s tou firmou nemám nic společného.Jen oceňuji zdařilé architektonické počiny.Pokud se ti nelibí respektuji.Taky jako rodák s Ov bych chtěl v našem městě krásné architektonicky zdařilé projekty.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 26. Balde :

  nevite se kterými budovami by se mělo začít ??

  Thumb up 0 Thumb down 0
 27. Hynek [msstavby.cz] :

  Danek: ano, v simone delaji (alespon pro mne jako pro laika) uzasne veci, ktere ale citim, ze nejsou v nasich podminkach ufinancovatelne. alespon tak to na mne pusobi.

  jinak to je dost odlisne meritko:

  Thumb up 2 Thumb down 1
 28. Balde :

  Prodáno 63% bytů. A nevíte jak to vypadá s dalšími stavbami ?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 29. Ac :

  Na stránkách mají 75 procent prodáno.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 30. Balde :

  Ac: ja to spocital z te jejich tabulky, tak nevim jestli tam nektere byty chybi, a nebo si delali jen PR.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 31. Martin :

  Balde: Můžu se zeptat, kde jste na ta čísla přišel? Zkoušel jsem hledat byty z druhé etapy výstavby, ale našel jsem jen Rezidenci Nová Karolina, což je dům z první části…

  Thumb up 0 Thumb down 0
 32. Balde :

  Martin: to je k první

  Thumb up 0 Thumb down 0
 33. Martin :

  Pro optimisty: https://www.facebook.com/novafukusima/posts/469149116520145
  „…zájem o další objemy nově budovaných ploch (je) jak ze strany budoucích uživatelů – nájemců tak i ze strany potenciálních partnerů (developerů, investorů) opravdu minimální. “
  Tzn. asi jsme byli realističtější my, kteří jsme tvrdili, že za současného komerčního (ne)zájmu o novou výstavbu jsou další plány zas jen předhazováním „vzdušných zámků“ důvěřivým naivním občanům..

  Thumb up 0 Thumb down 0
 34. Summerboy :

  Martin: Už jen to, že na takové stránky vůbec lezete, Vás trochu degraduje. Jestli někdo dá like stránce s takovým názvem, tak to něco vypovídá o jeho celkovém naladění.
  A to, že dělíte čtenáře na „my vs. oni“, je taky trochu smutné. Bez ohledu na obsah Vašeho sdělení jste to radši měl zkopírovat, aby nebylo vidět, kde jste to vzal…

  Thumb up 2 Thumb down 4
 35. Martin :

  Summerboy: Necítím se být nějak degradovaný kvůli tomu, že se nestydím za svůj kritický postoj k projektu Nové Karoliny. Dřív jsem býval opatrným příznivcem. Ovšem po tom, co na místě vyrostlo, se už jasně řadím mezi silné kritiky (v opozici proti optimistům). Bohužel, dokud budou podobné dokumenty „utajované“ a velmi špatně dostupné, budu je citovat z „pochybných zdrojů“. Stále mi připadá tento zdroj spolehlivější než třeba servilní radnice v čele s panem Madejem přirovnávajícím nový obchoďák k Eiffelově věži…

  Thumb up 4 Thumb down 1
 36. Martin [msstavby.cz] :

  Martin: Název skupiny a chování hlavních zastánců této „page“ na veřejnosti mluví sám za sebe.

  Thumb up 1 Thumb down 2
 37. Martin :

  Nevím sice, jaké chování máte na mysli, ale mě přišlo to video s fiktivní elektrárnou vtipné, stejně jako promítání výroků ostravských politiků o Fukušimě. Rovněž jsem neviděl nic špatného na tom, když odpůrci roztáhli před obchoďákem papír, kde mohl každý vyjádřít svůj názor. Na bojkotu OC nevidím taky nic nelegitimního. Je to asi jediná možnost vyjádření nesouhlasu, které si může developer všimnout. Pokud ovšem víte o nějakém vandalismu, násilí nebo podobných nekalostech, sem s nimi!
  Mně osobně přijde mnohem zprofanovanější MultiDevelopment, který už nasliboval TOLIK věcí, ze kterých později ustoupil s tím, „že rozdíl lidé ani nepoznají“. Naslibovali Koolhasse, Jiřičnou, blokovou zástavbu (dle původního modelu), koupili i trojhalí, aby ho zrekonstruovali (nakonec převedeno na město, které rekonstrukci zaplatilo spolu s EU). I sama Jiřičná přiznávala, že se ta lávka dala postavit levněji, jen asi „nebyla vůle“
  http://goo.gl/lMl90L
  Nakonec kvalitní architektura a městotvorná bloková zástavba vznikla v jiné části centra…

  Thumb up 3 Thumb down 2
 38. Martin [msstavby.cz] :

  Martin: Například, když sedíš na promítání dokumentu Human Scale a na následné diskuzi vedle p. Strakoše, který se svými povedenými kamarádičky prožvaní jak film, tak diskuzi. Dále arogantní a urážející chování dalších. Nebudu konkrétně jmenovat. Nemám tohle zapotřebí.
  Je hezké, že upozorňují na obrovské nákupní centrum, ale ve své snaživé kritice zapomněli lidem, kterým svůj protest představují, ukázat také řešení.

  OMA byla jen u prvotní studie. Vyjádřeni studia OMA jsme uváděli i zde na webu.

  Pokud se podíváš na druhou etapu, jasně uvidíš bloky budov, které byly postaveny již v I. etapě ( krom OC ). Administrativní budova je sice jen jedna budova, ale vytváří celý blok. Bytové domy sice ted taky vypadají jako solitér, ale v druhé etapě budou dotvořeny do bloku…..

  Thumb up 1 Thumb down 1
 39. Tomas T. :

  Strakosovy nazory jsou dobre a neni pravda ze by nerikal reseni. Kdyz se stavelo forum , tak tehda rikal svou vizi – jestli nyni neni nikdo, kdo by to postavil dle toho, jak chceme. Stavbu odlozme, do doby nez na to budou penize.

  No pokud se mame ale ridit timto nazorem, tak potom soucasny stav, kdy dalsi etapa vystavby se nestavi protoze nejsou penize a zajem po novych prostorach, je preci spravna. Nebo se mylim a mysli to p. Strakos jinak??

  Jinak mam pocit ze se tady omila dokola porad to same. Nadavani na fukusimu mi opravdu prijde uz trapne. Nehlede na to, ze oznaceni fukusima se uz nyni pouziva obecne na obchodni centra, takze uz to ani nekonkretiuzje na tento dany objekt.
  Vystavba uz jednou probehla, tak se pojdme bavit co dale s dalsimi etapami. Jestli je to spatne, dobre atd….

  Thumb up 3 Thumb down 0
 40. aggu :

  Imho se tu opět míchají jabka s hruškama. Developer tu nic nestaví pro nás, ale pro sebe. Sliby a báchorky bych nechal novinářům, to normální člověk přece nemůže brát vážně. Jestliže se chystá 2. etapa, tak to asi má spočítáno tak, že se mu to vyplatí, jakákoliv další debata tady je zbytečná. Do čeho občanstvo mluvit má, jsou idee, městský urbanismus, DÚR,… A tady je škoda, že lidi jako Strakoš (nebo Martin ;) místo na ÚHA sedávají v kinoklubu u piva. To se nedá nic dělat, v Ostravě se „péče o město“ nepěstuje 200 let (snad se výjimkou dvou desetiletí). A předtím to byla dřevěná vesnice… Všechno má svůj čas.

  Thumb up 4 Thumb down 1
 41. Martin :

  martin [msstavby.cz]:
  Je škoda, že máte na pana Strakoše tak negativní názor. Přitom se mi zdá, že Vám jde o podobnou věc: zvýšení zájmu lidí o stavby kolem nás. On se snaží ZDARMA na svých arch. procházkách a v publikacích popisovat lidem, co je architektura, urbanismus, jaké jsou příklady dobré architektury (nevěřili byste, jak málo se lidi dívají kolem sebe), co by se dalo zlepšit. Vy zase umožňujete lidem diskutovat o stavbách a snažíte se jim, také ZDARMA, dávat informace o chystaných i probíhajících projektech. Bohužel vaše síly nejsou spojeny, a tak nemůžete společnými silami veřejnosti vysvětlit, že už mají rozhodovací sílu a mohou věci měnit, popř. JAK je mohou měnit. Lidi tu byli desítky let zvyklí, že nemohou ovlivnit vzhled veřejného prostoru. Neslyšeli o architektuře, urbanismu. Něměli možnost cestovat (z finančních důvodů stále mnozí nemají), aby poznali, jak mohou být stavby nápaditě řešeny, aby plnily účel a zároveň i esteticky zlepšovaly prostředí. Neslyšeli o občanské společnosti a aktivismu.
  Tohle všechno se nezmění za „pár“ let od revoluce „přes noc“, ale trpělivým vzděláváním laiků by se situace mohla za nějakou dobu zlepšit.

  Thumb up 2 Thumb down 1
 42. Martin [msstavby.cz] :

  Martin: Neznám přesně jeho názory. Na žádné prohlídce jsem nebyl. Jediné jeho slova, při zeptání, jestli je tohle fronta na lístky, co se mi hodně vryly pod kůži, byla tyto:“ Ne to je fronta na polívky pro chudé.“ Pokud svůj status známe osobností nezvládá a jeho chování je takové. Tak by se měl raději stáhnout. Problém p. Strakoše je že je historik. To je mezi námi rozdíl. Pro něj arch. končí v roce 1989 ( až na pár vyjímek ). Tohle prezentuje lidem. Já žiju současností.

  Thumb up 2 Thumb down 3
 43. Martin :

  :-D Ale no táák! Pokud berete pokus o humor osobně, tak to je špatné… Jak říká můj nejlepší kamarád: „Občas mě štveš, ale nemůžu vědět, jestli já Tebe neštvu ještě víc“. Přeji pěný večer!

  Thumb up 1 Thumb down 2
 44. aggu :

  S p. Strakošem mám, jako arch-laik a občasný pochůzkář na jeho výletech ;)jen ty pozitivní zkušenosti. Stejně tak jako s čímkoliv, co se ohledně architektury a urbanismu děje ve Fiducii. Na druhou stranu, co tak sleduju, u 90% ostraváků, 95% novinářů a 99% básníků nad 40 let převažuje v názorech na ostravské dění defetismus a melancholie. S tím je třeba počítat i ve frontě na lístky :-)

  Thumb up 1 Thumb down 1
 45. Tomas T. :

  P. Strakos jak uz tady bylo napsano je i historik. A to je asi hlavni vec, ve ktere se neshodne s vice lidmi. Proste napr. s jeho nazorem ze na namesti stromy nepatri se proste stotoznit nemohu.

  Dle nej namesti uz jsou od stredoveku bodvana jako prostory bez stromu, protoze se takovyto prostor potreboval vytorit pro ruzne akce trhu a pod. A tedy vysazovat stromy kolem namesti jak se deje dnes je spatne.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 46. Danek :

  Lidičky myslím že by se měl na jaře začít stavět 2 etapa Karolíny a čím by se začlo? Pokud má někdo info prosím dejte někdo to tady.Díky

  Thumb up 0 Thumb down 0
 47. Balde :

  tak aktuální stav s postavenými byty je 72% prodaných, a da bloky (ty dva samostatné vzadu) jeste nebyly ani dány do prodeje, coz pokud vezmu v potaz kolik tam je bytu tak to bude tak na 50-60%

  Thumb up 1 Thumb down 1
 48. Balde :

  jen mohl by mi někdo vysvětlit proč ještě nadali do prodeje ty poslední dva bloky ??

  Thumb up 1 Thumb down 1
 49. Xavier :

  Balde: Jo, je to zvláštní… navíc, jako se chýlí ke konci, takže mají na zahájení čas jen do soboty. Vše nejspíš opět skončí jen u slibů… :-/

  Thumb up 1 Thumb down 1
 50. Hynek [msstavby.cz] :

  Balde: muj tip je, ze je lepsi naplnovat ty bloky postupne kvuli udrzbe a ne mit lidi roztrousene tu a tam pres cely komplex a tim padem muset resit udrzbu pro vsechno…

  Thumb up 1 Thumb down 1
 51. Balde :

  ale uprime, kdybych chtěl kupovat byt v tehle lokalite tak bych prave uvazovla bud o tech blocích co nejsou ještě v prodeji, protože nejsou primo naproti Karoline, a nebo nad prave tou druhou etapou, která je az u náměstí a tam bude vetsi soukromi nez naproti terasy Karoliny

  Thumb up 1 Thumb down 0
 52. Hynek [msstavby.cz] :

  Balde: mozna proto je strategicke tlacit nejdriv toto a az pak to odstinene..

  Thumb up 1 Thumb down 0
 53. nova janina :

  Stavajici kanceláře jsou z většiny prazdne – na co další?
  Kdyby se raději opravila Ostravice a hotel Palace udela. To centru o celému městu lip, to je naše ostuda.
  V planu by bylo fajn ubrat zastávky a pridat zeleň.

  Thumb up 1 Thumb down 4
 54. Martin [msstavby.cz] :

  nova janina: Definujte pojem prázdno. Kanceláře na Karolině jsou více jak z poloviny obsazené. Ostravica, Palace, Karolina jsou rozdílní investoři.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 55. jirka :

  v radiu sem slyšel že se ma stavět už tetkom někdy.tak snad to postavi navrhy jsou super a pro ostravu to uplně stači.ten navh A mi nevadi alespon nemusim koukat na tu bilou obludu.mam radši hezči architekturu.dalbych nato aspon nake barevne panely jako je na fryde ve frydku.
  navrh je super už se těšim až to budu fotit.

  Thumb up 0 Thumb down 1
 56. Balde :

  jirka: kde a od koho jste slyšel?

  Thumb up 0 Thumb down 0
 57. Balde :

  jinak pro info, 67% bytů je bud prodáno nebo rezervováno, v číslech z 242 bytů, 80 volných, 30 rezervovaných a 132 prodaných.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 58. kdojekdo :

  Balde
  Vaše informace jsou opravdu k ničemu. A co ty družstevní byty? Zajděte si do infokanceláře a budete se divit co už není na prodej.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 59. Ac :

  jirka: Troll detected

  Thumb up 0 Thumb down 0
 60. Balde :

  kdojekdo: vycházím z internetové nabídky, http://www.rezidence-novakarolina.cz/vyber-z-tabulky.html, pokud nemají na stránkách aktuální informace, tak to je problém prodejce, pokud máte jiná čísla tak je poskytněte

  Thumb up 0 Thumb down 0
 61. Rýša :

  martin [msstavby.cz]: 18.03.2013 17:01 Jaro 2014
  Kde vlastně na ta data chodíte? Je jaro 2015 a …………..nic!

  Thumb up 0 Thumb down 2
 62. Martin [msstavby.cz] :

  Rýša: Tahám z rukávů a čekám, kdo se na ně chytí tvl…..
  Samozřejmě, že jsem vycházel z tehdy dostupných informací.
  A asi pěkný nudík, co?

  Thumb up 2 Thumb down 0
 63. Rýša :

  ….kdo se na ně chytí??? To snad nemyslíte vážně. My laici zde chodíme, abychom se něco dozvěděli a ve většině vašim info věříme a Vy takhle…no, tak za takové zprávy z rukávu pánbuzaplať.

  Thumb up 0 Thumb down 5
 64. Martin [msstavby.cz] :

  Rýša: Kdyby sis přečetl i druhý řádek, pochopil bys, že to byla ironie…

  Thumb up 1 Thumb down 0
 65. Balde :

  Rýša: se podívejte, kdy byl ten komentář publikován s datem 2014

  Thumb up 0 Thumb down 1
 66. Balde :

  jinak pokud se začne opravdu stavět tak fandím zejména všem těm bytům, je třeba dostat lidi do centra, ty kanceláře se můžou dostavět později.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 67. Rýša :

  Balde: Vy se líp podívejte na datum :-),komentář byl psán 18.03.2013 v 17:01 , tzn. před 2roky :-) a Martin tehdy odepsal Michaelovi, že se stavět začne na jaře 2014 :-)tz. před rokem se mělo začít stavět, no a je jaro 20015 :-)

  Thumb up 0 Thumb down 2
 68. Rýša :

  martin [msstavby.cz]: Tak jo :-), ale je aspoň vidět, že co se napíše, tak to ve většině případů není pravda

  Thumb up 0 Thumb down 3
 69. Balde :

  Rýša: On asi může za to že developer posunul začátek výstavby, jste opravdu v tipný

  Thumb up 3 Thumb down 0
 70. Martin [msstavby.cz] :

  Rýša: :D :D Jo, všechno tu je jeden velký fake. Dej si radši pořádnýho Turka ;)

  Thumb up 2 Thumb down 0
 71. Balde :

  už to, že mají tu druhou etapu takhle rozplánovanou znamená, že do toho museli dát dost money, muzou zacit stavět ihned když se rozhodnou, že do toho šlápnou

  Thumb up 0 Thumb down 0
 72. Rýša :

  Balde: Ale balde, já si vůbec nemyslím, že Martin za to může…..může jen za to, co napíše, Nic víc a nic míň. :-) Stačilo napsat, možná se bude stavět v na jaře 2014 :-), tady v \\ostravě je myslím nutné psát asi, možná, snad, nebo někdy…..:-)
  A proboha balde a Martine, neberte mne tak vážně….:-)

  Thumb up 0 Thumb down 2
 73. Hynek [msstavby.cz] :

  Rýša: ale proc mame psat „mozna“, pokud zdroj rika, ze „jaro“? to je prece prekrucovani.

  Thumb up 3 Thumb down 0
 74. PetrP :

  Já taky slyšel, že se má co nejdříve začít stavět II. etapa. Bylo to na Radiu Orion tuším ve čtvrtečních, nebo pátečních odpoledních zprávách, říkali, že čerpají z MS Deníku a že jsou tam i fotky, ale na Denik.cz nic nebylo, tak nevim…

  Thumb up 2 Thumb down 0
 75. Balde :

  PetrP: ale zase by to mělo logiku, dneska úvěry od bank jsou na minimu, za levnejc už to postavit nepujde, takže se jim to může vyplatit i když to hned nezaplní

  Thumb up 0 Thumb down 0
 76. PetrP :

  jo asi tak nějak…. ale nikde nic, tak těžko říct… Právě v té reportáži zmiňovali i stavbu té výškové budovy u Frýdl. mostů…

  Thumb up 1 Thumb down 0
 77. Danek :

  PetrP: Pokud by tento deník někdo měl, mohl by to tady naskenovat.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 78. PetrP :

  Jo souhlasím, já jej nemám.

  Thumb up 0 Thumb down 0
 79. Oasis :

  +článek: „Nová Karolina se ještě rozroste“ na moravskoslezsky.denik.cz: http://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/nova-karolina-se-jeste-rozroste-20150331.html

  Thumb up 0 Thumb down 0
 80. Balde :

  Oasis: jedina nová informace, je že se nezačne stavět tent rok

  Thumb up 0 Thumb down 0
 81. Danek :

  Balde:Poprosím někoho, které budovy se začnou stavět v tomto roce? Nebo p.Kočí píše, že se budou stavět menší byty ale né v roce 2015.To jsou objekty které?Jinak pokud se začne stavět kancelařské budouvy stalo by za to dostat do nich zahraniční investory, kteří by vytvořili pracovní místa.Jestli se nezačne stavět v tomto roce tak vůbec nechápu proč to pišou do deníku.Za mě ta společnost MD je jedna velká katastrofa.Dostali zakázku tak by měli stavět…koho zajímá že je malý zájem atd.atd.Vyhráli výběrko tak by měli stavby realizovat.Prodali obchodnák na Karolíně, peníze musí mít(nebo si vyplatili tučné dividendy)…Město by na ně mělo začít sakra tlačit.

  Thumb up 2 Thumb down 0
 82. Hynek [msstavby.cz] :

  kazdopad pro srovnani. dva roky zpet a aktualne:


  Thumb up 1 Thumb down 0
 83. balde :

  aktuální statistika z Karoliny – z 242 bytů je: 159 prodaných, 20 rezervovaných a 63 volných, tedy: 65,7% prodaných

  Thumb up 0 Thumb down 0
 84. Martin [msstavby.cz] :

  balde: Na prý nepovedený projekt se zde prodalo více bytů v novostavbě, než v celém centru od 89.

  Thumb up 5 Thumb down 0
 85. Summerboy :

  martin [msstavby.cz]: Velmi trefné :-)!

  Thumb up 0 Thumb down 0
 86. Tomas T. :

  martin [msstavby.cz]: Tak tak…. jsou to totiz jedny z mala bytu, ktere jsou privetive pro bydleni. Vylozene v centru, dobre moznosti parkovani, novostavba s nizkou energetickou narocnosti. Myslim ze to jsou hlavni kriteria vetsiny lidi pri vyberu kupovane nemovitosti.

  Thumb up 1 Thumb down 0
 87. Ostravan :

  I v samotném centru možná vyroste „věžák“: https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/u-nove-karoliny-mozna-vyroste-vezak

  Thumb up 12 Thumb down 0
 88. Danek :

  Ostravan:No konecne neco po cem jsem dlouhodobe volal…i v cetne postupu…mohli bychom tak postupovat i s dalsimi volnymi placky..za me min.12pater taky super.
  .

  Thumb up 5 Thumb down 4
 89. Crazym :

  Danek: Problém je, že Tomáš co má číslo na Andreje potvrdí před volbami téměř cokoliv pozitivního, možná i to, že je mimozemšťan a přináší nám světový mír a blahobyt :DD Frekvence dobrých zpráv se přímo zvyšuje s blížícími se volbami. Není to nějaký zákon? Něco jako Archimédův :DDD

  Thumb up 7 Thumb down 4
 90. Danek :

  Crazym: Neni na miste byt hned pesimistou…rozhodli o tom zastupitele vsech stran…ja si myslim,ze stavebni boom nas jeste ceka.

  Thumb up 6 Thumb down 3
 91. Danek :

  Ostravan:No kdyz o tom premyslim tak tieto ma 13pat.a 53m..a je to takovy vyskovy paskvil.urcite bych ten vyskac tlacil nekde 14-16pater..pres 60m…hodne by se mi libil neco jako je ten hotel v katovicich u kruhace,ale ten je pres 100m. ..stlihla vysoka budova.

  Thumb up 3 Thumb down 1
 92. Rdm :

  Danek: nejde nebýt pesimistou, když zastupitelé pouze schválili prodej pozemku, na kterém si vysnili 12 patrový věžák s podzemním parkováním (kolik pater bude potřeba na splění požadavků města?), ale při tom vůbec netuší, jestli by měl někdo zájem tam stavět.

  aldik: první co mě napadlo, že až ten projekt uvidí starostové z Hlučínska, tak si začnou rvát vlasy na hlavě :)

  Thumb up 2 Thumb down 2
 93. Crazym :

  Rdm: To je jedno z prvních co mě pesimistu napadlo, kolik parkovacích míst bude pro město adekvátní na 12 poschoďový štíhlý věžák obsahující i hotel, pět podzemních pater? :DD Nevím ale nebyl jeden z důvodů proč nevyšlo tohle naproti https://www.msstavby.cz/campanile-premiere-classe-hotel-ostrava-vizualizace-02-11-2011/ zrovna nedostatečný počet parkovacích míst?
  Jinak Danku já byl docela i optimistou a plný nadšení, že jsou pryč, tak první cca 2-3 roky po převratu než mi došlo kdo to po těch komunistech přebral a dnes kdy máme premiérem to co máme už snad ani nejde být optimistou :-)

  Thumb up 2 Thumb down 3
 94. Danek :

  Crazym:To nevím, ale když jsem jezdil do Prahy tak stavěli Filadelfii(17pater) a vždy jsem koukal jak budují ty podz.parkoviště šli snad 30metru dolů.(snad bude stačit dle park.dle norem).Nadšení pro věc zřejmě musí být(je třeba se radovat s každé maličkosti), jinak by se asi utopil v depresích…Jinak já si zase myslím, že z politiků co známe, je ten souč.premier to nejlepší…ale upozornuji..dle hlášky z Čern.baronů..na všechno treba specilistou lepšího aji tak nemáme.

  Thumb up 1 Thumb down 3
 95. aggu :

  Jinak pro zábavu:
  výšková hladina pozemků a budov v Ostravě (cca okometricky, při pohledu z Bombardieru):
  Plocha v té zatáčce: 214 m n. m.
  Věž Nové Radnice: leží o 3 m níže, tj. 211 + 86 = 297 m n. m.
  Bolt Tower: leží cca o 3 m výše, tj. 217 + 78 = 217 + 78 = 295 m n. m. (nevím proč se říká, že je v Ostravě nejvýše, možná někde dělám chybu)
  Varenská: leží o 10 m výše, tj. 224 + 50 = 274 m n. m.
  Tieto: leží o 6 m výše, tj. 220 + 53 = 273 m n. m.
  Aby byla ta paráda opticky i fyzicky nejvýše, musí se dostat aspoň na 300 m n. m., tj. výška budovy aspoň 86 m (stejně jako Radnice), tj. cca 25 pater.
  Tieto mělo mít 90 m.
  Jinak nejvýše samozřejmě dosahuje vodojem v Krpoli, sahá si někam k 350 m n. m. Z obydlených to bude asi rodinný domeček pana Rataje z Krpole, má to vyhozené na 2 patra, tak bych si tipl cca 342 m n. m. Aby tohle (pohledově) centrum trumflo, musel by mít ten nový mrákodráp aspoň 40 pater a 136 m.
  Ale 14 m bychom měli (na brněnský způsob) určitě přidat, abychom se v Ostravě dostali na seznam evropských mrákodrápů, aby byli konečně slavnější než Opava.

  Thumb up 6 Thumb down 2
 96. davidb :

  aggu:
  Když si zadám Radnici na mapy.cz tak dostanu 209 m n. m.
  Bolt tower nevím odkud měřit- zda ze strany Infocentra, nebo zhora!

  Thumb up 0 Thumb down 0
 97. aggu :

  davidb:
  http://ags.cuzk.cz/dmr/
  Přepnout se na přesnější model terénu DMR 5G
  Vpravo nahoře jsou červené ikony – mezi nimi profil terénu (opět použít DMR 5G, DMP 1G neměří očištěný terén, ale povrch, včetně střech budov, apod.)
  Na podkladové mapě je navíc celá řada bodů s výškami z bodových polí.
  Jinak rozcestník map: http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/

  A Bolt tower i samotná VP1 leží pod „kopcem“, takže zdola ;)

  Thumb up 2 Thumb down 2
 98. Hynek [msstavby.cz] :

  tak snad jsem to sem premistil nejak slusne.. kdo se v tom ma vyznat.

  Crazym: asi budes prekvapen, ale pred peti lety to bylo 72 (tedy pokud spravne chapu, tak norme vyhovujici) :)) nevim, jestli se neco zmenilo.

  viz tabulka parkovani k dokumentaci projektu tady v clanku vyse

  Thumb up 0 Thumb down 0
 99. roller Dominika :

  Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete urgentní finanční pomoc? Potřebujete urgentní půjčku na splacení dluhu nebo potřebujete kapitálovou půjčku ke zlepšení svého podnikání? Nabízím všechny typy půjček fyzickým a právnickým osobám s úrokovou sazbou 2% za jasných a srozumitelných podmínek. Poskytnu jakoukoli částku kdekoli, pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě pro více informací (email: Rollerovadominika@seznam.cz

  Thumb up 0 Thumb down 5

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.