Bruntál postaví novou čtvrť

Informace a situace k projektu Revitalizace území Za mlékárnou. Realizací projektu vznikne v Bruntále nová čtvrť.

Stavba „Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál – lokalita Za mlékárnou“ zahrnuje akci spojenou s nápravou škod způsobených na životním prost ředí těžbou nerostů .Akce je součástí programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, který je v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstva financí České republiky. Zájmové území „Za mlékárnou“ je situováno na k.ú. Bruntál-město na severozápadním okraji města Bruntálu. Lokalita „Za mlékárnou“ určená k bytové výstavbě se nachází na pozemku ve vlastnictví města Bruntálu. Pozemek je v současné době nevyužit a svou vhodnou polohou splňuje podmínky pro kvalitní bydlení. Jedná se o území, které se územně váže na zástavbu města. Nová lokalita přirozeně navazuje na stávající obytnou zástavbu ulic Čs. armády, Sadová, Nová a Česká. V lokalitě je navržena plocha pro výstavbu rodinných domků a obytných domů.
Projekt řeší dopravně komplexně celé území. V lokalitě na ulici Čs.armády bude provedena rekonstrukce zpevněných ploch v četně řešení parkování aut. V současnosti parkují auta na ulici Čs.armády.
Ve výhledu je v prostoru severozápadním a západním navržen severní obchvat Bruntálu (I/11).

Urbanistické řešení
Veškerá zástavba kromě bariérových domů je orientována obytnými místnostmi na prosluněný západ a východ; jsou splněny požadavky na oslunění. Řadové uspořádání rodinných domů na rozhraní zástavby bytové a rodinných domů vytváří bariéru odcloňující pohled do soukromí zahrad. Bariéru hlukovou tvoří zase řada bytových domů při železnici na severu lokality. Aby došlo k plynulému přechodu mezi bytovou a individuální zástavbou, je uvažováno s postupným snižováním výškové hladiny domů, postupně od bytových dom ů k řadovým a samostatně stojícím rodinným domům. Na hlavním pěším tahu a současně také při objízdné cyklotrase je důležitým urbanistickým prvkem veřejný prostor uvnitř bloku, kde budou umístěny objekty každodenní rekreace, dětských herních prvků, mobiliáře a zeleně. Naopak sportoviště se nalézají v ochranném pásmu železnice a navazují na možnost využít parteru bariérových domů k umístění občanské vybavenosti a komerčních aktivit – služby, zahradní restaurace, administrativa, sport, zábava, prodejna s pultovým prodejem potravin apod.

Architektonické řešení
V lokalit ě je navrženo 38 atriových dom ů převážně samostatně stojících (pozemky cca 850 m 2), 19 řadových atriových domů (pozemky cca 700 m 2) a bytové domy o celkovém počtu cca 225 bytů. U zástavby bytových domů je uvažováno s umístěním parkováni v polozapuštěném podlaží. Ve studii je navrženo rovněž využití parteru bytových domů pro občanskou vybavenost, a to v bodových bytových domech pro obchod s prodejní plochou do 50 m 2 a v bariérových domech restaurace s cca 70 m 2 plochy pro hosty.

bruntal

Situace revitalizace ČSA
bruntal

zdroj: EIA

Související články


Komentáře

 1. Jiřík :

  Z Bruntálu mladí lidé odcházejí je tam vysoká nezaměstnanost snad jen OSRAM zaměstnává dost lidí jinak je to bída. Snad má Bruntál v tomto nějaký rozumný koncept, jak tyto problémy vyřešit.

  Thumb up  Thumb down
 2. aldik :

  Jiřík: Pravda, a udělat z toho sídliště pro nepřizpůsobivé by bylo zbytečně drahé a navíc to ani nikdo nechce.

  Thumb up  Thumb down
 3. Martin [msstavby.cz] :

  Jiřík: Je snad špatně, že město dobře urbanisticky řeší svůj rozvoj?
  aldik: Kde jsi se prosím dozvěděl, že projektem vznikne sídliště pro nepřízpůsobivé? Takové kecy od stolu si nech…

  Thumb up  Thumb down

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


Příspěvky vyjadřují názory čtenářů. Server neodpovídá za jejich obsah a nenese právní důsledky spojené s jejich zveřejněním. Vyhrazujeme si právo odstraňovat nepřijatelné příspěvky.